ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 24.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и четвърти март                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Георги  Дуков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2548 по описа за 2011 година.

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

Жалбоподателят „АНИМАЛ КОМЕРС” ООД-редовно призован, се представлява от адв. М..

         Ответникът Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно призован, се представлява от юк. Д..

         За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Георги Дуков.

         Явява се вещо лице М.Л..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

М.Й.Л. - **  години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам с една добавка на стр.8 от заключенето абзаца преди Раздел V –Заключителна част” е посочен размер на лихви 4926,25лв., верният размер е 4845,00лв. Допуснал съм изчислителна грешка и коригирам изводите си в днешното съдебно заседание.

 

Адв. М.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК. Д. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Обобщено, като краен извод от заключението, приемате ли изчисленията по ЗКПО като такива по ревизионния акт?

 

ОТГОВОР:  Да, приемам.

 

ВЪПРОС: А по ЗДДС, приемате, че лицето има частично право на данъчен кредит по тези фактури, за които сте установили, че стоките се използват за последващи облагаеми доставки?

 

ОТГОВОР:  Да.

 

ВЪПРОС: За материалите сте се съобразили със съдебно-техническата експертиза, а за храните съобразихте ли се със зоотехническата експертиза?

 

ОТГОВОР: Да, зоотехническата експертиза удостоверява, че тези храни могат да се ползват в процеса на изхранване. Право на данъчен кредит не съм признал за периода месец декември, предвид издадената в края на годината фактура, количествата по която са изписани по разход и такива не фигурират в началното салдо за следващата година по материалната сметка и физически няма как да бъдат усвоени.

 

ВЪПРОС: По фактурите за закупени огромни количества храни - в тонове, тъй като вещото лице по зоотехническата експертиза каза какво количество дневно е необходимо за изхранването на една крава, не би ли следвало във Вашата експертиза да изследвате кога това количество е заприходено, кога е било изписано и възможно ли е било да бъде изразходвано?

 

ОТГОВОР:  Изписването на стоките е извършвано в счетоводството по подадена информация от жалбоподателя, но аз не съм виждал документи за това разходване – като първичен документ. Тези стоки регулярно са купувани почти всеки месец и приемем, че закупуването на нови е предвид изразходването на старите.

 

ВЪПРОС: По отговора на въпрос 2 за извършени плащания – сте записали относно издадени фактури „Гранд груп 2008” ЕООД за изплащане по банков път – стр.7 – там фигурира като вносител С.Г. - това лице е представляващ „Гранд груп 2008” ЕООД - изплащането на една фактура от кого следва да е издадена?

 

ОТГОВОР:  Нормално е получателят да направи своето плащане и той да бъде вносител по сметката на доставчика. В случая получателят не е извършил това сам /видно от банковия документ – вижда се кой е наредителя/ – в случая вносителят на сумата. Средствата са били предоставени на доставчика - съдя по направеното издължаване на конкретен номер посочена фактура във вносната бележка.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме заключението.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещо лице Л..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО 500,00 лв. на 24.03.2015г./

 

Адв. М.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. М.: Уважаеми г-н Съдия, моля, да уважите жалбата и отмените ревизионния акт като неправилен и незаконосъобразен.

Моля да съобразите изложените в жалбата мотиви за незаконосъобразност на процесното решение.

Моля за присъждане на направените от доверителя ми разходи.

 

Юк. Д.: Уважаеми г-н Съдия,  моля, да отхвърлите жалбата като неоснователна  и недоказана и да потвърдите обжалвания ревизионен акт като правилен и законосъобразен.

В съдебното производство не се обориха констатациите на органа по приходите за това, че издателите на фактурите не са доставчици на стоките по тези фактури. Доказателствата са насочени към счетоводното отчитане и действията, които жалбоподателят е предприел във връзка с издадените му фактури. Както жалбоподателят, така и „Марко Груп” ЕООД и „Гранд груп 2008” ЕООД имат едно и също упълномощено лице за кореспонденция с данъчната администрация.

Моля да съобразите мотивите в потвърждаващото решение на директора на Дирекция „ОУИ” Бургас.

Моля за присъждане на юрисконсултското възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е частично основателна с оглед приетото заключение на вещото лице. Моля да потвърдите ревизионния акт и решението като редуцирате размера на данъчните задължения съобразно заключението на вещото лице.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: