ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 01.06.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На първи юни                                                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 253 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Петролснаб“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат К., с пълномощно по делото.  

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Държавата, чрез Министъра на земеделието и храните, редовно уведомен, не изпраща представител.

Явява се вещото лице М.М..

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

           АДВ. К.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

          Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице, като СНЕМА самоличността му и го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          М.П.М. – ** г., български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

          ВЪПРОС НА АДВ. К.: Като изследвахте кадастралния план за тази местност, може ли да кажете съседните имоти по своето предназначение какви бяха?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В съседство, непосредствено до процесния имот има някакъв друг имот с предназначение стопански имот.

АДВ. К.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

          СЪДЪТ намира, че следва да се приеме заключението на вещото лице като компетентно и  безпристрастно изготвено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лв., съгласно представената справка- декларация, платими от внесения депозит. (изд. Р.К.О. – 400 лв. на 01.06.2017 г.)

 

          АДВ. К.: С оглед установяване на факта, че поземленият имот е бил включен в имуществото на прекратените по §12 от ЗСПСЗЗ организации като стопански двор и след това е предаден от Държавата на Държавно горско стопанство – Царево, а оттам на нашия праводател - „Странджалес“ ЕАД – Бургас, както и че имотът е посочен в КВС като начин на трайно ползване - двор на Горско стопанство, представям и моля да приемете доказателства - 6 броя, по опис.

         

          СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените от жалбоподателя писмени доказателства по опис като допустими и относими към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства по опис.

 

          АДВ. К.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

          СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:         

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене:

          ДАВА ход по същество:

          АДВ. К.: Моля да постановите решение, с което да отмените обжалвания от нас акт на СГКК гр. Бургас на посочените в жалбата и уточняващата молба фактически и правни основания.

С оглед събраните по делото писмени доказателства се установява, че процесният имот до 1979 г. се е ползвал като стопански двор. Този факт е отразен в АДС № 1129/15.03.1994 г. на Община Царево. В него също така е посочено, че към момента на съставяне на акта, имотът е бил собственост на „Държавно лесничейство“ – Царево, което след обособяването на ТД и разделянето от Министъра на земеделието и горите, този имот е преминал в собственост на „Странджалес“ ЕАД и е продаден на доверителя ми. Всички доказателства сочат, че през цялото това време имотът се е ползвал и предназначението му е било отбелязано като стопански двор. Това се вижда и от представените в днешно съдебно заседание скици, които са извлечени от КВС с оглед твърденията на ответника, че имотът е посочен в КВС като горски територии, което е видно, че е невярно както от скиците, така и от заключението на вещото лице.

Моля да ни присъдите направените по делото съдебно-деловодни разноски.

          СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.54 часа.

 

 

       СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: