ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 23.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и трети септември          две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2548 по описа за 2011 година.                     

         На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

         Жалбоподателят „АНИМАЛ КОМЕРС” ООД-редовно призован, се представлява от адв. М..

         Ответникът Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно призован, се представлява от юк. Д..

         Явяват се вещите лица К.Ж.Г. и К. Я. Т..

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба от вещо лице Ш., с което вещото лице уведомява съда, че сезонната заетост на жалбоподателя е осуетила изготвянето на експертното заключение, тъй като вещото лице не е получило необходимото съдействие за да извърши експертизата.

 

         СЪДЪТ УКАЗВА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ, че при повторно получаване на данни за неизпълнение на задължението за съдействие от страна на жалбоподателя, ще приключи производството и ще се произнесе при условията на чл.161 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

    К.Ж.Г. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. М.: Нямам въпроси.

 

Юк. Д.: Цитирали сте приемо-предавателни протоколи, а става въпрос за стокови разписки - какви документи сте гледали?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Стокова разписка не са ми представили. Представили са ми приемо-предавателни протоколи и фактури към тях, които съм ги описал. Не мога да кажа дали  тези доказателства присъстват по делото, защото аз отидох в счетоводството на жалбоподателя и там ми казаха, че експертизата се отнася точно за тези документи. В делото има списък на документите, представен от фирмата, и по този списък аз се ръководих, тъй като предположих, че този списък е приет от съда.

 

Юк. Д.: По отношение на договора за строителство и Протокол № 1, Акт образец 19 - съответстват ли на документите приложени по делото?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Ръководих се от това което ми се представи от жалбоподателя – договор за строителство и Протокол № 1, представиха ми оригиналите във вид подписан и подпечатан и аз ги възприех.

 

Юк. Д.: Нямам други въпроси. Оспорвам експертизата. Вещото лице е посочило документи, които макар с идентични номера и дати са приемо-предавателни протоколи, а не стокови разписки, които са приложени по делото и са оспорени от нас по отношение на тяхната автентичност.  Вещото лице не е сравнило представените му оригинали на договор и Протокол-образец № 19 посочени под № 37 и № 38 в заключението, с което считам, че не може да се удостовери, че оригиналите съответстват на документите представени в хода на ревизията като копия.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещо лице Г..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО 250.00 лв. на 23.09.2014 г./

 

 

По процесуалната стойност на заключението съдът ще се произнесе с решението си.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице Т., както следва:

 

  К.Я.Т. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. М.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК. Д. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Вашата специалност е инженер по животновъдство, това включва ли изхранването на животни?

 

ОТГОВОР:  Разбира се.

 

ВЪПРОС: Каква литература използвахте при написването на заключението?

 

ОТГОВОР:  Използвала съм учебници, по които съм държала изпит за хранене на преживните животни; консултации с доц. В. Г. от Тракийския университет-Стара Загора; консултации с колеги с голям стаж по хранене на преживните животни и някои неща от интернет, „Фермер БГ”.

 

ВЪПРОС: Каква е дневната норма за храна в кг на една крава?

 

ОТГОВОР: Относно концентрирания фураж за дневна дажба - определя се по отношение на млеконадоя - ако млеконадоят е 10 л дневно – се дава 3 кг фураж. Описала съм го в експертизата. По отношение сено, силаж - около 40 кг. При зимните дажби силажа трябва да заема около 40 % от грубите силажи - дава се и сено - люцерново или друго.

 

ВЪПРОС: Какви видове храни – фуражни смески, сочни фуражи, концентрирани фуражи и други – какви точно храни се дават?

 

ОТГОВОР: Първо съм поставила този стар хляб – каква е допустимата норма от 2 до 3 кг дневно; прегледала съм всяка фактура добре; второто – картофите - те принадлежат към кореноплодите – в този случай дневно могат да се дават от 10 до 15 кг, като се разделят на две дажби; ако са оцветени в зелено съдържат соланин,  който е отровен.

 

ВЪПРОС: Част ли са от фуражни смески или са отделно?

 

ОТГОВОР:   Бобът и лещата могат да се прибавят до 30 % към концентрираните фуражи, а другите са нещо отделно. Динята и пъпеша могат да съществуват към дажбата към 10-15 кг през лятото, като се дават на две дажби. Приложен е снимков материал към експертизата.

 

ВЪПРОС: Има ли документ като заповед, уреждащ начина на хранене и количеството храна?

 

ОТГОВОР:  Не са ми представили такава заповед. Всеки собственик си определя как ще храни животните. Ненормираното хранене може да окаже лошо въздействие върху млеконадоя.

 

СЪДЪТ: Какво имате предвид под „ненормирано хранене”?

 

ОТГОВОР:  Ако протеините са в по-малко или в повече, това ще окаже влияние върху млеконадоя.

 

ВЪПРОС юк.Д.: Има справка № 3  на л.401-402 за наличните машини и оборудване  - какво сте констатирали на място?

 

СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на вещото лице опис-справка на л.401-402.

 

Вещото лице се запознава със справката

 

ОТГОВОР: Посочва позиция № 3 на л.401, стр. 2 – трактор; не виждам фуражомелката, но тя беше налична; не виждам ремарке с вертикален шнек, чрез който се осъществява смесването на концентриран фураж със слама.

 

СЪДЪТ: В заключението  сте посочили, че когато картофите са част от храната на животните, препоръчва се да се дават след термична обработка, видяхте ли съоръжение за термична обработка на картофите, тъй като количеството на картофите е сериозно?

 

ОТГОВОР:  Съоръжение, относно варенето на картофите, не съм видяла. Когато картофите са оцветени в зелено тогава се препоръчва термична обработка, но всеки собственик  си решава сам. Ако се дават такива оцветени в зелено картофи, част от животните ще бъдат отровени, поради наличието на отровно вещество – соланин.

 

СЪДЪТ: Ако се надхвърли нормативно установеното количество протеини, какви са последиците за млеконадой?

 

ОТГОВОР: И при недостиг и при увеличаване на протеините се намалява количеството на млеконадой.

 

СЪДЪТ: Дините и пъпешите цели ли се дават на животните?

 

ОТГОВОР:  С вертикалните миксери се надробяват преди да се дадат на преживните животни.

 

Юк. Д.: Нямам други въпроси.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА експертизата на инж.Т..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит. /издаден РКО 300,00 лева на  23.09.2014 г./.

 

Адв. М.: Моля за допускане допълнителна задача към  съдебно-графологичната експертиза, а именно: Вещото лице да изследва подписите, положени под стоковите разписки, оспорени от ответната страна, за да установи положени ли са от лицата, които са ги съставили.

 

Юк.Д.: Не възразявам - този въпрос остана неизяснен.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА допълнителна задача за вещо лице К.Ж. – задачата, формулирана от адв. М. в днешното съдебно заседание.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 100,00 лв., вносим от жалбоподателя в 10-дневен срок от днес.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на вещото лице да се запознае със списъка на л. 517-518 от делото.

 

 

Съдът счита, че не следва да приключи събирането на доказателствата, като след изготвяне на допълнителната експертиза, ще се произнесе по необходимостта от извършване на съдебно-счетоводна експертиза  по делото.

 

Предвид изложените съображения

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ на вещо лице Ш. да изготви поисканата експертиза.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещо лице Г. за допуснатата допълнителна задача.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.10.2014 година от 14,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: