О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 2224

 

Град Бургас, 19.09.2018г.

 

Административен съд – Бургас, пети състав, на деветнадесети септември през две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 2547 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба на К.С.Р., ЕГН **********, против заповед № Л-3606/15.08.2018г. на главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, с която е разпоредено жалбоподателят да бъде приведен от затвора гр.Варна в затвора гр.Бургас за доизтърпяване на наложеното наказание.

При извършената служебна проверка за допустимост на производството съдът намира жалбата за процесуално недопустима по смисъла на чл.159, т.7 от АПК.

Съгласно разпоредбата на чл.159, т.7 от АПК, жалбата се оставя без разглеждане, а образуваното съдебно производство се прекратява, когато има образувано дело пред същия съд, между същите страни и на същото основание.

Съдът изиска от ответника да представи по делото административната преписка по издаване на оспорената заповед предвид депозиране на жалбата в съда, а не чрез административния орган. В изпълнение преписката е представена ведно с писмо, с което ответникът уведомява, че същият административен акт е обжалван от лишения от свобода К.С.Р. пред Административен съд - Варна, предвид което е образувано административно дело № 2433 по описа за 2018г. на Административен съд - Варна.

Установява се, че по описа на Административен съд - Варна и на Административен съд - Бургас са образувани две дела, по които страните и предмета са идентични. Налице са предпоставките на чл.159, т.7 от АПК за прекратяване на настоящото дело – наличие на образувано дело пред същия съд, между същите страни и на същото основание.

Водим от горното Административен съд – Бургас, пети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.Р., ЕГН **********, против заповед № Л-3606/15.08.2018г. на главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, с която е разпоредено жалбоподателят да бъде приведен от затвора гр.Варна в затвора гр.Бургас за доизтърпяване на наложеното наказание доживотен затвор.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2547 по описа за 2018г. на Административен съд-Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

           

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: