ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 08.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осми юли през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2542 по описа за 2014година.                  

    На именното повикване в 13:15 се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.К.Ш., редовно призована, не се явява. Представлява се от адвокат К.В., с пълномощно по делото л.36 и адвокат К., представя преупълномощаване  и договор за адвокатска защита.

 

ОТВЕТНИКЪТ кмет на община Поморие, редовно призован, се представлява от адвокат В., с пълномощно по делото от преди, л.47. Представя договор за правна защита.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на М.К.Ш. против заповед № РД-16-1063/28.10.2014 година на кмета на община Поморие, с която е разпоредено прекратяване на служебно правоотношение на основание чл.106, ал.1, т.2 от Закона за държавния служител.

 

С писмо вх.№ 554/20.01.2015 година от община Поморие е постъпила преписката по обжалвания административен акт.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът УКАЗВА на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

ДАВА възможност на страните да изразят становище по жалбата и направи доказателствени искания.

        

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Запознахме се с приложените от ответната страна доказателства и не възразяваме същите да бъдат приети, като заявяваме, че административната преписка не е в цялост.

Представям и моля да приемете Заповед № 16-695/31.07.2014 година на кмета на община Поморие, с която се установява възникването на служебното правоотношение на доверителката ни. Представям и моля да приемете решения от 34-то заседание на общинския съвет Поморие проведено на 31.01.2014 година. Представяме това решение, тъй като то е цитирано в заповедта на кмета на общината и е за промяна на длъжностното разписание. Същото е относимо към спора и ще го коментираме по същество. Представените доказателства са  разпечатка.

Други доказателства няма да сочим към настоящия момент.

 

            АДВОКАТ В.: Поддържам жалбата и изразеното становище от адвокат К..

 

АДВОКАТ В.: Оспорвам жалбата като недопустима, тъй като е подадена след законоустановения срок. Ако бъде допусната за разглеждане, оспорвам жалбата като неоснователна, тъй като при издаване на процесната заповед са спазени законовите изисквания и е налице реално съкращаване на длъжността.

Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест.

Запозната съм представените днес доказателства от процесуалния представител на жалбоподателя, като аз ги представям днес в заверени копия.

Причината за издаване на процесната заповед е, че с решение по протокол № 34/31.01.2014година на общинския съвет Поморие, който представям е взето решение за създаване на общинско предприятие „Туризъм и спорт”, т.е. изпълняваната дейност от ищцата и други служители в Дирекция „ОКТХДС” са изнесени извън общинската администрация и за в бъдеще ще се осъществява от общинско предприятие и служителите ще бъдат по трудово правоотношение. Представям и Правилника за устройството и дейността на общинско предприятие „Туризъм и спорт” Поморие. От щатното разписание е видно, че само един служител остава в дирекция „ОКТХДС”, като става въпрос за служител която е в майчинство и длъжността продължава да съществува, но реално не се изпълняват функциите от служители в общинска администрация, а вече от служители на общинското предприятие „Туризъм и спорт”.

Представям заверен препис от личното трудово досие на жалбоподателката, в цялост.

Във връзка наведените доводи в жалбата, че за да бъде законосъобразна оспорваната заповед, трябва да има решения на общинския съвет съобразно нормата на чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА за одобряване общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината представих по-горе решение №34. В тази връзка представям и протокол №3/09.12.2011 година за приемане структурата и числеността на администрацията на община Поморие действала в определена част в служебно правоотношение между страните и в последствие е прието решение за актуализация  на структурата. Представям това доказателство с препис за другата страна. Това доказателство е относимо към спора, тъй като към момента на назначаването длъжността е била в друга дирекция и в последствие с актуализацията на структурата преминава към Дирекция „ОКТХДС”. Представям протокол №12/30.07.2012година, ведно с докладна записка на кмета на община Поморие, въз основа на което е прието решение за актуализация на структурата, изразяваща се в закриване и създаване на нови дирекции, съответно и промяна в числеността на персонала.

Моля да ни се даде срок за представяне доказателства относно тази длъжност, която е останала в щатното разписание  след 28.10.2014година в трудово правоотношение в дирекцията, която е работила г-жа Ш.. Тази длъжност не може да бъде закрита, тъй като служителката е в майчинство.

 

Съдът ВРЪЧВА на процесуалните представители на жалбоподателката, за запознаване и изразяване на становище по представените от адвокат В. документи.

 

АДВОКАТ К.: Запознахме се със служебното досие, но моля да ни бъде дадена възможност да се запознаем подробно с днес представените документи и да изразим становище. На този етап нямаме искания, но считам, че поведението на ответната страна става причина за отлагане на делото.

Относно искането за представяне на допълнителни доказателства, видно е още от представените преди днешното съдебно заседание документи - ново длъжностно разписание, щатно разписание, че има длъжност със същото наименование, в същия отдел, само че по трудово правоотношение и ако нямаме спор, че трудовите функции са същите каквито и на г-жа Ш., то моля да се приеме това за безспорно.

 

АДВОКАТ В.: Мога само да твърдя, че е трудово правоотношение, но не и че са идентични изпълняваните функции.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени документи, като доказателства по делото;

 

ПРЕДОСТАВЯ на ответника 7-дневен срок от днес да представи доказателства относно длъжностна характеристика на служителя работещ по трудово правоотношение при община Поморие в дирекцията, в която до 28.10.2014година е работила г-жа Ш..

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя чрез представителите му в 7-дневен срок от днес да изрази становище по  представените в днешното съдебно заседание доказателства от ответната страна, в който срок следва да заяви дали ги оспорва;

 

ДОПУСКА служебно съдебно-икономическа експертиза със задача, вещото лице след като се запознае с документите по делото и извърши проверка при ответника в дирекция „ОКТХДС“, да отговори дали след 28.10.2014г. длъжността „Старши експерт туризъм, категоризация, разрешителни и регистрационни режими“ като система от функции, задължения и изисквания дали е запазена и дали друга длъжност при ответника е натоварена изцяло или с част със задълженията на съкратената длъжност.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допуснатата експертизата  в общ размер на 150 лева, вносим от жалбоподателя в едномесечен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас. УКАЗВА на жалбоподателя, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит;

 

НАЗНАЧАВА за конкретно вещо лице Н.г.К.

 НАСРОЧВА за 30.09.2015г. от 15.45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:34часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: