ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 30.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети януари                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело 2542 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Черноморски бриз 2017“ ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

       

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Е., с пълномощно по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№ 272/09.01.2018г. от ответника, с приложена към него пълната административната преписка по издаване на обжалваната заповед.

 

юрисконсулт Е.: Моля да се приемат така представените доказателства. Няма да сочим нови доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№ 272/09.01.2018г. писмени доказателства, под опис.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

юрисконсулт Е.: Уважаема г-жо председател, от внесените по делото писмени доказателства е видно, че дружеството-жалбоподател е извършвало записаното нарушение в заповедта за налагане на принудителна административна мярка. При налагането на мярката АНО е преценил както местоположението на проверявания обект, така и броят места, с които той разполага, вследствие на което е преценил, че трябва да бъде наложена тази мярка – запечатване на търговския обект и забрана за достъп до него за срок от 20 дни. Тъй като при анализът на оборотите, които се извършват в заведението, дружеството не се е регистрирало по ДДС, макар че облагаемият оборот само за м.юли е в размер на 111 981,69 лева. С неотчитането на тези обороти и неотчитането на извършените продажби в търговския обект се води едно ощетяване на фиска на Република България. По този начин след като те не се регистрират не могат да бъдат определени публични задължения за търговеца и по този начин се ощетява фиска. Водени от посочените обстоятелства е наложена тази административна мярка – запечатване на търговски обект.

Предвид гореизложеното моля да потвърдите, като обоснована издадената от директора на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП гр.Бургас заповед. Моля с решението си да присъдите и дължимото юрисконсултско възнаграждение за тази инстанция.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.25 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: