О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 2215              18.09.2018г.        град Бургас

 

 

Административен съдгр.Бургас, трети състав, на осемнадесети септември през две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Съдия: Чавдар Димитров

 

като разгледа адм.д. №2545 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 145, ал.1 и следващите от АПК във вр. с чл.16, ал.7 ЗУТ, чл.59, ал.1 ЗУТ, чл.110, ал.1, т.2, чл.129 ЗУТ, вр. чл.21 ЗОбС.

Образувано е по жалба на М.Б.С. ***, М.Б. ***, пл. Лаврентий №35, ет.5, ап.7 и Г.Б.К.,***, против решение на Общински Съвет Созопол, № 598, отразено в протокол №25 от 31.07.2013г. на Общински съвет Созопол, с което е одобрен ПУП на елемент на техническата инфраструктура, публична общинска собственост, извън строителните граници на населеното място за м. Мапи и Ачмалъци, обхващаща кадастрални единици 10, 41, 42, 43, 44, 53 – част от 45 по КК на гр. Созопол, на основание чл.16, ал.7 ЗУТ, чл.59, ал.1 ЗУТ, чл.110, ал.1, т.2, чл.129 ЗУТ, вр. чл.21 ЗОбС.

Недоволни, жалбоподателите оспорват същото като нищожно и незаконосъобразно, като засягащо техни лични интереси. Съдът е оставил жалбата на страните без движение с указания за уточнение на прекия и непосредствен правен интерес от оспорване на посоченото решение. В уточнението до АС – Бургас правният интерес е обоснован с получено съобщение на Кмета на Община Созопол за открита отчуждителна процедура по реда на чл.21 ЗОбС, както и от копие на графична част на ПУП – план за улична регулация на елемент от техническата инфраструктура, извън строителните граници на населеното място, обхващаща кадастрални единици 10, 41, 42, 43, 44, 53 и част от 45 по КК на гр. Созопол.

Ответникът – Общински съвет Созопол не взема становище по жалбата. Представя административната преписка.

След като разгледа оплакванията, изложени в жалбата, доказателствата по делото и становищата на страните, административният съд приема за установено от фактическа страна следното:

Обжалва се решение на Общински Съвет Созопол, № 598, отразено в протокол №25 от 31.07.2013г. на Общински съвет Созопол, с което е одобрен ПУП на елемент на техническата инфраструктура, публична общинска собственост, извън строителните граници на населеното място за м. Мапи и Ачмалъци, обхващаща кадастрални единици 10, 41, 42, 43, 44, 53 – част от 45 по КК на гр. Созопол, на основание чл.16, ал.7 ЗУТ, чл.59, ал.1 ЗУТ, чл.110, ал.1, т.2, чл.129 ЗУТ, вр. чл.21 ЗОбС.

    От съдържанието на соченото от страна на ответния колективен орган като влязло в сила негово решение № 598, отразено в протокол №25 от 31.07.2013г. на Общински съвет Созопол, се установява, че негов предмет са кадастрални единици 10, 41, 42, 43, 44, 53 – част от 45 по КК на гр. Созопол. Предметът на представеното на стр.12 от делото Задание е идентичен.

Жалбоподателите се легитимират с документи за собственост на имот с идентификатор по КК на община Созопол 67800.40.154. Видно от номерацията на същия, той не попада в обхвата на оспореното решение, поради което не може да бъде обоснован извод, че така приетото решение оказва пряко и непосредствено въздействие върху правната сфера на жалбоподателите.

Доколкото са налице косвени данни за открито производство по реда на чл.21 от Закона за общинската собственост, спрямо съсобствения на жалбоподателите недвижим имот, налице е правна възможност за оспорване на окончателния административен акт в същото производство – заповедта за принудително отчуждаване, изходяща от кмета на Община Созопол, като отсъствието на имота на жалбоподателите сред решението за одобрения ПУП е основание за отмяна и на евентуална отчуждителна заповед, но не и на Решението на Об. Съвет Созопол за одобрение на ПУП.

Що се отнася до представената по делото скица – проект №15-168295-12.04.2017г., изходяща от Началника на СГКК – Бургас, Съдът намира за необходимо да отбележи, че в същата липсва посочено правно основание за издаването й

Поради изложеното, съдът счита, че жалбоподателите не са между лицата, притежаващи активна легитимация да оспорват решение на Общински Съвет Созопол, № 598, отразено в протокол №25 от 31.07.2013г. на Общински съвет Созопол, с което е одобрен ПУП на елемент на техническата инфраструктура, публична общинска собственост, извън строителните граници на населеното място за м. Мапи и Ачмалъци, обхващаща кадастрални единици 10, 41, 42, 43, 44, 53 – част от 45 по КК на гр. Созопол.

         При така установените факти съдът намира, че са налице условията на АПК за прекратяване на съдебното производство по адм.дело №2545/2018г. поради липса на правен интерес в полза на жалбоподателите, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото и разглеждане на спора по същество.

         По изложените съображения и на основание чл.159, т.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на на М.Б.С. ***, М.Б. ***, пл. Лаврентий №35, ет.5, ап.7 и Г.Б.К.,***, против решение на Общински Съвет Созопол, № 598, отразено в протокол №25 от 31.07.2013г. на Общински съвет Созопол, с което е одобрен ПУП на елемент на техническата инфраструктура, публична общинска собственост, извън строителните граници на населеното място за м. Мапи и Ачмалъци, обхващаща кадастрални единици 10, 41, 42, 43, 44, 53 – част от 45 по КК на гр. Созопол, на основание чл.16, ал.7 ЗУТ, чл.59, ал.1 ЗУТ, чл.110, ал.1, т.2, чл.129 ЗУТ, вр. чл.21 ЗОбС.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д №2545/2018г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

                                                        СЪДИЯ: