ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,08.04.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На осми април                                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 254 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.35 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Милена 2005” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат М. Т., надлежно упълномощена, представя пълномощна

Ответникът - директор на дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано след като с решение № 1056/28.01.2014г. постановено по адм.д.№5919/2013г. по описа на ВАС, съдът частично е отменил решение на Административен съд гр. Бургас, постановено от друг състав на съда, против ревизионен акт №020000870/09.08.2011г., в частта относно доставките извършени от доставчика „Джейнед трейд” ЕООД. Решението е отменено и делото е върнато за ново разглеждане именно в тази част.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, във вр. §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е тежестта да докаже твърденията си за това, че доставките извършени от „Джейнед трейд” ЕООД действително са осъществени.

УКАЗВА на ответника, че негова е тежестта да докаже фактическите основания, които същия твърди в доклада и ревизионния акт, и които обосновават извода му, че тези доставки не са извършени реално.

 

АДВОКАТ Т. – Моля да ми дадете възможност да формулирам въпроси към съдебно-икономическа експертиза.

Във връзка с така направените указания за доказателствената тежест, моля към настоящото производство да бъде приложено административно дело №2642/2011г. по описа на Административен съд гр. Бургас. Същото е приключило с влязъл в сила съдебен акт, с който ревизионния акт на „Джейнед трейд” ЕООД е потвърден и в корицата на същото дело се съдържат материали - документация, първични счетоводни документи, касаещи пряко доставката на стоки от доставчика „Джайнед трейд” ЕООД на жалбоподателя „Милена 2005” ЕООД, които ще са необходими за изготвяне на експертизата по делото, така както са дадени указания от страна на ВАС. Същите материали са от съществено значение и с оглед факта, че представляват оперативна счетоводна документация.

Става въпрос за следното: „Джейнед трейд” ЕООД е представил всичко, което е притежавал като документи в собственото си производство, а ползвайки едни и същи материали, ревизиращия орган е направил проверка на „Джейнед трейд” ЕООД и на следващия – „Милена 2005” ЕООД и фактически няма как да разполагаме с материали, които са по делото на „Джейнед трейд” ЕООД, но самия ревизиращ орган ги е имал и е разполагал с тях. Но вътре, в самата корица на делото по оспорването на ревизионния акт на „Джейнед трейд” ЕООД се съдържат тези материали.То е върнато в АСБ.

Моля след присъединяването към кориците на настоящото производство, доказателствата да бъдат съобразявани от вещото лице, като му бъдат дадени изрични указания в тази насока.

Що се отнася до задължителните указания на ВАС за извършване на съдебно-икономическа експертиза, ще моля да ми бъде даден срок за формулиране на задачите към експертизата в писмен вид.

На следващо място, като се има предвид дадените указания, ще ви моля да ми бъде дадена възможност да представя нарочна писмена молба по смисъла на чл.192 от ГПК, във връзка с това, че в случай, че част от необходимата документация отсъства от корицата на делото, което следва да присъединим, да бъде задължено това дружество да представи липсващата документация.

Към настоящия момент нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Към момента нямам доказателствени искания. Относно представяне и присъединяване на делото, което иска жалбоподателя, с оглед тежестта на доказване, но считам, че там се намират частни документи, обсъдени са от ревизиращия орган и заявявам, че ще ги използвам. Считам, че следва да се разглеждат и обсъждат по съществото на спора във вашия съдебен акт.

Нямам доказателствени искания.

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на жалбоподателя, в 3-дневен срок от днес, да депозира по делото молба, в която да формулира конкретни въпроси към вещото лице по съдебно-икономическа експертиза, като се съобрази с указанията дадени в отменителното решение на ВАС.

ДА се изиска за прилагане към настоящето дело, адм.д.№2642/2011г. по описа на АСБ.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя, в 7-дневен срок след прилагане на горното дело, след като се запозна със събраните по това дело писмени доказателства, да посочи изрично дали поддържа искането си за събиране на доказателства от трети неучастващи лица и ако поддържа това искане, да депозира молба, съобразена с изискването на чл.192 от ГПК.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.09.2014г. от 11.20ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: