ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

         Номер                          Дата 26.02.2009 год.                 Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 26 февруари 2009 год.,

в следния състав:

                                                 

                                                                          Съдия: П.С.

 

разгледа адм. дело 254 по описа за  2009 год.

и  за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството се движи по реда на чл. 75, ал.1 и ал. 2 от ДОПК.

Постъпило е искане по смисъла на чл. 75, ал. 1, т.2 от ДОПК от прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас, с което се уведомява съда, че се провежда предварителна проверка по преписка № 1031/09 год. по описа на БОП срещу лицето Ж.Т.Е., лично и в качеството му на управител на търговското дружество “МиГ-22” ЕООД – гр.Бургас.

За целите на проверката се иска разкриване на данъчна  информация, като в тази връзка са приложени и доказателства в подкрепа на искането, установяващи наличието на образувана предварителна проверка по повод постъпил сигнал.               

Съдът, след като обсъди представените по делото доказателства, намира искането за допустимо и основателно, като направено от надлежен орган, в рамките на вменените му правомощия, при наличието на съответното висящо производство. Искането е подкрепено с доказателства, установяващи релевантни за производството факти и е мотивирано със съображения, от които може да се направи обоснован извод за необходимостта от разкриване на данъчна информация от органа по приходите.

Като взе предвид горните обстоятелства и на основание чл. 75, ал. 1, т.1 и ал. 2 от ДОПК , във вр. с чл. 72, ал. 1 от с. к., съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДОПУСКА разкриването от ТД на НАП – Бургас на сведения, съставляващи данъчна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1 от ДОПК, като същите се предоставят на разследващия орган по преписка № 1031/09 год. по описа на БОП.

ОПРЕДЕЛЯ обхвата на конкретните индивидуализиращи данни, както следва:

ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ от ТД на НАП – Бургас следната информация  относно лицето Ж.Т.Е. от ***, с ЕГН ********** и относно търговското дружество “МиГ-22” ЕООД***, съд. рег. по ф.д. № 758/04 год. на БОС, с Булстат 102875076 и данъчен № 1021436972 :

1.                         Декларирано ли е от Ж.Е. в качеството му на физическо лице като доход от прехвърляне на права - учредено в негова полза вещно право на строеж с НА № 154/17.12.2004 год. по описа на нотариус М.В. с рег. № 370 на Нотариалната камара, върху недвижим имот от 200 кв.м., на кота +17, в източната част на УПИ 7, кв.7 по плана на гр.Китен, община Приморско, ведно с част от одобрен проект за изграждане на масивна сграда – семеен хотел и сезонен ресторант с магазини. Кога и къде е извършено декларирането, с какви документи, платен ли е данък във връзка с посочената сделка, на какво основание, в какъв размер – да се представят заверени копия на документите, съхранявани в ТД на НАП – Бургас по повод декларирането на това имущество и плащането на данък.

2.                         Декларирано ли е от Ж.Е. и/или от дружеството “МиГ-22” ЕООД сделката по покупко-продажба по НА № 122/01.04.2005 год. по описа на нотариус Д.Ч. с рег. № 492 на Нотариалната камара, на посоченото учредено вещно право, което с този нотариален акт се прехвърля в полза на дружеството “МиГ-22” ЕООД. Кога и къде е извършено декларирането, с какви документи, да се представят заверени копия на съхраняваните в ТД на НАП – Бургас подадени във връзка с тази сделка декларации, приложения към същите, фактури, справки – декларации по ЗДДС за този и следващите три периода. Платен ли е данъкът във връзка с посочената сделка, на какво основание и в какъв размер, ползвано ли е право на данъчен кредит във връзка с тази сделка, съответно възстановен ли е ДДС, в какъв размер, на кого, въз основа на какви документи и с какъв акт на данъчния орган. Извършвана ли е данъчна проверка или ревизия на лицето Ж.Е. и/или на дружеството “МиГ-22” ЕООД по повод възстановяването на ДДС във връзка с посочената сделка, с какъв акт на органа по приходите е завършила проверката или ревизията, да се представят заварени копия на съответните документи, свързани с посочените обстоятелства.

 

 

ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок за разкриване на сведенията, считано от получаване на настоящото определение.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

     

                                                                              СЪДИЯ:………………