РЕШЕНИЕ

 

                                                                                                          723                   дата 11 май 2012 год.                гр.Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІІІ- ти състав,

в публично заседание на 02 май 2012 год.,

в следния състав:

 

                                                                               Съдия: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Г.Д.

Прокурор:…………………….…..

 

разгледа адм. дело № 253 по описа за 2012 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.197, ал.2 от ДОПК.

Предмет на оспорване е Решение № 142/13.12.2011г. на директора на ТД на НАП – Бургас, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 94-00-2200/29.11.2011г., издадено от главен публичен изпълнител при ТД на НАП – Бургас.

Жалбоподателят Н.Й.К. *** оспорва постановеното решение като незаконосъобразно, като възразява, че не са били налице материалните предпоставки за издаване на постановлението за налагане на предварителни обезпечителни мерки, а основанията, на които се е позовал публичния изпълнител счита за неприложими спрямо него. Иска се отмяна на решението и потвърденото с него постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки. 

В съдебно заседание жалбоподателятсе явява лично и с адв. К.

Ответникът – директор на ТД на НАП – Бургас не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна, засегната от действието на административния акт и депозирана в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество, е основателна. 

Производството по налагане на обезпечителни мерки е започнало по искане на орган по приходите изх. № 351-2530-1/29.11.2011г., видно от което, на същата дата е издаден Акт за възлагане на ревизия на жалбоподателя № 563-39/29.11.2011г. Обстоятелствата за налагане на мерките за предварително обезпечаване на публичните задължения, са посочени като очакван размер на задължение за ДДФЛ – 350 000лв. Като мотив за исканото обезпечение е отбелязано, че ревизираното лице притежава лично имущество и е извършвало сделки с рискови доставчици. Така обосновано и с цел предотвратяване извършването на разпоредителни действия с притежаваното от физическото лице имущество е направено предложение за налагане на предварителни обезпечителни мерки. 

С Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № 94-00-2200/29.11.2011г. на главен публичен изпълнител при ТД на НАП – Бургас, по реда и на основание чл.121, чл.124, ал.4 и чл.195, ал.5, във вр. с чл.202, ал.1 от ДОПК, за обезпечаване на бъдещо публично вземане, с очакван размер на задължението 350 000 лв., е наложена обезпечителна мярка – запор върху наличните и постъпващи суми по банковите сметки на дружеството, администрирани в 30 български банки.

Наложената обезпечителна мярка е обжалвана по административен ред пред директора на ТД на НАП - Бургас, който с Решение № 142/13.12.2011г. е потвърдил оспореното постановление. В мотивите си административният орган е посочил, че е бил извършен предварителен анализ на информация, касаеща физическото лице, в резултат на което е възложена данъчна ревизия, обяснява се, че срещу същото е образувано досъдебно производство за усвояване на данъчен кредит, възникнал от търговия със земеделска продукция. Обяснява се, че в Окръжна прокуратура Ямбол е заведена преписка, по която е установено наличното имущество на жалбоподателя, което е съизмеримо с неправомерно ползвания данъчен кредит. С оглед този предварителен анализ и наличието на данни за извършени сделки с рискови доставчици, както и очаквания размер на задължението, директорът на ТД на НАП – Бургас е намерил издаденото постановление за законосъобразно, констатирал е, че съдържа нужните реквизити, поради което го е потвърдил. 

Решението и потвърденото с него постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки е незаконосъобразно.

Административният орган и публичният изпълнител са се позовали на всички възможни правни основания за налагане на обезпечителната мярка, но в случая съдът не констатира да е налице нито едно от тях.

Посочената разпоредба на чл.121 от ДОПК е процесуална по своя характер и регламентира реда за налагане на обезпечителната мярка и този ред формално е спазен, предвид наличието на висящо ревизионно производство.

Обсъждайки по същество наложената мярка съдът не констатира релевантните материалноправни предпоставки по смисъла на чл.124, ал.4 и чл.195, ал.5 от ДОПК.

Разпоредбата на чл.124, ал.4 от ДОПК визира хипотезата на налагане на обезпечителна мярка в случай, че се установят обстоятелство, обосноваващи провеждане на ревизията по особения ред на чл.122 от ДОПК. Обстоятелства, които да сочат, че са налице данните по чл.122 от ДОПК не само че няма, но това е и обективно невъзможно да се установи още в първия ден, в който е издадена заповедта за възлагане на ревизията, когато няма данни да са извършени никакви процесуални действия, които да обосноват приложението на сочената правна норма. Отделен е въпросът, че преминаването към този ред на облагане е съпътстван с нарочен акт от органа по приходите, за който няма данни да е издаден към момента на подаване на искането до публичния изпълнител за налагане на обезпечителна мярка.

Не се установяват също така и предпоставките по чл.195, ал.5 от ДОПК, приложим във вр. с чл.77, ал.1 и чл.78, ал.1 от с.к., към който нормата препраща. Касае се за физическо лице, което би могло да попадне единствено в хипотезата на чл.77, ал.1 пр. първо – заличаване на едноличен търговец. Няма данни за открито подобно производство и дори за регистриран ЕТ от страна на проверявания жалбоподател, което обстоятелство да обуславя обезпечаване на публичното вземане на основание чл.195, ал.5 от ДОПК.

Необходимо е да се отбележи също така и пълната необоснованост на извода за размера на предполагаемото публично вземане – задължение за ДДФЛ в приблизителен размер от 350 000 лв. Обективно невъзможно е още в деня на възлагане на ревизията органа по приходите да формира становище за предполагаемия размер на задължението, след като е очевидно, че не са предприети други действия в хода на ревизионното производство, които да обосноват подобен извод. Предварителната информация, за чието събиране споменава административния орган в мотивите на постановеното решение разбира се може и да е в тази насока, но това не е информация, събрана в хода на ревизията, а такава преди нея, поради което може да служи като основание за възлагане на ревизия, но не може да служи като основание за налагане на обезпечителна мярка. Допълнително изтъкнатият мотив за наличие на сделки с т.нар. рискови доставчици не намира никаква законова опора в производството по налагане на обезпечителната мярка.

Не на последно място следва да бъде изложено и това, че към настоящия момент са налице единствено индиции за провеждани действия по разкриване на данъчно престъпление, но не и представени доказателства в тази насока, като според мотивите на самия адм. орган липсва образувано досъдебно производство, а единствено проверка на ЯОП. Наред с това следва да се изложи и обстоятелството, че в самия НПК са предвидени мерки за обезпечаване на вредите, причинени с дадено престъпление, а налице е и специален закон в тази връзка.

На основание изложените мотиви оспореното решение и потвърденото с него постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки следва да бъдат отменени като незаконосъобразни, поради което и на основание чл.197,ал.4 от ДОПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 142/13.12.2011г. на директора на ТД на НАП – Бургас и потвърденото с него Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 94-00-2200/29.11.2011г., издадено от главен публичен изпълнител при ТД на НАП – Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                         СЪДИЯ: