О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

 

гр.Бургас  09.03.2011 г.

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, в закрито заседание на девети март през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                                                                                      СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                         

като разгледа адм.д.№ 254 по описа на Административен съд-Бургас за 2011г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалбата на Христо Димитров Годжуков в качеството му на ЕТ „Химакрас – Христо Годжуков”, ЕИК – 128055313, с адрес с.***, Заповед за налагане на ПАМ №68/17.01.2011 на началника на Митница Бургас. 

По делото е постъпила молба от жалбоподателя, с която заявява, че оттегля жалбата и иска производството по нея да бъде прекратено. а внесената таксата за образуване на административното дело в размер на 50лв. да му бъде върната.

С оглед писменото искане, направено по реда на чл.155, ал.3 от АПК за прекратяване на делото поради оттегляне жалбата, съдът намира, че производството следва да се прекрати. 

Искането за връщане на платената такса е неоснователно, тъй като по оттеглената жалба е образувано административно дело, с оглед твърденията на жалбоподателят в нея. Събраната такса е в размера съгласно т.2б от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, според която по жалби срещу административни актове се събира проста такса, както следва: от юридически лица, без посочените в буква "а", и от физическите лица - търговци по смисъла на Търговския закон – 50лв. След като делото е образувано, независимо, че в последствие жалбата е оттеглена или е извършен отказ от нея, таксата за образуваното съдебно производство не е недължимо платена и не следва да бъде възстановена.

Мотивиран от горното и на основание чл.159 т.8 във вр. чл.155 от АПК, СЪДЪТ

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Христо Димитров Годжуков в качеството му на ЕТ „Химакрас – Христо Годжуков”, ЕИК – 128055313, с адрес ***, Заповед за налагане на ПАМ №68/17.01.2011 на началника на Митница Бургас, поради оттегляне на оспорването.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 254/2011г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

   СЪДИЯ: