РЕШЕНИЕ

 

   1814           22.10.2018 година, град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на четвърти октомври, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                   ЧЛЕНОВЕ:   1.  ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                    2.  ЯНА КОЛЕВА

 

секретар:  И. Л.

прокурор: Тиха Стоянова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров КАНД номер 2542 по описа за 2018 година.

         Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

         Образувано е по касационна жалба от „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД /БТК/, с ЕИК 831642181, седалище гр.София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 115, представлявано от изпълнителния директор А. Добрев, чрез пълномощник М. Колева - юрисконсулт против решение № 1118 от 26.07.2018г. постановено по а.н.д. № 2580/2018г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № 43940/18.04.2018 г. на директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище Бургас към Главна дирекция "Контрол на пазара" при Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение по  чл. 113, ал.1, вр. чл. 113, ал.2 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, на основание чл. 222а от ЗЗП на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.

         В касационната жалба се излагат възражения, че съдебното решение, е неправилно и незаконосъобразно поради противоречие с материалния закон, процесуалния закон, с целите на закона и е необосновано. Иска се отмяна на оспореното решение и отмяна на НП.

         В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не се представлява.

         Ответната страна - Комисия за защита на потребителите Регионална дирекция – Бургас, редовно призована, не изпраща представител.

         Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

         Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

         Разгледана по същество жалбата е неоснователна по следните съображения:

         С наказателното постановление, дружеството е санкционирано за това, че при извършена на 10.01.2018 г. проверка в магазин „Виваком“, находящ се в гр.Бургас, ж.к. „Меден рудник“ бл.117, по повод постъпила потребителска жалба под № Б-03-2/03.01.2018г., касаеща рекламация на потребителска стока – телефон, е установено, че търговецът „БТК“ ЕАД на 14.12.2017г. (един месец от последната рекламация) е нарушил разпоредбите на чл.113, ал.2 вр. с ал.1 от ЗЗП, като не е привел в съответствие с договора за продажба закупено от търговеца мобилно устройство – телефон.

         За извършената проверка е съставен констативен протокол, с който на проверяваното лице са дадени задължителни предписания. За установеното нарушение е издаден акт за установяване на нарушението /АУАН/, който е предявен на упълномощено лице и въз основа на който е издадено процесното НП.

         За да постанови оспореното съдебно решение, Районен съд – Бургас е приел, че при образуването и провеждането на административно-наказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до опорочаване на крайния акт и до нарушаване на правото на защита на жалбоподателя. Нарушението е описано ясно и точно, посочено е датата, мястото и начина на извършване на нарушението. По същество съдът намира, че от събраните писмени доказателства, както и обясненията на актосъставителя се установява по безспорен начин, че до момента на съставяне на АУАН, претенцията на потребителя не е била удовлетворена, т.е в едномесечния срок, стоката не е била приведена в съответствие с договора за продажба. По отношение на определения от органа размер на имуществената санкция въззивният съд посочва, че същия е определен в минимума, предвиден в закона и при този размер наказанието би изпълнило целите си.

         Така постановеното решение е правилно.

         Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

         Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

         Настоящата инстанция намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като решаващите мотиви обосноваващи потвърждаване на издаденото наказателно постановление  се споделят и от настоящия състав.

         По делото е безспорно, че по отношение на закупено на 20.11.2015г. от магазин на „БТК” ЕАД, мобилно устройство – телефон, Р. Делева в качеството си на потребител е предявила четири рекламации в търговския обект – съответно на 11.04.2016г., на 26.05.2016г., на 05.07.2016г., на03.10.2017г. и на 13.11.2017г.  Съгласно становището на сервиза, в който е бил изпратено мобилното устройство телефонът е следвало да се замени с нов. Същото е посочено и в становището на „БТК“ АД адресирано до Комисията за защита на потребителите, където за предявената на 13.11.2018г. рекламация е посочено, че поради невъзможността да бъде извършен ремонт, е взето решение претенцията да бъде уважена, чрез замяна на стоката с нова. Пак в това становище е отбелязано, че потребителя ще бъде поканен, чрез обаждане да посети обект на дружеството за извършване на замяната.

         От изложеното настоящата инстанция намира, че така описаното безспорно съставлява неизпълнение на предвиденото в  чл. 113, ал.1 от ЗЗП административно задължение, тъй като релевантните факти, обуславящи ангажирането на административнонаказателната отговорност на търговското дружество, са безспорно установени – налице е надлежно предявена рекламация и непривеждане на потребителската стока от продавача в съответствие с договора за продажба в едномесечен срок от същата.  Това безспорно не е осъществено нито в срока по чл.113, ал.2 от ЗЗП, нито до датата на съставяне на АУАН. Това обстоятелство не се отрича от касатора. В тази връзка неоснователен е доводът на касатора, че задължението по чл.113 от ЗЗП е търсимо, доколкото в разпоредбата на чл.4 от същата норма изрично е посочено, че привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба не следва да е свързано със значителни неудобства. Законът не поставя като изискване за изпълнение на вмененото задължение по чл.113, ал.1 и ал.2 от ЗЗП, лицето само да потърси продавача, за да получи съответната стока. В случая липсват каквито и да са доказателства касаторът да е изпълнил административното си задължение да приведе потребителската стока в съответствие с договора за продажба в законовия едномесечен срок, считано от датата на предявяване на последната рекламация, а именно до 14.12.2017г., с което е нарушил  чл.113, ал.2 от ЗЗП. За времето от 13.11.2017г. до 14.12.2017г. мобилния телефон не е бил приведен в съответствие с договора – не е бил заменен с нов, поради невъзможността да бъде извършен ремонт на същия, с оглед на което след като в законоустановения едномесечен срок, търговецът не е изпълнил горепосоченото задължение, то правилно е ангажирана отговорността му.

         Поради всичко изложено по-горе, съдът намира, че "БТК" ЕАД, в качеството си на търговец-продавач, действително е осъществило от обективна страна състава на нарушението, визирано в разпоредбата на чл. 113, ал.2 вр.с чл.1 от ЗЗП и като е потвърдил НП, Районен съд – Бургас е постановил правилен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила. По отношение на изменения от съда размер на имуществена санкция, касационният състав намира, че същия е неправилно намален, предвид изричното посочване в НП, че нарушението е извършено повторно, но съобразно забраната за влошаване положението на жалбоподателя, същия не подлежи на изменение.

         Поради изложеното, на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1118/26.07.2018г. постановено по а.н.д. № 2580/2018г. по описа на Районен съд – Бургас.

 

         Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                     2.