ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 10.07.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На десети юли                                            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2546 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

За жалбоподателя С.Г.Т. - редовно уведомена, се явява адв. М. Б. с представено по делото пълномощно.

За ответника – началник РДНСК - Югоизточен район - редовно уведомен, се явява юк. К. с представено по делото пълномощно.

Заинтересованата страна Г.С.Т. - редовно уведомен, се явява лично.

         Явява се вещо лице инж. Т.Ч..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх. № 5036/21.05.2013 г., което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА Нотариален акт № 151 том Х, дело 3485 от 30.05.1995 г., постъпил по делото с писмо вх.№ 5646/07.06.2013 г., както и постъпилия по делото Отговор от заинтересована страна Г.С.Т. с  вх. №  6128/19.06.2013 г., в който взема становище по същество на оспорването.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО .

 

Адв. Б.: Да се изсуша вещото лице.

 

Юк. К.: Да се изслуша вещото лице.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Т.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ пристъпва към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

     Инж. Т.Д.Ч. – 66 години, българка, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК за даване на невярно заключение и обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Б. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Когато посетихте на място обекта, констатирахте ли в двора други постройки?

 

ОТГОВОР: При огледа, който направих, от другата страна на оградата, която отделя двора за ползване, имаше изградена масивна едноетажна постройка, която е в частта на ползвателя и която не е нанесена в Кадастралната карта. Тази сграда не е предмет на спора.

 

ВЪПРОС: Вие констатирахте ли, че са налице два входа?

 

ОТГОВОР: Всеки от етажите си има отделен вход и това се явява трети вход.

 

Адв. Б.: Заключението е подробно и изчерпателно. Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК. К. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: На стр. 5, втори абзац, значи ли, че има техническа възможност за осигуряване на достъп?

 

ОТГОВОР: Има, както е била сградата навремето. Сега е ограничен този достъп. От общото антре са си направили входове от тяхната страна на ползване, оградена със самостоятелно дворче.

 

ВЪПРОС: Пристройката не е в нарушение на ПУП, предвидена ли е с действащия ПУП?

 

ОТГОВОР: Не е предвидена, но отговаря по приетия ПУП, има достатъчно разстояние от дъното на парцела.

 

Юк. К.: ПУП е правен по-късно във времето през 2004 година, а пристройката е изпълнена след 1984 г.

 

ОТГОВОР: ПУП касае единствено една нова постройка, изградена отпред към улицата, когато е правен ПУП е ползвана подложката на старата Кадастрална карта. Тази пристройка е толкова стара, изградена е много преди новата сграда и няма как при изготвянето на ПУП да не е съществувала.Пристройката е в малък обем и не се отразява на показателите на ПУП. Пристройката и така обособени стаите не отговарят на хигиенните условия за жилище. Под стълбището се намира санитарния възел, мивката е в двора - условията са ужасни. При съдебна или доброволна делба биха се постигнали добри резултати, защото може да се обособи кухня.

 

Юк. К.: Нямам други въпроси.

 

СЪДЪТ: Кога е построена постройката?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: След 1984 година, може би 1985 – 1986 година.

 

СЪДЪТ: Обърнахте ли внимание дали е декларирана пред компетентните органи за узаконяване във връзка с приложението на § 16, ал. 2 и 3 от ПР ЗУТ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Декларирана е в данъчната служба. Има данъчна оценка, данъкът се плаща. В ТСУ няма данни дали е декларирана пред компетентните органи за узаконяване. По чл.184 от ЗУТ няма стартирана процедура.

 

Адв. Б.: Водим двама свидетели, с които ще установяваме кога е осъществено строителството.

 

Юк. К.:  Вещото лице отговори на въпроса.

 

СЪДЪТ ДОПУСКА до разпит водените свидетели.

 

В залата влизат свидетелите.

 

Д. В.С. с ЕГН: ********** – ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, със средно-специално образование, дъщеря на жалбоподателката.

 

К. Г. В. с ЕГН:********** – ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, със средно образование – приятелка на жалбоподателя

Свидетелите са предупредени за наказателната отговорност, която носят по чл. 290 от НК.

Свидетелите обещават да говорят истината.

 

В залата остава свидетелката Д. В. С..

 

Свидетелката К. Г. В. напуска залата.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Д. С.: Желая да свидетелствам.

Преди доста години си развалиха отношенията между майка ми и свекърва й и си отделиха входа. За достъп до втория етаж се изградиха тераса, колони и стълби. Това се случи през месец април 1986 г., преди моя абитуриентски бал. Бързахме да построим, за да сме си отделно. Преди това живяхме като имаше един вход – основния - откъм улицата. Входът на къщата пак е откъм улицата. Входът на постройката е от към улицата – задния двор на къщата. Преди това имаше постройка в двора от две стаички, но свекървата ги събори, тъй като мястото било нейно. Ако се премахне тази постройка, не може да се мине от там, никой няма да ни допусне.

 

Юк. К.: Спомняте ли се делото за реалното ползване на дворното място?

 

ОТГОВОР: Не мога да си спомня

 

Юк. К.: През 2001 година идвали ли са на проверка  от Община Царево?

 

ОТГОВОР: Идвали са, но нямам спомен. Аз вече не живея непрекъснато там.

 

Юк. К.: Постройките, които са сега в дъното кога са изградени?

 

ОТГОВОР: Няма в дъното изградени постройки. Има някаква тоалетна изградена - стена от тухли и тоалетната.

 

Юк. К.: Нямам други въпроси.

 

В залата влиза свидетелката К. В..

 

СВИДЕТЕЛКАТА В.: Желая да свидетелствам.

Ожениха се, живяха при свекървата, развалиха им се отношенията и зазидаха входната врата през 1986 година. Решиха да си направят стълби, за да си ползват стаята на втория етаж и терасата. Д. беше абитуриентка. Като се ожениха си ползваха стаята от предния вход. След като си развалиха отношенията, извикаха майстор и мъжът ми помагаше.  Направиха стълба, от където се влизаше преди. Вратата се зазида и им дадоха задния вход, за да се оправят. Те нямат достъп, ако се премахне това стълбище ще им се събори и долната стаичка, ще останат без нищо. Не може да се живее без тази тераса, свързана е с двете стаи.

 

Юк. К.: Нямам въпроси.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Адв. Б.: Нямам други доказателствени искания. Да се приеме заключението на вещото лице. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. К.: Нямам други доказателствени искания. Да се приеме заключението на вещото лице. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНА  СТРАНА: Няма да соча доказателства. Да се приеме заключението. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА събраните и представени в днешното съдебно заседание доказателства.

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 400.00 лева, платими от внесения депозит./РКО 400.00 лева на 10.07.2013г./

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. Б.: Уважаема г-жо Съдия, моля да уважите жалбата на доверителката ми като основателна. С оглед представените в хода на производството доказателства е установено, че процедурата по издаване на заповедта по премахване на незаконен строеж в имота на моята доверителка е отпочната  неправилно, водена единствено и само срещу моята доверителка. Неправилно не е конституиран като заинтересована  страна нейният син и съсобственик в идеални част Г.Т., тоест заповедта е издадена от началника на РДНСК-Югоизточен район за премахване на незаконен строеж и проведеното административно производство по чл. 255 от ЗУТ е неправилно и е незаконосъобразно, приключило спрямо Г.Т.. Във връзка с доводите ни и показанията на свидетелите, моля, да постановите решение, с което да отмените заповедта на началника на РДНСК-Югоизточен район за премахване на незаконен строеж - пристройка към съществуваща сграда в имот с идентификатор 00878.501.220.1 по Кадастралната карта на гр. Ахтопол като незаконосъобразна и обявите нищожността й.

 

Юк. К.: Уважаема г-жо Съдия,  моля, да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да постановите решение, с което да не уважите искането за нищожност на влязла в сила заповед на Началника на РДНСК-Югоизточен район за премахване на незаконна постройка. Установено е, че пристройката няма налични строителни книжа, макар и в заключението вещото лице да твърди, че е налице търпим строеж, това е в противоречие с наличните по делото доказателствата. Не е достатъчно само година и време на изграждането на постройката, необходимо е и същата да е отговаряла на действащия градоустройствен план, както и на правилата и нормативите.

Второ, считам, че не са налице основанията за нищожност на заповедта за премахване. Като сочени основания за нищожност е единствено възможността да не се ползва имота по предназначение в случай, че се премахне незаконната част от жилищната сграда. Това не е основание  за обявяване на нищожност на административния акт.

Процедурата е проведена към жалбоподателката, защото тя е установена като извършител. Няма как синът й да я е изградил, като се има предвид годината на изпълнението й.

Моля да оставите жалбата без уважение.

Моля за присъждане на  юрисконсултското възнаграждение.

 

ЗИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Присъединявам се към становището на адв. Б..

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: