ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 28.02.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми февруари                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2547 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.А.Б., редовно призован, не се явява. В залата се явява Л.М.М., която заявява, че е майка на жалбоподателя Б. и по повод представеното в днешно съдебно заседание пълномощно желае да го представлява като негов родител, нагледно упълномощен за това.

 

С оглед така формулираното искане съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Допуска Л.М.М. - майка на жалбоподателя Г.А.Б. като негов процесуален представител по пълномощие в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на РД „Социално подпомагане“ гр. Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

 

Г-жа М.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Г.А.Б. против заповед № ЗСП/Д-А/3623/04.11.2016 г., постановена от директора на дирекция „Социално подпомагане“ гр. Бургас, потвърдена  с решение № 34/05.12.2016г. на директора на РД „Социално подпомагане“ гр. Бургас.

 

Г-жа М.: Категорично поддържам подадената жалба по изложените в нея доводи и аргументи. Представям и моля да приемете като доказателства по делото медицинско направление, издадено на 25.09.2015 г., магнитно-резонансна томография на главен мозък, издадена на 19.09.2011 г., епикриза, издадена от Клиника по спешна неврохирургия МБАЛСМ „Пирогов“ ЕАД гр. София, както и патоморфологично изследване, издадено на 21.06.2000 г. И четирите документа са издадени на мое име. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Г-жа М.: Ние протестираме срещу трети пореден отказ за отпускане на целева помощ за отопление, тъй като вече цели пет години оцеляваме без никаква помощ. Изгубихме си жилището, без работа сме и двамата.  На 08.07.2014 г. претърпяхме погром в квартирата ни на *********. Аз съм на ** години и трябваше да започна от нулата, което не е никак лесно. Никой не ни подаде ръка. Животът и здравето ни бяха застрашени. Предполагам, че социалните работници умишлено тълкуват погрешно разпоредбата на чл. 8 ППЗСП, че социална помощ се отпуска на лица по постоянен адрес, тъй като в българската граматика предлогът „по“ според падежа е за признак, а не за място.

На моя син беше отказана целева помощ на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 ППЗСП, че лицето няма регистрация в дирекция „Бюро по труда“ гр. Бургас. Същият страда от 7-годишен от епилепсия, а там го принуждават да извършва непосилен за него труд.

По тези причини считам издадените актове за незаконосъобразни и неоснователни. Моля за решение в този смисъл.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: