ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 23.03.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На двадесет и трети март                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

7Административно дело номер 253 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:38 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Петролснаб“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат К., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Държавата, чрез Министъра на земеделието и храните, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Считам, че не са налице процесуални пречки. Да се даде ход на делото.

 

          Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

          Производството е образувано по жалба от „Петролснаб“ ООД, представлявано от Петър Георгиев Стоянов срещу отказ, обективиран с писмо изх. № 20-76228/22.12.2016 г. на началника на СГКК – Бургас.

          Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка.

          Съдът ДОКЛАДВА представените с молба на лист 42 от делото молба от повереника на жалбоподателя писмени доказателства и искане за допускане на съдебно-техническа експертиза.

          ДОКЛАДВА постъпило становище с вх. № 2863/22.03.2017 г. от гл. юрисконсулт В.М. - процесуален представител на заинтересованата страна министъра на земеделието и храните с представено към него пълномощно, в което е изразено становище по жалбата.

 

          АДВ. К.: Поддържам жалбата. Поддържам направените с молбата допълнителни доказателствени искания, както и искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

          Предвид представеното становище от В.М. – гл. юрисконсулт на ОД „Земеделие“ като пълномощник на министъра на земеделието и храните, считам същото за недействително, тъй като е налице нищожно упълномощаване от страна на министъра на земеделието и храните. Вярно е, че министерството се представлява от своите юрисконсулти, но процесуалните разпоредби имат предвид единствено юрисконсулти, които са в структурата на самото ведомство, а не такива, които са извън тези структури, дори да са подчинени на този министър. 

Ето защо, моля да не вземате предвид становището на гл. юрисконсулт В.М., а с оглед направеното възражение, че не подлежат на възстановяване сгради и съоръжения, както и земеделските земи в бившите стопански дворове на организациите по §12 на ПЗР по ЗСПЗЗ считам така направеното твърдение за необосновано и неоснователно. От акта за държавна собственост се вижда, че се касае за урбанизация, за която ще представим доказателства.

 

          По доказателствата, съдът счита, че следва да приеме представените с административната преписка писмени доказателства, както и доказателствата представени от жалбоподателя с молбата на адв. К..

Счита искането за допускане на съдебно-техническа експертиза за допустимо и относимо към предмета на спора.

На Държавата чрез министъра на земеделието и храните следва да се укаже да представи надлежно пълномощно, тъй като упълномощената с представеното пълномощно юрисконсулт М. не е служител на Mинистерството на земеделието и храните, поради което не може да бъде представител по пълномощие на министъра, съгласно изискванията на юл.32, т.3 от ГПК, във вр.с чл.144 АПК.

 

          Поради изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените с административната преписка писмени доказателства, както и представените с молбата на адв. К. писмени доказателства.

          ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае  с доказателствата по делото, извърши проверка в РУГ-Бургас, Община Царево, Общинска служба по земеделие „Царево-Приморско“ и Областна администрация на област Бургас, актовете за държавна собственост, кадастралните и устройствени планове, картата на възстановената собственост действали през годините от 1970 г., да отговори на поставените в молбата на жалбоподателя въпроси от 1-4, на лист 42 от делото.

          ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 400 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд - Бургас, като в същия срок представи доказателство за плащането.

          ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице М.М..

          УКАЗВА на министъра на земеделието и храните да упълномощи надлежно процесуален представител.

 

          За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 11.05.2017 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.50 часа.

 

         

          СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: