ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,25.02.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и пети февруари                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2544 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.С.С., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на ГД „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ” - МВР, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт К. И., която представя пълномощно.

 

         Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от адв.С., в която същият твърди, че днес е ангажиран по дело в Окръжен съд-гр.Варна В подкрепа на твърдението си представя доказателства. Моли делото да бъде отложено за друга дата, като посочва списък на датите и часове, в които е ангажиран.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Юрисконсулт И.: Считам, че не следва да се дава ход на делото, но не поради съображенията изложени от адв.С., а по други съображения, а именно:

По отношение молбата на адв.С. считам, че същата не следва да бъде взета под внимание, поради обстоятелството, че от приложеното по делото пълномощно към жалбата, считаме че същият не е упълномощен да представлява жалбоподателя в настоящото производство. След  като се запознах със съдържанието на приложеното пълномощно, установих, че същият е упълномощен в качеството на защитник и повереник на жалбоподателя, каквото качество в административния процес няма.

 

Считаме, че не следва да се дава ход на делото, поради това, че жалбата не отговаря на изискванията по чл.150, ал.1, т.6 и т.7 от АПК. Същата е бланкетна и не съдържа мотивирани основания за незаконосъобразност на обжалвания акт. Също така, заявената претенция за изплащане на обезщетение за времето, през което жалбоподателят е останал без работа, не е конкретизирана по размер, както и не е посочен периода, за който се претендира.

 По тези съображения считаме, че жалбата следва да бъде оставена без движение.

 

Направеното искане от страна на процесуалния представител на ответната страна съдът намира за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без движение жалбата на К.С. ***.

 

УКАЗВА на същия в 7-дневен срок, считано от уведомяването, да посочи в какво се състои незаконосъобразността на оспорвания акт, както и да конкретизира петитума на жалбата.

 

УКАЗВА на К.С.С., че представеното по делото пълномощно на адв.С. не го легитимира като пълномощник по настоящото дело, поради което в случай, че желае да бъде представляван от адв.С., следва да представи надлежно пълномощно.

 

С цел процесуална икономия, съдът ОПРЕДЕЛЯ следваща дата за съдебно заседание - 29.04.2015г. от 14.20 часа, за която дата и час ответната страна да се счита редовно уведомена.

Да се уведоми жалбоподателя.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: