ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 30.09.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на тридесети септември през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2542 по описа за 2014 година.                  

  На именното повикване в 15:51 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.К.Ш., редовно призована, не се явява. Представлява се от адвокат К., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ кмет на община Поморие, редовно призован, се представлява от адвокат В., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.К..

 

СТРАНИТЕ:Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх. № 6660/14.07.2015 година от пълномощниците на жалбоподателката М.Ш., в което се изразява становище по представените в съдебно заседание на 08.07.2015 година документи.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх. № 6744/15.07.2015 година от ответника, с която се представят документи по опис.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-икономическата експертиза на вещото лице Н.Г.К. от 16.09.2015 година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Не възразяваме да се изслуша в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице като снема самоличността му, както следва:

 

Н.Г.К. – 60 години, българска гражданка, неосъждан, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

Длъжността на която е била г-жа Ш. до 28.10.2014година, с новото щатно разписание в сила от тази дата, е трансформирана. С новото щатно разписание бройките длъжности са останали същите, но като характер дейността е съкратена, като изключение прави само длъжността на мл.специалист „ТКРРР“, която е запазена, тъй като лицето която я заема в отпуск по майчинство, по бременност и раждане.

 

АДВОКАТ К.: Проверка в общината извършихте и кога?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Извършила съм проверка в общината ден-два преди да изготвя заключението си, но не мога точно да кажа точна дата. В раздел ІІІ „Проверка книжа и документи” съм записала, че съм извършила проверка в общината.

 

АДВОКАТ К.: На стр. 3 от заключението, в т.5 сте посочили, че част от преките задължения на двете длъжности - тази заемана от г-жа Ш., която е трансформирана и тази на мл.експерт „ТКРРР“, която съществува и в момента. И двете ли са по трудово правоотношение и задълженията на трансформираната длъжност съвпадат ли, поемат ли се от мл.експерт „ТКРРР“?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: В щатното разписание до 13.10.2014г. и щатното разписание от 28.10.2014г. са посочени осем длъжности, като в първото по служебно правоотношение има 2 бройки, а останалите 6 са по трудово правоотношение, като по трудово е заеманата длъжност на г-жа Ш. и директора. В щатното разписание от 28.10.2014г. по служебно правоотношение са отново две бройки, останалите 6 са по трудово правоотношение, като заеманата длъжност от г-жа Ш. е трансформирана в старши експерт „Образование и младежки дейности”, която е по служебно правоотношение. Директорът също е по служебно правоотношение, а останалите са по трудово правоотношение.

Анализирала съм и съм сравнила длъжностните характеристики на заеманата длъжност на г-жа Ш. и на мл. специалист „ТКРРР“, която длъжност остава в щатното разписание, но заемащото лице е  в отпуск по майчинство и съм написала, че отчасти се припокриват преките задължения, като съм посочила кои са идентични между двете длъжности. Това са прилики по но мл. специалиста е по трудово правоотношение, а длъжността на г-жа Ш. е трансформирана, но пак по в служебно правоотношение.

 

АДВОКАТ К.: Записали сте частично съвпадение между задълженията на съкратената длъжност и оставащата на мл. специалист „ТКРРР“? Това което сте изброили са съвпаденията, така ли да го разбирам?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Посочила съм, че има съвпадение и след това ги изброявам, като тези точки 5, 6 и 7, тази номерация е от длъжностната характеристика. Посочила съм ги по този начин за да се направи по-лесна справка от длъжностната характеристика, ако необходима.

 

АДВОКАТ К.: В заключителната част пишете, че в щатното разписание има подобна длъжност, но няма длъжност, която да е натоварена изцяло или с част от задълженията на съкратената длъжност. Може ли се каже, че Вие приемате, че няма длъжност натоварена със същите функции, тъй като лицето заемащо подобната длъжност – мл.специалист ТКРРР при ответника е в отпуск по бременност и раждане до ***година?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Това е едно от нещата което видно, но има и различия които изброявам в преките задължения на длъжността на жалбоподателката, която е била ангажирана с повече преки задължения отколкото длъжността на мл. специалист „ТКРРР“. Изброила съм и приликите и разликата и са оформени на стр. 4 от заключението.

 

АДВОКАТ К.: Казвате, че не съществува длъжност която изцяло или частично да покрива задълженията на трансформираната на г-жа Ш., ако се абстрахирате, че е бил в отпуск по бременност и раждане бихте ли казали, че съкратената по служебно правоотношение и тази съществуваща в момента по трудовото правоотношение на мл. специалист имат частично съвпадение на задълженията?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Освен тази формална част на изследване на съвпадение, като съдържание, дейността е изнесена от дирекцията.

 

АДВОКАТ К.: В структурата на общината съществува ли длъжност без значение на какво правоотношение- трудово или гражданско, която да е натоварена със задълженията на заеманата длъжност на  г-жа Ш.?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Няма такава длъжност, защото няма човек който да я извършва, ако този човек беше на работа нямаше да я има длъжността, защото тази дейност, тези задължения вече не са на тази дирекция, а са извън нея. Длъжността мл.експерт „ТКРРР“ съществува, защото лицето което я заема в отпуск по бременност и раждане. Аз изброявам дейностите, които са извършвани тогава, но тези задължения водене на регистри, категоризации, контрола на проверката на туристическите услуги, подпомагане на участието в консултативни съвети, вече не са дейности, които да се извършват в дирекцията, затова дори да е на работа този младши специалист нямаше какво да върши. Моля да се обърне внимание, че в старата длъжностна характеристика от 13.10.2014година, дори не е променено името на дирекцията, но вече функциите са иззети от тези длъжностни характеристики и са извън  общината и няма покритие на длъжностите.

Направила съм едно формално сравнение и съм изброила приликите и разликите, но функциите на тези длъжности са вече извън общината.

 

АДВОКАКТ К.: На стр. 5, сте записали регистър на заверените от община Поморие регистри. Вие виждали ли сте този регистър или само заповедта за водене на този регистър?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Не съм го виждала този регистър. Видяла съм заповедта за възлагане кой да го води този регистър.

 

АДВОКАТ К.: На стр.6 от заключението, сте записала за участието на г-жа Ш. в Консултативния съвет по туризъм и сте записали, че със заповед от 02.10.2014година е определен нов състав. Знаете ли дали към 02.10.2014година жалбоподателката е била на работа?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Не съм изследвала това обстоятелство, тъй като не съм имала такава поставена задача.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице, но оспорвам заключението на две основания.

На първо място го оспорвам, тъй като го считам за некомпетентно и има основателно съмнение за неговата правилност и яснота, тъй като вещото лице се е отклонило от поставената служебна задача от съда. Вещото лице от една страна посочва прилики и идентичност в задълженията на две длъжности, а в заключителната част отрича наличието на друга длъжност в общината, която да изпълнява тези функции, не поради липса на идентичност на длъжността по трудово правоотношение, а поради обстоятелството, че лицето което заема тази длъжност фактически не е  на работа, поради отпуск по майчинство, който ще продължи до 25.02.2016 година. Заключението е и вътрешно противоречиво. Прави се извод, че липсва длъжност, която да е натоварена изцяло или от части със задълженията на  съкратената, като в констативно-съобразителната част е отразено, че има частично съвпадение,  като изключително превратно според мен и целенасочено според мен, това съвпадение е наречено частично. От простия преглед на доказателствата по делото може да се направи извод, че има пълна идентичност на съкратената длъжност по служебното и по трудовото правоотношения. От заключението на вещото лице като основен мотив за липса на идентичност, за липса на такава функция в общината е, че едната длъжност се заема по служебно правоотношение, а другата по трудово правоотношение. Различията са посочени на стр.4 от заключението.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Работила съм по документи, цитирала съм приликите и разликите по длъжностна характеристика. В т.8 посочвам какво е по т.8 в длъжностната характеристика и нали е вярно, че едното е по трудово, а другото по служебно правоотношение, но аз не го изтъквам като най-важната разлика  в длъжностите.

 

АДВОКАТ К.: Предвид направеното оспорване от нас, моля да бъде назначена  повторна експертиза или ако прецените, че следва да се приложи чл. 201 от ГПК, да назначите друго вещо лице, което да отговори на същите въпроси, поставени вече към експертизата.

 

АДВОКАТ В.: Нямам въпроси към вещото лице. Заключението на вещото лице е компетентно и ясно. Фактът, че на процесуалния представител на жалбоподателя не се нрави заключението на вещото лице не е основание за оспорване и допускане на повторна експертиза, но предоставям на съда. Вещото лице е дало заключение, а съдът следва да изведе правните изводи, като обсъжда заключението ведно с другите доказателства по делото. Считам, че не са налице предпоставките за повторна експертиза.

 

Съдът, счита че вещото лице К. е изпълнило поставените задачи съгласно вътрешното си убеждение и представените по делото документи, поради което същото следва да се приеме. Относно направеното оспорване от процесуалния представител на жалбоподателя за  правилността на експертизата, това е процесуално право на страната и доколкото в днешното съдебно заседание жалбоподателя изложи аргументирани съображения за неправилност по отношение на изводите на експерта, основавайки се на констатациите на вещото лице и събраните по делото писмени доказателства, съдът счита направеното искане за допускане на повторна експертиза за основателно, като същата следва да бъде извършена от друго вещо лице.

Така мотивиран и по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице К., с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации;

 

ОПРЕДЕЛЯ окончателно възнаграждение на вещото лице в размер на 200 лева, платими от внесения на депозит (л.195), като задължава жалбоподателя в 7-дневен срок да внесе по сметка на съда още 50 лева за днес приетата СИЕ.

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице К. за сумата от 150 лева.

 

ДОПУСКА повторна експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите на които е отговорила днес приетата експертиза.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допуснатата повторна експертиза в размер на 200 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен по делото и съответния платежен документ.

 

Уведомява жалбоподателя, че при неизпълнение в срок и непредставяне по делото на документ за внесените разноски, съдът ще постанови определение за принудително събиране на сумата от 50 лева на основание чл. 77 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК, а при невнасяне на сумата от 200 лева, ще приеме, че жалбоподателят не поддържа искането си за повторна експертиза и производството по делото ще приключи със събраните по делото доказателства. 

 

 

СТРАНИТЕ: Не оспорваме представените до момента документи по делото. Да се приемат като доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молба вх.№6744/15.07.2015година от ответника документи, като писмени доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства към момента.

 

Съдът с оглед становището на страните и предоставената възможност за събиране на доказателства,

                                               

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ОТЛАГА делото и ГО НАСРОЧВА за 28.10.2015 часа от 13.00 часа, за която дата и час страните уведомени от днес.

Делото да се докладва в закрито заседание, след представяне на платежен документ за внесен депозит за експертизата за определяне на вещо лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.15 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: