ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 415            Година  22.02.2013            Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД– БУРГАС, десети състав на двадесет и втори февруари две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

като разгледа докладваното от съдия Драгнева дело номер 254 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.250 и сл. от АПК.

Образувано е по молба на И.Т.Т. *** .1, ет.4 с искане да се разпореди да бъдат прекратени действията на началник сектор КАТ по задържане на свидетелството му за правоуправление и същото да бъде върнато, тъй като тези действия не се основават на административен акт. В молбата се сочи, че СУМПС е отнето на 11.05.2012г., като на 19.12.2012г. е входирано заявление за неговото връщане, като по заявлението не е налице произнасяне.

Ответникът - Началник на сектор ПП към ОДМВР гр.Бургас, изразява становище, че на 27.12.2012г. е разпоредено връщането на свидетелството за правоуправление на молителя, като в тази връзка на последния е изпратена покана за явяване на гише № 14 в сектор ПП за връщане на СУМПС.

По делото е постъпило писмо от ответника с вх.№ 1648/19.02.2013г., в което се сочи, че на 08.02.2013г. е върнато СУМПС на И.Т.Т..***, намира, че искането е процесуално недопустимо по следните съображения:

Съгласно чл.250, ал.1 от АПК всеки, който има правен интерес, може да иска прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона, като в разпоредбата на чл.253, ал.2 от АПК, законодателя е предвидил в правомощията на съда, при основателност на искането да бъдат прекратени безусловно действията, които не се извършват в изпълнение на представен при проверката административен акт или на закона, или се отхвърля искането.

Разпоредбата на чл.250, ал.1 от АПК е приложима за защита срещу всякакви фактически действия, които не са административни актове и не се извършват в изпълнение на административни актове или на закона, като защитата срещу административните актове и изпълнението им е уредена по друг ред в АПК. С оглед използвания от законодателя израз “прекратяване на действия, извършвани от ..” и правомощията с които съда разполага съгласно чл.253, ал.2 от АПК следва, че действията трябва да са започнали, но не приключили.

От представените по делото доказателства не се установява, че към момента на сезиране на съда от ответника се извършват действия, които не се основават на административен акт или закона.

На подаденото от молителя заявление вх.№ МК-4973/19.12.2012г., на 27.12.2012г. е поставена резолюция „На осн.чл.171 т.1 буква б от ЗДП поради изтичане на 6м да се върне СУ на МПС”, тоест предприети са действия по връщане на СУМПС, но за да бъде върнато фактически свидетелството е необходимо молителя да отиде на място  в сектор ПП при ОД на МВР гр.Бургас, което той е сторил на 08.02.2013г..

С оглед на изложеното, в случая не се установява извършването на действия по задържане на свидетелството за управление на МПС на И.Т.Т., поради което искането му  за защита срещу неоснователни действия на Началник на сектор ПП към ОДМВР гр.Бургас, следва да бъде оставено без разглеждане като процесуално недопустимо, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на И.Т.Т. *** .1, ет.4 да се издаде разпореждане, с което да бъдат преустановени действията на Началник на сектор ПП към ОДМВР гр.Бургас по задържане на свидетелството му за правоуправление на моторно превозно средство и същото да бъде върнато.

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 254 по описа за 2013г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: