ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018,16.10.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети октомври                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2546 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Нова транс 84“ЕООД, редовно призован, се явява  адвокат М., с пълномощно от днес.

За ОТВЕТНИКА Директор на ТД на НАП гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Нова транс 84“ЕООД против АУЗ №П-02002018062187-135-001/26.04.2018г. издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Бургас, ИРМ Сливен, потвърден с решение №70/09.07.2018 г. на директора на ТД на НАП гр.Бургас.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалвания административен акт.

АДВОКАТ М.: Поддържаме си жалбата. Моля да допуснете съдебно-счетоводна експертиза, съгласно приложената към жалбата молба.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Не се противопоставям да се приемат представените доказателства, предоставям на съда по искането за експертиза.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза вещото лице по която да отговори на поставените въпроси в молба находяща се на л.7 от делото.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 250 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

Вещото лице ще бъде определено след представяне на доказателство за внесения депозит.

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателства към момента.

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.12.2018г. от 10.20ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Делото да се ДОКЛАДВА в закрито съдебно заседание след представяне на доказателства за внесения депозит, за определяне на вещо лице.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: