ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 17.02.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На седемнадесети февруари                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2543 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 14,30 часа се явиха:

         Оспорващият Областен управител на област Бургас - редовно уведомен, се явява младши експерт З., заедно с юк. С., който представя пълномощно и заверено копие от Удостоверение за правоспособност.

         Ответникът Общински съвет Поморие - редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         СЪДЪТ към експерт З.: Да се даде ли ход на делото?

 

ЕКСПЕРТ З.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА оспорваща заповед на Областния управител на Бургаска област против решение на ОбС Поморие, с което се съгласува процедирано изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х и ХІ и ПИ ******** в кв.*** по плана на гр.Поморие.

 

ЕКСПЕРТ З.: Поддържам оспорването. Да се приеме административната преписка. Моля да задължите Община Поморие да представи заверена преписка по постановеното решение за промяна на ПУП.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЕКСПЕРТ З.: Доказателствата, които Вие сте представили, не са ли достатъчни за установяване на фактическата обстановка?

 

ОТГОВОР НА ЕКСПЕРТ З.:  Липсва преписката в цялост.

 

Съдът счита, че следва да задължи ответника в производството да представи пълно заверено копие от цялата преписка по издаването на Решение № 1202, отразено  в Протокол № 45/27.11.2014г. на ОбС Поморие, в това число заверени цветни копия от графичната част към преписката на общинския съвет.

 

Съдът счита, че поради пълната процесуална пасивност на ответника в производството, не разполага с данни дали доказателствата, представени от оспорващия, съставляват цялата административна преписка или само част от нея.

 

По изложените съображения като счита, че спорът следва да бъде    изяснен напълно от фактическа страна, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Община Поморие, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, да представи надлежно заверена пълната преписка по издаването на Решение № 1202 отразено в Протокол № 45 от 27.11.2014 г. на Общински съвет Поморие, ведно със заверени цветни копия от графичната част от преписката.

 

УКАЗВА на кмета на общината, като представляващ Община Поморие, че при неизпълнение на задължението, съдът на основание чл.144 от АПК, във вр. с чл.161 от ГПК, ще се произнесе въз основа на наличните доказателства по делото.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.04.2015 година от 14,30  часа, за която дата и час процесуалните представител на оспорващия са уведомени в днешното съдебно заседание, а  ответника - по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,45 часа.

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: