ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,19.04.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На деветнадесети април                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2549 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомена, за нея се явява адв.И.А. с представено пълномощно, находящо се на лист 24 от делото.

 

За ОТВЕТНИКА Изпълнителна агенция по РИБАРСТВО и АКВАКУЛТУРИ (ИАРА), редовно уведомен, представител не се явява.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.Г.П., която е депозирала заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба  от старши юрисконсулт Е.Р. – процесуален представител на ответната страна, в която същата твърди, че поради обективна невъзможност (повреда на служебния автомобил) от явяване на представител  на ИАРА за съдебно заседание, насрочено за 19.04.2017г. от 13.,40 часа, изразява съгласие да се даде ход на делото. Във връзка с представеното заключение по извършената съдебно-икономическа експертиза, желае да й бъде предоставена възможност за изразяване на становище по същество в постановен от съда срок.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.А.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

         Адв.А.: Няма пречки да се изслуша вещото лице.  Запознала съм се със заключение, което беше представено в срок.

 

СЪДЪТ

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

П.Г.П. – 62 год., българска гражданка, несемейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

Адв.А.: Нямам въпроси към вещото лице. Считам, че заключението е пълно, изчерпателно и ясно и не възразявам да бъде прието.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 400лв, платими от внесения депозит.

 

Адв.А.: Няма да соча други доказателства. Моля да се приключи събирането им.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.А.: Моля да уважите изцяло жалбата срещу постановеното решение, предвид обстоятелството, че същото поражда неблагоприятни последици, тъй като е придружено с разпореждане за принудително събиране на  извършена финансова корекция. В този смисъл постановеното решение придобива характер на административен акт по смисъла на чл.21 от АПК и в този смисъл за Община Созопол е налице правен интерес от обжалването на така постановения административен акт.

Видно от приетото заключение на вещото лице, независимо че са установени формални нередности, същите не са имали неблагоприятно финансово отражение и не са били с характер потенциално имащ негативно финансово влияние и това е видно от обстоятелствата доказани в настоящото производство, включително известни на административния орган, а именно, че липсват други участници в административното производство по възлагане на обществена поръчка, липсва спор и следователно въпросни изменения в сроковете по никакъв начин не са оказали влияние върху намирането на изпълнител на проекта. По делото е безспорно, че проектът е завършен успешно. Целите, заложени в него са постигнати. В този смисъл установеното нарушение и налагането на финансова корекция за него въпреки липсата на финансово влияние и отражение на нередностите, се явява изцяло непропорционално и същото е в противоречие с изрично установеното изключение, постановено и в методологията за определяне на финансова корекция, което е съответно трансформирано от европейска правна норма.

Моля да ми дадете възможност да представя подробни писмени бележки в указан от Вас срок.

 

         Съдът намира, че делото изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да представят писмени бележки до края на работния ден на 20.04.2017г. включително.

Препис от протокола да се изпрати на процесуалния представител на ответната страна незабавно, като й се укаже възможността да изрази становище по експертизата и да представи писмени бележки до 20.04.2017г. включително.

          

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.04 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: