ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 24.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и четвърти юни                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2544 по описа за 2014 година                

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.С.С., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат В.С., с представено пълномощно, находящо се на лист 20 от делото.  

 

За ОТВЕТНИКА - Директор на Главна дирекция „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”-МВР, редовно уведомена, се явява юрисконсулт К. И., с представено пълномощно, находящо се на лист 16 от делото.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът след като констатира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА жалбата на К.С.С. против Заповед № 7667/10.11.2014 г., издадена от директора на Главна дирекция „Гранична полиция” за налагане на дисциплинарно наказание „уволнение”.

 

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствените искания.

 

         АДВ. С.: Поддържам жалбата.

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорваме жалбата изцяло.

         АДВ. С.: Поддържаме направените доказателствени искания в жалбата, както и доказателственото искане за разпит на свидетели – двамата полицаи, които са посетили произшествието. 

Окръжен съд – Бургас се е произнесъл с присъда по отношение на наказателното производство спрямо К.С., в която същият е признат за невиновен за това, че е управлявал въпросното МПС след употреба на алкохол над допустимата концентрация. Представям разпечатка на присъдата от сайта на съда и моля, съдът да я изиска в надлежен вид доколкото в нея се съдържат обстоятелства относно фактическата обстановка за налагане на дисциплинарното наказание, а именно за употребата на алкохол над допустимата концентрация.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да бъдат приети представените с молбата писмени доказателства по опис.

Относно представената от процесуалния представител на жалбоподателя присъда, същата не е окончателна. Аз също съм я приложила като доказателство към молбата, която съм представила.

По отношение на искането на процесуалния представител на жалбоподателя да се изиска присъдата от Окръжен съд - Бургас, считам, че същото е неоснователно, тъй като тя не е окончателна и не е влязла в сила.

         Относно искането за разпит като свидетели на двамата пътни полицаи, считам, че искането не е основателно, тъй като има събрани по административната преписка доказателства - докладни записки, актове за нарушение и не виждам с какво повече от техния разпит би се изяснила фактическата обстановка по делото.

         АДВ. С.: Доколкото в заповедта е коментирано поведението на моя доверител, искам с разпита на тези свидетели да опровергая поведението на С., цитирано в заповедта. С разпита на свидетелите ще установяваме обстоятелствата съответно как се е държал жалбоподателя, дали се е опитвал да възпрепятства тяхната работа. В заповедта се говори за уронване на престижа на службата.

 

         По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание и с административната преписка писмени доказателства.

         ДОПУСКА събирането на гласни доказателства при режим на призоваване на един свидетел, като ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 14-дневен срок считано от днес, да посочи имената на свидетеля, чийто разпит е поискан.

         ДА СЕ ИЗИСКА от Окръжен съд - Бургас пълният текст с мотивите на Присъда № ********г., постановена по НОХД №*****

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.10.2015 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: