ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 28.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и осми октомври             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2548 по описа за 2011 година.                     

На именното повикване в 14,15 часа се явиха:

Жалбоподателят „АНИМАЛ КОМЕРС” ООД-редовно призован, се представлява от адв. М..

         Ответникът Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно призован, се представлява от юк. Д..

         Явяват се вещите лица П.Ш..

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ КЪМ АДВ. МУТОФОВ: Бе Ви дадена възможност за извършване на допълнителна графологична експертиза. Към момента не е внесен депозит за вещото лице. Поддържате ли искането?

 

         Адв. М.: Не поддържаме искането. Ще представим допълнителни доказателства.

 

         Предвид изявлението на адв. М. СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

         ОТМЕНЯ допълнителната задача допусната с протоколно определение в съдебното заседание от 23.09.2014г. към вещо лице К.Ж.Г. – л.571 от делото.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице по съдебно-техническа експертиза, както следва:

 

     П.С.Ш. на ** години, българка, българска гражданка, със средно-специално образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         Адв. М.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

         Юк. Д.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещо лице Ш..

         ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО 350,00лв. на 28.10.2014г./

 

         Адв. М.: Ще представя допълнителни доказателства – декларация от управителя на дружеството-жалбоподател относно това че процесните стокови разписки са подписани от служители в самата ферма, оборотна ведомост на синтетична сметка с натрупване на дружеството от 01.01.2008г. до 31.12.2008 г. и фактура №1100002980/17.07.2008г. от „ФАТУМ” ЕООД и фактура № 0000000280/06.07.2008г. от ЗК „Напредък” за закупен трактор МТЗ-80 с рег. № А ЕЕ 0314.

 

         Юк. Д.: Да се приемат представените доказателства. Ако приключи делото в това съдебно заседание, ще ги коментирам в писмена защита.

 

         По представените доказателства съдът счита следното: декларацията от управителя на „Анимал Комерс” ООД всъщност представлява изявление на лицето, което представлява жалбоподателя. Тя не може да послужи като доказателство, защото това волеизявление само по себе си следва да бъде обосновано с доказателствените средства допустими в процеса. Съдът ще приеме тази декларация единствено като изявление на управителя на дружеството.

         По отношение на представените Оборотна ведомост на синтетични сметки с натрупване за календарната 2008 г. фактура с № 1100002980/17.07.2008г. и фактура № 0000000280/06.07.2008г., съдът счита, че следва да бъдат приети като доказателства по делото, като по тяхната процес стройност ще се произнесе със съдебния си акт.

 

         Предвид изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА като доказателства Оборотна ведомост на синтетични сметки с натрупване за календарната 2008 г., фактура с № 1100002980/17.07.2008г. и фактура № 0000000280/06.07.2008г.

 

         ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ декларация от Г.Я.А. без дата, с която се удостоверява, че стокови разписки с описани номера без дати, а само с година на издаване с доставчик „МАРКО ГРУП” ЕООД са подписани от служители на дружеството.

 

 

         Адв. М.: Моля да допуснете назначаването на съдебно-счетоводна експертиза,  която да даде отговор на следните задачи:

1.     Фактурите издадени на жалбоподателя от „ГРАНД ГРУП 2008” ЕООД-гр.Поморие, „МАРКО ГРУП” ЕООД-гр.Айтос и „СТОЯНОВ ФРУКТ” ООД отразени ли са в счетоводната отчетност на жалбоподателя в съответствие с изискванията на ЗДДС, ЗКПО и ЗСч и подзаконовите нормативни актове във връзка с тяхното прилагане?

2.     По тези фактури извършено ли е плащане и как същото е оформено?

3.     Стоките и услугите закупени по тези доставки ползвани ли са в независимата икономическа дейност на дружеството за осъществяване на облагаеми доставки?

4.     С оглед отговорите на горепоставените задачи, както и на заключенията по допуснатите от съда съдебна зоотехническа и съдебно-техническа експертиза, вещото лице да преизчисли/изчисли какви биха били задълженията на дружеството към бюджета /има се предвид корпоративен данък и ДДС/.

 

 

         Юк. Д.: По допускане на експертиза предоставям на съда.

 

         Съдът счита, че следва да допусне поисканата експертиза със задачите формулирани от адв.М..

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза с въпросите формулирани от адв. М. по-горе в протокола.

 

НАЗНАЧАВА вещо лице М.Й.Л..

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 500,00 лева, вносим от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

 

Вещото лице да бъде уведомено за изготвяне на заключението, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.01.2015 година от 13,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: