ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 08.04.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На осми април                                    две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2548 по описа за 2011 година.                     

         На именното повикване в 13,45 часа се явиха:

         Жалбоподателят „АНИМАЛ КОМЕРС” ООД-редовно призован, се явява адв. М..

         Ответникът Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно призован, се представлява от юк. Д..

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА жалбата на „АНИМАЛ КОМЕРС” ООД   против ревизионен акт, с който на дружеството са определени задължения по ЗДДС за данъчни периоди през 2009 г. и 2010 г., както и задължения за корпоративен данък за данъчен периода 2009 г.

 

Адв. М.: Поддържам жалбата. Имам доказателствено искане за допускане на три експертизи - съдебно зоотехническа, считам същата за относима към спора тъй като в мотивите към ревизионния доклад  не се признава закупуването на пъпеши и дини с аргумент, че са извън дейността на дружеството, и ще установяваме дали тези селскостопански продукти могат да се ползват за изхранване на животните и дали дружеството ги обработи за консумация на животните.

- съдебно-техническа експертиза -  с мотивите към ревизионния доклад се отказва признаването на приспадане на данъчен кредит за строителни материали и извършени дейности по СМР за селскостопански сгради  в с. Соколово, община Карнобат.

 

Вещото лице ще установи отговарят ли количествата строителни материали и фактурираните СМР на извършените в обектите СМР като отговора на този въпрос да се даде след извършен оглед на място. Става въпрос за СМР в селскостопански обект на селскостопанска земя и не е необходимо издаването на строително разрешение и съпътстващи строителни книжа.

- съдебно-счетоводна експертиза,  която да даде отговор на следните въпроси:

Фактурите посочени в РД с издател „МАРКО ГРУП” ЕООД и „ГРАНД ГРУП 2008” ЕООД, отразени ли са в счетоводната отчетност на жалбоподателя и на доставчиците, съгласно изискванията на ЗДДС, ЗСч и подзаконовите нормативни актове във връзка с тяхното прилагане?

По тези фактури извършено ли е плащане и как същото е оформено?

 

С оглед отговорите на задачите по предходните две експертизи и двете задачи в ССчЕ, вещото лице да даде отговор какъв би бил размера на задълженията на дружеството-жалбоподател към бюджета.

 

СЪДЪТ КЪМ АДВ. М.: Не формулирахте задачи по зоотехническата експертиза, а задачата по съдебно-техническата експертиза  е формулирана твърде общо, има нужда от конкретика, а именно: бихте ли уточнили за кои фактурирани СМР говорите в поставената задача, а именно с кои фактури, номера и дати на издаване и второ: за кои количества закупени строителни материали искате съпоставка.

 

Адв. М.: Моля да ми дадете възможност да конкретизирам вида на селскостопанската продукция и в допълнителен опис ще посоча номерата и издателите на фактурите, за които моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза  и зоотехническата експертиза.

 

         Юк. Д.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка  и доказателствата към нея.

         Във връзка с доказателствата събрани по делото и предвид на това, че голяма част от тези доказателства са представени едва с жалбата към ОУИ /ОДОП/, правя искане за откриване на производство по чл.193 от ГПК. Посочила съм конкретно кои документи считам за неистински по отношение датата на съставянето им и счетоводните записвания на „ГРАНД ГРУП 2008”ЕООД и „МАРКО ГРУП” ЕООД.

 

Да се даде възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да формулира задачите към съдебно-техническа експертиза и зоотехническата експертиза.

        

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЮК. Д.: По т.ІІ от становището има ли оспорване –какво е волеизявлението от становището?

 

Юк. Д.: Уточнявам, че оспорването по чл. 193 от ГПК се отнася за доказателствата цитирани в т. І-ІІІ.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. М.: Ще се ползвате ли от тези доказателства?

 

Адв. М.: Ще се ползвам от тези доказателства.

 

Предвид изявлението на адв. М. на основание чл.193 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК Съдът ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО ПО ОСПОРВАНЕ на автентичността на доказателствата описани в становище представено от юк. Д. в днешното съдебно заседание в т. І –ІІІ.

 

Адв. М.: Ще се ползваме от тези документи. Според практика на Върховен административен съд може да се оспорва подписа под тях, но не и съдържанието.

 

СЪДЪТ КЪМ АДВ. М.: Току що открих производство по автентичността на доказателствата, но не и по тяхното съдържание, така че възражението Ви е прието преди да сте го направили.

 

Адв. М.: Моля да допуснете и съдебнографична експертиза относно автентичността на подписите на документите посочени в становището на ответника по жалбата. Да се уточни конкретно кои точно документи трябва да бъдат предмет на тази експертиза.

 

Юк. Д.: В последния абзац на т. ІІІ е оспорване по чл. 182 ГПК на редовността на вписването в счетоводните документи и не касаят оспорване на автентичността по чл.193 от ГПК.

 

Предвид изявленията на страните и с оглед откритото производство по оспорване автентичността на доказателства съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка по делото.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на адв. М. допълнително да конкретизира искането си за допускане на съдебно графична експертиза, като посочи подписите на кои лица в кои документи желае да бъдат изследвани при допускане на експертизата.

 

Съдът счита, че следва да определи разумен срок за уточняване на исканията на процесуалния представител на жалбоподателя, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА 7-ДНЕВЕН СРОК от днес на процесуалния представител   на жалбоподателя да формулира искания за допускане на три съдебни експертизи – зоотехническа, съдебно-техническа експертиза  и експертиза на подписи.

 

Съдът счита, че искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза  е ясно формулирано и не се нуждае от каквито и да е уточнения.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на процесуалния представител   на жалбоподателя, че при неизпълнение на задължението, ще се произнесе въз основа на наличните   доказателства по делото при условията на чл. 161 от ГПК.

 

Съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.05.2014 година от 15,00  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: