Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   746/19.04.2016    град Бургас

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на тридесет и първи март две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ:   1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

           2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря К.Л. и прокурора Галя Маринова, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 253 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на Регионалната дирекция на Комисия за защита на потребителите в гр.Бургас против решение № 221/30.12.2015г., постановено по НАХД № 437/2015г. по описа на Районен съд – гр.Айтос, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 36531/20.04.2015г. и наложената на „Адена трейд“ ЕООД имуществена санкция в размер на 300 лева на основание чл.198 от Закона за защита на потребителите за нарушение на чл.9, ал.2 от същия закон. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и да потвърди наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се представлява.

Ответникът – „Адена трейд“ ЕООД се представлява в процеса от управителя на дружеството Щ., който пледира за отхвърляне на жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и отговаря на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество, касационната жалба е основателна.

От фактическа страна по делото е установено, че на 03.12.2014г. е съставен акт за установяване на административно нарушение против „Адена трейд“ ЕООД за това, че на 27.11.2014г. в магазин за техника, находящ се в гр.Айтос, ул.“Цар Освободител“ № 26, дружеството е предлагало четири телевизора „Финлукс“ без информация за производителя на стоката. Деянието на „Адена трейд“ ЕООД е квалифицирано като нарушение на чл.9, ал.2 от Закона за защита на потребителите. Въз основа на акта е издадено наказателно постановление №36531/20.04.2015г., с което на търговеца е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева. Постановлението е обжалвано пред Районен съд – Айтос, който е обсъдил представения по делото доказателствен материал и възраженията на страните и е отменил наложената санкция като е приел, че е нарушено право на защита и е квалифицирал деянието като маловажен случай.

Решението е неправилно и трябва да се отмени.

Съгласно разпоредбата на чл.9, ал.2 от ЗЗП етикетът на стоката задължително трябва да съдържа информация за производителя и вносителя, ако стоката е от внос, за вида на стоката, нейните съществени характеристики, срока на годност и условията на съхраняването й и, ако е необходимо, указания за употребата й. Неизпълнението на тази разпоредба е скрепено със санкция, която е регламентирана в чл.198 от ЗЗП – за едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 300 до 1500 лева.

В настоящия случай е безспорно установено, че „Адена трейд“ ЕООД е предлагало за продажба четири броя телевизори марка „Финлукс“, чиито етикети са съдържали информация за артикул, марка, модел и вносител, но не са съдържали информация за производителя на стоката, с което е осъществен състава на нарушение по чл.9, ал.2 от ЗЗП.

Несъстоятелни са мотивите на първоинстанционния съд за неяснота относно мястото на извършване на нарушението и противоречие между търговския обект, от където е закупена стоката и този, в който е извършена проверката. От събраните по делото доказателства по несъмнен начин се установява, че мястото на извършване на нарушението е в магазина за техника, находящ се в гр.Айтос, ул.“Цар Освободител“ № 26. Този обект е посочен в АУАН, в наказателното постановление и в констативния протокол. В приложения по делото сигнал с вх. № Б-03-1454 от 24.02.2014г., по повод на който е извършена проверката и във фискалния бон също е посочен този търговския обект.

Неправилно Районен съд – гр.Айтос е приложил и разпоредбата на чл. 28 ЗАНН и възражението в този смисъл е основателно. В конкретния случай е ангажирана отговорността на юридическо лице, което в качеството си на търговец е длъжно да спазва правилата и нормите, които гарантират правата на потребителите. Обстоятелството, че в етикета е липсвала информация само за производителя, е отчетено от административнонаказващия орган при определяне на размера на наказанието и не може да се квалифицира като изключващ административнонаказателната отговорност факт.

По изложените съображения, жалбата се явява основателна и трябва да се уважи със следващата от това отмяна на първоинстанционното решение и потвърждаване на наказателното постановление.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение №221/30.12.2015г., постановено по НАХД №437/2015г. по описа на Районен съд – гр.Айтос  И ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №36531/20.04.2015г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: