ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,08.03.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На осми март                                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2549 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомена, за нея се явява адв.И.А. с представено пълномощно, находящо се на лист 24 от делото.

 

За ОТВЕТНИКА Изпълнителна агенция по РИБАРСТВО и АКВАКУЛТУРИ (ИАРА), редовно уведомен, се явява старши юрисконсулт Е.Р., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.А-Р: Поддържам изцяло жалбата. Не възразявам да приемете представените по делото доказателства, но правя възражение относно представената с административната преписка кореспонденция, находяща се на лист 42 и лист 43 от делото, която считам, че не представлява документ, доколкото липсва надлежен подпис, не е ясно страните кого представляват и в качеството си на какви водят тази кореспонденция. Явяват се недопустимо доказателство и не следва да се приемат. Не възразявам да се приемат всички останали приложени по преписката доказателства.

         Моля да допуснете извършване на финансова или икономическа експертиза, която да установи какво е финансовото влияние на констатираните нередности; в какъв размер се изразява; съществува ли изобщо такова влияние, като експертизата бъде съобразена с формулите дадени в методологията за определяне на финансови корекции, приета с Постановление № 134 от 2010г.

 

         Старши юрисконсулт Р.: Възразявам по искането за извършване на финансова експертиза, както я определи колегата, по причина, че Изпълнителната агенция по одит на средствата от ЕС е финалният орган, който дава становище съгласно методологията за налагане на финансови корекции и държа на основание чл.153, ал.1 и чл.154 от АПК да бъде конституирана като страна по делото Изпълнителна агенция по одит на средства  от Европейски съюз, защото те са финалният орган, който издава одитния доклад.

         Считам жалбата неоснователна, необоснована и недоказана. Обжалваният акт по същество е част от договорени отношения между жалбоподателят Община Созопол и ИАРА и няма характер на административен акт. От момента на подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, управляващият орган придобива качеството на страна по договора.

        

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, включително и документите на лист 42 и лист 43 от делото, представляващи кореспонденция по електронна поща между страните, чиято относимост към спора съдът ще цени с крайния си съдебен акт.

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства.

 

ДОПУСКА извършване на съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на въпроса формулиран от жалбоподателя в днешно съдебно заседание. 

Експертизата да се извърши от вещото лице П.П. след внасяне на депозит в размер на 400лв. от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ОБЯВЯВА на страните, че по искането за конституиране на заинтересована страна производството съдът ще се произнесе в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.04.2017г. от 13.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Да се уведоми вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.51часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: