ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 21.02.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи февруари               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2546 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 10:06 часа се явиха:

 

            ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Г.Х., редовно уведомен, не се явява. За него - адвокат К., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Началник сектор „Охранителна полиция“ при Пето РУ към ОД на МВР гр. Бургас – Г.И., редовно уведомен, се явява лично.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:     

Производството е образувано по жалба срещу заповед № 3388з-202/29.11.2016г. за налагане на дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца.

Органът е представил административната преписка, по която е издадена оспорената заповед.

 

 АДВ. К.: Поддържам жалбата изцяло. Няма да соча доказателства.

Представям договор за правна защита за платеното възнаграждение във връзка с разноските, които претендираме.

ОТВЕТНИКЪТ И.: Поддържам издадената от мен заповед. Няма да соча други доказателства.

 

С оглед изявлението на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства с жалбата, както и тези, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. К.: Намирам атакуваната заповед за налагане на дисциплинарно наказание спрямо Г.Х. за неправилна и издадена в противоречие с материалноправните разпоредби и при съществени нарушения на административнопроизводствените правила. В жалбата съм изложила аргументи, въз основа на които атакуваме обжалвания административен акт. Ще допълня единствено, че по отношение на моя доверител е развито административнонаказателно производство пред Районен съд - Несебър във връзка със същото нарушение, което му е вменено с атакуваната заповед. По този начин считам, че същият ще бъде наказан два пъти за едно и също нарушение ако тази заповед не бъде отменена. Административнонаказателното производство все още не е приключило, като не е известен и окончателен съдебен акт в тази връзка. Отделно от това считам, че визираните в заповедта нарушения изхождат от подзаконови актове или вътрешноведомствени актове, които санкционират явяването на работа в пияно състояние или под влияние на наркотични вещества. В настоящия казус безспорно е установено, че такова не е налице, което е видно и от представения протокол. Ето защо, моля да отмените атакуваната заповед за налагане на дисциплинарно наказание спрямо моя доверител и да ни присъдите разноските по делото.

ОТВЕТНИКЪТ И.: Заповедта за налагане на дисциплинарно наказание е издадена наистина във връзка с подзаконови нормативни актове. Това са МЗ № 8121з-396/05.08.2014 г. и Етичен кодекс за поведение на държавните служители, утвърден с МЗ № 8121з-348/25.07.2014 г. Заповедта е издадена след извършена проверка не за това, че служителят е управлявал МПС след употреба на алкохол, а е издадена за това, че не е изпълнил разпорежданията на контролните органи, в случая „Пътна полиция“, за което е бил задължен съгласно МЗ  № 8121з-348/25.07.2014 г. и разпоредбите на Глава 2, раздел 1 т. 28,  б. „в“ от Етичния кодекс на служителите. Затова на база на ЗМВР е издадена заповедта.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.13 часа.

 

 

   СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: