Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       №646

 

гр. Бургас, 06. 04. 2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд, ХV-ти състав, на деветнадесети март през две хиляди и петнадесета година, в открито заседание, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурора Георги Чинев, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХД № 253/2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба подадена от Р.И.К. ***, срещу решение № 2067/22.12.2014 г., постановено по НАХ дело № 4930 по описа за 2014 г. на Районен съд Бургас, ХІХ-ти наказателен състав. Касаторът счита решението за неправилно. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК. Иска отмяна на съдебния акт и да се отмени електронния фиш. В открито съдебно заседание касаторът не се явява, не се представлява и не сочи нови доказателства. 

Ответникът – Областна дирекция на МВР гр. Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба и не се представлява в открито съдебно заседание.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалване.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение състав на Районен съд Бургас е потвърдил електронен фиш серия К № 0743025, издаден от ОД на МВР – Бургас, за налагане на глоба за нарушение на чл.21, ал.2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл.189, ал.4, вр. с чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП, установено с автоматизирано техническо средство, на Р.И.К., е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лева.

За да постанови решението си първостепенният съд е приел, че фактическата обстановка се установява от събраните по делото доказателства. Приел е, че нарушението е установено от система за видеоконтрол „Multa Radar SD580“, с фабричен № 00209D32D4F9, надлежно калибрована, при която измерването, регистрирането и записът на нарушенията се извършва от система радар-камера–компютър, като единствената роля на оператора на системата е да позиционира техническото средство, като го насочи към определения за наблюдение участък от пътя и да въведе ограниченията за скоростта на този участък. Счел е, че системата за контрол на скоростта отговаря на изискването на ЗДвП, като техническото средство. Именно по тази причина в електронния фиш липсва посочване на конкретен издател, тъй като операторът на системата за видеоконтрол няма това качество. Счел е, че административното наказание, за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП е правилно определено по основание (чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП), вид и размер, като е изложил и мотиви за неоснователност на възражението за изтекла погасителна давност.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Съдебното решение е съобразено с материалния закон, процесуалните правила и е обосновано.

При правилно изяснена фактическа обстановка, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт, като изложените в същия аргументи се споделят изцяло от касационната инстанция и не следва да бъдат преповтаряни.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Нормата на чл.189, ал.4, пр.1 от ЗДвП постановява, че при нарушение установено и заснето с техническо средство в отсъствието на контролен орган и на нарушител, се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер определен за съответното нарушение. От доказателствата по делото, които са били приети от районния съд, се установява, че именно такова нарушение е извършено от Р.И.К.. В обжалвания електронен фиш е посочено, че нарушението е установено и заснето с автоматизирано (т.е. без човешка намеса в лицето на контролен орган) техническо средство № 00209D32D4F9. Представени са снимката, която е изготвена от това техническо средство (лист 5 от делото на РС-Бургас), както и протокол от проверката на същото № 129-ФМИ/19.03.2013г., на втора страница на който е описано мястото на което е монтирано – гр.Бургас, бензиностанция Ромпетрол, път І-6, 491+300км., посока на измерване – отминаващи, положен в кутия по ъгъл 13.2 градуса, антена 6.8 градуса и наклон 7 градуса (лист 8 от делото на РС-Бургас). При така извършеното подробно описание на мястото на което е било монтирано техническото средство, за настоящия касационен съдебен състав няма съмнение, че същото е било автоматизирано, стационарно поставено (а не мобилно) и работещо в отсъствието на контролен орган и на нарушител.

Съгласно цитираната норма на чл.189, ал.4 от ЗДвП електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи. В настоящия случай са спазени законовите изисквания. Електронният фиш съдържа необходимите реквизити, като нарушението и нарушителя са установени по несъмнен начин, правилно е определена нарушената и санкционната норма от компетентен орган, а определеното наказание е в предвидения от закона фиксиран размер от 300 лева.

Неоснователно е възражението на касатора, че е пропуснат срока за предявяване на оспорения електронен фиш. Законодателят не е въвел такъв срок, а цитираната от касатора норма – чл.34, ал.3 от ЗАНН, не намира приложение по аналогия. Това е така, тъй като в производството по издаване на електронен фиш се прилагат специалните правила, регламентирани в ЗДвП, а ЗАНН намира приложение единствено за неуредените случаи – съгласно чл.189, ал.14 от ЗДвП. При издаването на електронния фиш липсват изисквания за съставяне на два отделни акта: АУАН, служещ за слагане началото на производството и имащ характер на предявено административно обвинение, както и на наказателно постановление, имащо характер на правораздавателен акт, с който се налага предвиденото за конкретното нарушение административно наказание. В този смисъл не може да се приложи разпоредбата на чл.34, ал.3 от ЗАНН, тъй като при издаване на електронния фиш установяване на нарушението става с автоматизирано техническо средство. Т.е. в производството по издаването на електронен фиш не се издава акт аналогичен на АУАН и не се връчва такъв, поради което и не се изисква да се съобрази сочения от касатора срок за предявяване.

По изложените съображения настоящият касационен съдебен състав приема, че обжалваното решение, като постановено в съответствие с действащите правни норми, следва да се остави в сила.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2067 от 22.12.2014 година, постановено по НАХ дело № 4930/2014г. по описа на Районен съд Бургас, ХІХ-ти наказателен състав.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                  2.