ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 30.10.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  тридесети октомври                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2539 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ТУРИСТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, представлявано от управителя Х.А.,  редовно и своевременно призован, не се явява. Представлява се  от  адв.А.П., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно и своевременно призован, не се явява.Изпраща процесуален представител ю.к.Н., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

          Явява се вещото лице З.Ч.А.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ. П. : Да се даде ход на делото.

          Ю.К.Н.: Да се даде ход на делото.

                  

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                   

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

           На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано е по жалбата на „ТУРИСТ ИНВЕСТМЪНТ“ЕООД, с ЕИК 103814076, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.“Хан Аспарух“ № 2, представлявано от управителя Х.Д.А., чрез адв. А.И.П., против Заповед № 1713/18.08.2017г. на кмета на община Несебър, с която е наредено да бъде премахнат/демонтиран/ преместваем обект: „Заведение за бързо хранене”, изпълнен от дървена конструкция – дървени хоризонтални и вертикални греди, представляващо тип подиум с навес за защита от атмосферните условия, с приблизителна площ от 125.00кв.м., със средна височина с предназначение за търговска дейност, нетрайно прикрепен към терена, чрез поставянето му върху пясъка, поставен в нарушение на нормативно - устройствения ред, в южната част на територията на морски плаж „Обзор - мотела”, представляващ поземлен имот с идентификатор 53045.213.611 по КККР на гр.Обзор, община Несебър, област Бургас, пред хотелски комплекс „Мирамар”.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

 

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт. 

 

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

 

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

 

АДВ.П.: Поддържам жалбата. Нямам забележки по доклада.

Ю.К.Н.: Оспорвам  жалбата. Нямам възражение по доклада.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 11059/19.10.2017 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

З.Ч.А.- На 75 години, българка, български гражданин, неосъждана, строителен инженер, без родство и особени отношения със страните.

 

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

                ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Направила съм оглед на място, запозната съм с преписката.

АДВ.П.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

Ю.К.Н.: Аз също нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Съдът като изслуша вещото лице и становищата на  процесуалните представители на страните

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА заключението на вещото лице по изготвената съдебно техническа експертиза.

На вещото лице З.Ч.А. да бъде изплатено възнаграждение  в размер на 300.00/триста/ лева, от внесения по делото депозит, съобразно представената справка-декларация.

АДВ.П.: Във връзка с така допусната експертиза  моля да се направят геодезически  замервания, къде се намира обекта и държа да бъде назначен геодезист, който да отговори на въпроса, за да се направи  заснемане.

Ю.К.Н.:  Не се противопоставям.

Съдът намира  за основателно направето искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, която да бъде изготвена от вещо лице геодезист,  който да отговори на втория поставен въпрос, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА  извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпрос №2 от поставените задачи към експертизата.

Определя  3 дневен срок  за внасяне на депозит в размер на 200.00 /двеста/ лева, след което ще бъде определено и назначено вещото лице-геодезист.

Съдът счита, че делото не е изяснено  от фактическа  страна, предвид необходимостта от събиране на допълнителни  доказателства, поради което

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.12.2017 година от 13:30 часа, за която дата и час страните се считат за редовно  уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: