ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 29.01.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и девети януари                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2539 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:38 часа се явиха:

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ТУРИСТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, представлявано от управителя Х.А.,  редовно уведомен, не се явява. Изпраща процесуален представител адв.А.П., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно  уведомен, не се явява. Изпраща процесуален представител ю.к.Н., с представено пълномощно по делото. 

          Явява се  вещото лице М.М..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

          Ю.К.Н.: Да се даде ход на делото.

                  

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 13767/21.12.2017 година  – т.е. преди законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице и снемане самоличността му, както следва:

 

М.П.М. – 55 години, българин, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без родство и особени отношения със страните.

 Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

 Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Представил съм писмено заключение, което поддържам. Посетих обекта на място и за съответния  процесен обект установих, че се намира в държавен имот №53045.213.611 представляща морски плаж „Обзор-Мотела“.

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси  към вещото лице. Да се приеме заключението.

Съдът след изслушване на  вещото лице и становищата на страните

 

                                                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице М.П.М..

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 200.00 (двеста) лева, съобразно представената справка-декларация от внесения по делото депозит.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба входящ № 1024/24.01.2018 година, подадена от жалбоподателя „Турист Инвестмънт“ ЕООД, представлявана от управителя Х.Д.А., чрез адв.А.И.П., с която същият заявява, че оттегля жалбата и прави искане за прекратяване на производството по делото.

АДВ.П.: Поддържам молбата.

          Ю.К.Н. - Не възразявам. Предоставям на съда.

 

          Като взе предвид горното и като съобрази закона, настоящият съдебен състав намира така депозираното заявление за допустимо и основателно по следните съображения:

          По аргумент от разпоредбата на чл.155, ал.1 от АПК, като страна, по чието оспорване е инициирано съдебното производство, жалбоподателят има процесуална възможност при всяко положение на делото да оттегли оспорването срещу индивидуален административен акт или да се откаже от него изцяло или отчасти, при което настъпват последиците по чл.159, т.8 от АПК - оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на съдебното производство по делото. Съобразно изискването на ал.3 на чл.155 от АПК, оттеглянето и отказът от оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба. В контекста на изложеното, молбата на „ТУРИСТ ИНВЕСТМЪНТ“ЕООД, с ЕИК 103814076 по чл.155, ал.1 от АПК е подадена своевременно, от надлежна страна, чрез редовно упълномощен за това представител, при спазване на формалните изисквания на чл.155, ал.3 от АПК /подадена е извън съдебно заседание, в писмена форма и е подписана/, поради което следва да бъде уважена.

Мотивиран от горното и на основание чл.159, т.8 от АПК, Административен съд гр. Бургас, двадесети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Оставя без разглеждане жалбата на „ТУРИСТ ИНВЕСТМЪНТ“ЕООД, с ЕИК 103814076, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.“Хан Аспарух“ № 2, представлявано от управителя Х.Д.А., чрез адв. А.И.П., против Заповед № 1713/18.08.2017г. на кмета на община Несебър, с която е наредено да бъде премахнат/демонтиран/ преместваем обект: „Заведение за бързо хранене”, изпълнен от дървена конструкция – дървени хоризонтални и вертикални греди, представляващо тип подиум с навес за защита от атмосферните условия, с приблизителна площ от 125.00кв.м., със средна височина с предназначение за търговска дейност, нетрайно прикрепен към терена, чрез поставянето му върху пясъка, поставен в нарушение на нормативно - устройствения ред, в южната част на територията на морски плаж „Обзор - мотела”, представляващ поземлен имот с идентификатор **** по КККР на гр.Обзор, община Несебър, област Бургас, пред хотелски комплекс „Мирамар”.

Прекратява производството по административно дело № 2539/2017г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13:48  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: