ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,20.05.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесети май                                            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2542 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

Ищците М.Д.К. и И.К.К., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

Ответникът ДНСК София, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д. надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че на 12.02.2014г. по делото от ищцата К. са постъпили писмени доказателства – медицински документи.

ДОКЛАДВА, че по искане на ищците и след представяне на молба, в която са формулирани въпроси, съдът с определение от 07.03.2014г допусна съдебно-медицинска експертиза и назначи вещото лице.

ДОКЛАДВА, че по делото на 24.03.2014г. по делото е депозирана молба от адвокат В., с която заявява, че се отказват от искането за допускане на съдебно-медицинска експертиза. Със същата молба ищците искат намаляване на размера на исковата претенция до сумата от 10 000лв. за всеки от ищците.

На същата дата, с друга молба ищцата М.К. е представила писмени доказателства, които представляват различни по съдържание амбулаторни листи.

ДОКЛАДВА, че на 14.04.2014г. същата ищца е представила като доказателство по делото писмо от директора на РЗОК – Бургас, адресирано до нея.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Не възразявам да бъдат приети представените доказателства.

Във връзка, че не са представени доказателства за причината, поради неявяване и недовеждане на допуснатите свидетели, ще Ви моля да се приключи събирането на доказателства. Имам предвид факта, че са допуснати свидетели при условие на довеждане, разпита им не може да се осъществи и в тази връзка моля да се приключи събирането на доказателствата и да се даде ход по същество.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – С оглед обстоятелството, че са налице искане и са допуснати до разпит конкретни свидетели при условие на довеждане и с оглед факта, че ищците са се отказали от съдебно-медицинска експертиза, считам, че за изясняване на обстоятелствата и факти те следва да бъдат разпитани, като за целта би следвало съдът да прецени дали да не призове свидетелите.

Съдът към прокурор Червеняков – Ищците не са посочили с имена и адрес свидетелите, които искат да бъдат разпитани и съдът няма как да ги призове. Свидетелите бяха поискани при условие на довеждане.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – С оглед изложеното от съда, се присъединявам към становището, изложено преди мен от процесуалния представител на ответника, а именно да се приключи събиране на доказателства и да се пристъпи към мнение по същество.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ищците писмени доказателства със заявление от 12.02.2014г., със заявление от 24.03.2013г. и със заявление от 14.04.2014г.

 

На основание чл.253, ГПК във вр. с чл. 144 от АПК и с оглед направено искане от ищците в писмена молба, находяща се на л.152 от делото, с което се отказват от искането си за съдебно-медицинска експертиза,съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ свое определение, с което е допусната извършването на съдебно-медицинска експертиза от 07.03.2014г.

 

На основание чл.214, ал.1, предл. последно от ГПК по повод направено с молба от 24.03.2014г. искане за изменение на исковите претенции предявени от двамата ищци по отношение на техния размер, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ИЗМЕНЯ предявените от М.Д.К. искове за обезщетение от посочения първоначален размер 20 000лв. на 10 000лв. съгласно искането депозирано на л.152.

ИЗМЕНЯ предявените от И.К.К. искове за обезщетение от посочения първоначален размер 20 000лв. на 10 000лв. съгласно искането депозирано на л.152.

 

Съдът счита, че следва да отмени определението, с което е допуснал в предходното съдебно заседание събиране на гласни доказателства чрез разпита на двама свидетели при условието на довеждане от ищците в днешното съдебно заседание. По отношение на това доказателствено искане, в периода от предишното съдебно заседание до настоящия момент по делото не са постъпили никакви изявления от ищците, в т.ч. не са индивидуализирани двете лица, които ще свидетелстват с трите си имена и адрес. Същевременно ищците са редовно призовани за днешното съдебно заседание и са упълномощили процесуален представител, поради което тяхната пасивност по отношение на това допуснато доказателствено средство следва да се тълкува съобразно чл. 161 от ГПК.

Мотивиран от изложеното и на осн. чл.253 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение, с което са допуснати до разпит при условие на довеждане от ищците на двама свидетели, чрез разпита на които ще се установява какви емоционални болки и страдания са претърпели ищците вследствие бездействието на началника на ДНСК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам други доказателствени искания.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Уважаема госпожо съдия, от представените по делото доказателства се устави, че след влизане в сила на заповедта за премахване са строежа са предприети действия по принудителното премахване, по принудително изпълнение на премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК. Тези действия не могат да бъдат извършени незабавно, както претендират ищците, поради задължение да се спазва процедура, определена в Наредба.

На следващо място - остават недоказани твърденията на ищците, че причинените заболявания са пряко зависими от наличие на незаконен строеж на съседен на тях имот и по-конкретно от действието на ДНСК по принудителното му премахване.

С оглед на изложеното считам, че по делото не се установи законосъобразно бездействие на ДНСК, от което пряко и непосредствено да са причинени посочените в исковата молба неимуществени вреди.

В допълнение следва да се отбележи, че ищците в настоящото съдебно производство не притежават правна възможност да претендират обезщетение от бездействие, поради липсата на права и интереси, те не са адресати на заповедта, нито са лица от тази заповед, от които биха се засегнали техни права. С оглед на изложеното моля да отхвърлите двата субективно съединени иска на И.К.К. и на М.Д.К. против ДНСК София.

Моля също така да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Считам исковете за неоснователни по следните основания:

На първо място - за да е налице отговорността по чл.1 от ЗОДОВ, следва да са налице кумулативно съединени предпоставки. В случая, относно исковете от М.К. и И.К. считам, че липсва една от тях – бездействие на орган или длъжностно лице при осъществяване на административна дейност.

В случая иска се обосновава с евентуално бездействие на началника на ДНСК, изразяващо се в премахване на незаконен строеж. Считам, че действията по премахването на незаконен строеж не са предпоставка, това е процедура определена от подзаконов акт, а реализацията и изпълнението  му е от други лица.

На второ място – следва, за да е налице фактически състав относно конкретно бездействие на длъжностно лице, да е причинена пряка вреда с последствие на конкретна причинноследствена връзка, като настъпването на неимуществени вреди следва да бъде доказано по безспорен начин в посока осъществен резултат и причинноследствена връзка за бездействие. Доказването на предмета на спора, а именно неблагоприятната промяна в здравословния статус на ищците, иска събирането на относими доказателства, които в случая не са ангажирани, което се основава на специални знания в тази насока от конкретно медицинско лице.

С оглед изложеното считам, че следва да постановите решение, с което да отхвърлите така предявените искове от М.К. и И.К. като неоснователни и недоказани по размер и да отхвърлите исковите им.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: