ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,11.02.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На единадесети февруари                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2542 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

Ищецът М.Д.К., редовно призована, не се явява.

Ищецът И.К.К., редовно призован, се явява лично.

За двамата ищци се явява представител по пълномощие адвокат И.В., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

Ответникът ДНСК София, редовно призован, се представлява от юрисконсулт А., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по два субективно съединени иска против ответника ДНСК София и двата с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.

С първия иск ищцата М.Д.К. претендира ответника да й заплати обезщетение в размер на 20 000 лв. за неимуществени вреди, представляващи мъки, болки, страдания и трайно разстройство на здравето вследствие на бездействието на началника на ДНСК, изразяващо се в непремахване на незаконен строеж „Лятна кухня с ателиета с подпокривно пространство - преработка на одобрени проекти”, изпълнен от К.Г. в УПИ VІ – 430 кв. 55 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас ведно със законната лихва върху тази сума, считано от подаването на исковата молба до окончателното плащана.

С втория съединен иск ищецът И.К.К. е претендирал от същия ответник заплащането на обезщетение в размер на 20 000 лв. за претърпени неимуществени вреди, представляващи мъки, болки, страдание, както и операция от онкологично заболяване, причинени от бездействието на началника на ДНСК, изразяващо се в непремахване на незаконен строеж „Лятна кухня с ателиета с подпокривно пространство - преработка на одобрени проекти”, изпълнен от К.Г. в УПИ VІ – 430 кв.55 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас ведно със законната лихва върху тази сума, считано от подаването на исковата молба до окончателното плащана претендира законна лихва.

Производството се движи по реда на чл.1 от ЗОДОВ.

 

АДВОКАТ В. – Поддържам исковата молба. Моля да бъдат допуснати до разпит двама свидетели при довеждане, с разпита на които ще се установяват болките и страданията и морални вреди, които са причинени на ищците. Те са съседи и близки на ищеца, които са в течение на случващото се.

Искаме и да бъде допусната една медицинска експертиза, която да докаже връзката между причините и разболяването на доверителите ми. Мисля, че трябва да бъде лекар интернист, като моля да ми предоставите възможност да поставя въпросите, които да формулирам в писмена молба.

Други доказателствени искания нямаме.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Оспорвам изцяло като неоснователни и недоказани двата иска, както и размера на обезщетението по тях. Представям и моля да приемете доказателства под опис, повечето от тях са адресирани до ищеца по настоящото производство и те ги имат, тъй като за всяко действие от момента на влизане в сила на заповедта, до премахването на незаконния строеж, ищеца е своевременно осведомяван за всяко едно действие с нарочно писмо, което също е приложено към доказателствата, които представям.

В крайна сметка този строеж е премахнат през м.октомври 2011г., като от момента на влизане в сила на заповедта, до премахването са изпращани множество покани до Камарата на строителите и инженерите за премахване на незаконния строеж, тъй като задължението се явява от категорията от заместимите на АПК и изпълнението на премахването на незаконния строеж зависи първо от доброволното изпълнение на адресата на заповедта и второ от ред други процедури, редици законоустановени процедури, преди които не може да се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта, поради което представям и доказателствата.

Противопоставям се на направеното искане за разпит на свидетели. От представените доказателства се доказва липсата на каквото и да е бездействие от страна на начални на ДНСК.

По исканото за съдебно-медицинска експертиза се противопоставям, тъй като считам, че причинно-следствена връзка за твърдените заболявания не могат да бъдат доказани с такава експертиза. Възможно е да са налице такива заболявания, но за причинно-следствената връзка, че наличието на незаконен строеж в съседен имот, а в един момент се оказва и на несъседен имот, тъй като същият е премахнат строежа, не може да се установи.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Считам, че съдът следва да се произнесе по основателността на двата иска с окончателния си съдебен акт.

Моля да приемете доказателствата, както и представените от ответника в днешното съдебно заседание, както и да уважите направените от ищеца доказателствени искания. Същите са процесуално допустими.

Нямам искания по доказателствата.

 

         АДВОКАТ В. – По отношение на тези доказателства, които се представиха в днешното съдебно заседание, не можем да вземем отношение по тях и не може ищеца да каже кое е получено и кое не е получено. Моля да ни предоставите възможност да се запознаем с тях.

        

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ищците писмени доказателства, депозирани с исковата молба и подробно описани в нея на л.7-9 от адм.д.№10782/2012г. по описа на АССГ.

ПРИЕМА представените от ответника в днешното съдебно заседание писмени доказателства в 57 точки, съгласно опис, който ги придружава.

ДАВА възможност на ищците в 7-дневен срок от днес да се запознаят с доказателствата и в писмен вид да изразят становището си по тях.

ДОПУСКА до разпит в условията на довеждане на двама свидетели водени от ищците в следващото съдебно заседание, чрез разпита на които ще се установява, какви емоционални болки и страдания са претърпели ищците вследствие на бездействието на началника на ДНСК.

ДАВА възможност на ищците и на техния процесуалния представител, в 7-дневен срок от днес, в писмен вид да формулират въпроси към съдебно-медицинска експертиза, която искат да бъде назначена за установяване на причинната връзка между заболяванията, които ищците имат и незаконосъобразното бездействие на органа, което те твърдят.

ДАВА възможност и на двете страни, както и на прокуратурата, най-късно до следващото съдебно заседание да изчерпят всички свои доказателствени искания, във връзка със становищата, които поддържат по спора.

УКАЗВА и на двете страни, че ако в следващото съдебно заседание станат причина за ново отлагане на делото, съдът ще ги санкционира по реда на чл.92а от ГПК.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.05.2014г. от 11.20ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: