ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,23.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и трети септември             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 254 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Милена 2005” ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

Ответникът - директор на Дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба на 02.09.2014г. от процесуалния представител на жалбоподателя адвокат М.Т., с която същата известява съда, че не може да продължи да бъде съдебен адресат и представител на жалбоподателя поради съществени различия възникнали между нея и управителя на дружеството-жалбоподател, относно начина на водене и защита по настоящото съдебно производство. Счита, че страните по упълномощителната сделка взаимно са си оттеглили доверието и е налице липса на разбирателство между тях. Иска съобщенията, които касаят дружеството „Милена 2005” ООД да не бъдат изпращани на нейния служебен адрес, като съдебен такъв, а да се изпращат на адреса на дружеството гр.Бургас, ул. Юрий Венелин №18, вх.Г, ет.6.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам доказателствени искания. Не виждам какво повече може да се събере от това, което е събрано в ревизионното производство.

 

Съдът, по повод изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя депозирано на 02.09.2014г. счита, че следва да уведоми законния представител на жалбоподателя, като му изпрати копие от молбата на адвокат Т., както и да го задължи в кратък срок да посочи, като потвърди дали има искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза, ако има такова искане, да формулира въпрос към вещото лице, както и да посочи дали потвърждава действията на адвокат Т., изразяващи се в представени писмени доказателства след предходното съдебно заседание.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че упълномощения от него процесуален представител е посочил на съда наличие на оттеглено доверие спрямо него от жалбоподателя, както и нежелание да получава съдебните книжа от името на жалбоподателя.

Копие от молбата на адвокат Т. да се изпрати на жалбоподателя.

ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщаването, писмено да посочи поддържа ли искането за допускане на съдебно-икономическа експертиза, ако го поддържа в същия срок да формулира и представи въпроси към вещото лице, както и да посочи дали поддържа действията на адвокат Т., изразяващи се в представянето на писмени доказателства (л.15-63 от делото) след предходното съдебно заседание.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.10.2014г. от 11.10 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на жалбоподателя с указанията на съда.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: