Р Е Ш Е Н И Е

Номер 1092              от 19.06.2014г.,      град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, петнадесети състав, на двадесет и втори май две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

      Председател: Станимир Христов

                                                                             Членове:   1. Павлина Стойчева

            2. Любомир Луканов

 

при секретаря С.А. и прокурор Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 253 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „МБАЛ Карнобат” ЕООД, ЕИК 102612100, със седалище и адрес на управление гр. Карнобат, обл. Бургас, ул. ”Стара планина” № 180, представлявано от К.И.М. – управител, против Решение № 195/18.12.2013 год., постановено по НАХД № 479/2013г. по описа на Районен съд - Карнобат, с което е потвърдено Наказателно постановление № 11012067/21.10.2013 г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), с което на касатора е наложенаимуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение на чл. 44, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в редакцията ДВ, бр.93/2011г. в сила от 26.02.2012г. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и потвърденото с него наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява от пълномощник.

Ответникът по касация – Директора на АДФИ, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Карнобат е образувано по жалба на „МБАЛ Карнобат” ЕООД против Наказателно постановление № 11012067/21.10.2013 г., издадено от Директора на АДФИ, с което на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение на чл. 44, ал. 9 от ЗОП. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт състав на районния съд е потвърдил наказателното постановление като е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати нарушения на процесуални правила, съществени в степен да опорочат производството или да ограничат правото на защита на жалбоподателя, актът и постановлението са издадени от надлежни органи, в кръга на правомощията им, и съдържат всички предвидени в чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН реквизити. Прието е още, че чрез неправомерно бездействие, при установено законово задължение за правно и фактическо действие в указания от закона срок, дружеството е осъществило нарушението по чл. 44, ал. 9 от ЗОП. Деянието е подробно и пълно описано, правилно квалифицирано, а впоследствие и законосъобразно подведено под санкционното правило по чл. 132, ал. 1 от ЗОП,

Решението на Районен съд – Карнобат е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящата инстанция споделя мотивите на районния съд относно факта, че дружеството - жалбоподател чрез бездействието си е осъществило нарушението по чл. 44, ал. 9 от ЗОП. Крайният срок, в който Агенцията по обществени поръчки е следвало да се уведоми за изпълнения на 28.06.2012 год. договор е 29.07.2012г., петък, работен ден.

Касационният съдебен състав напълно споделя моивите на районния съд относно релевираните възражения за неправилно приложение на материалния закон при съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление; времевите рамки на назначената проверка; компетентността на административнонаказващият орган; маловажност по смисъла на чл.28 от ЗАНН, поради което намира същите за неоснователни. Съдът счита, че нарушението, извършено от касатора е правилно квалифицирано, правилно е приложен материалният закон и не са налице съществени нарушения на административнопроизводствените правила, както и такива в производството пред първата инстанция.

Настоящата касационна съдебна инстанция намира за необходимо да отбележи и следното: в сезиращата съда жалба, в пасажа, посочен като „на осмо място” се визира правна норма, която не е предмет на процесното наказателно постановление, поради което претенцията на касатора е неоснователна. „На девето място” се визира действия на физическо лице, докато на практика в случая е ангажирана административнонаказателната отговорност на юридическо лице. Ирелевантна за изхода на настоящият спор е „хаос в процеса на реформиране на болничната помощ и липсата на административен капацитет в МБАЛ Карнобат”.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила, а касационната жалба да се отхвърли.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 195/18.12.2013г., постановено по НАХД № 479/2013г. по описа на Районен съд - Карнобат.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                 2.