ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 18.12.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  осемнадесети декември                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2539 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

  ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ТУРИСТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, представлявано от управителя Х.А.,  редовно уведомен, не се явява. Изпраща процесуален представител адв.А.П., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно  уведомен, не се явява. Изпраща процесуален представител ю.к.Н., с представено пълномощно по делото. 

 

          Явяват се  вещите лице М.М. и Б.К..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

 

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

          Ю.К.Н.: Да се даде ход на делото.

                  

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ВЕЩО ЛИЦЕ К.: Не успях да направя технически оглед. Има проблем с обявяването на решението на страната, с организацията на огледа и по тази причина  не съм готова. Освен оглед е необходим оглед и на подземната страна. Да се направи всичко възможно бързо  да се направи огледа, докато не е станало студено.

ВЕЩО ЛИЦЕ М.: Аз съм приключил с  моята част, но чакам колежката,  за да представим заключението.

АДВ.П.: Аз не бях уведомена, че има назначено друго вещо лице. Считам, че единичната експертиза, която изготви в.л.З.А. отговори на въпроса. Това което остава, липсва като на отговор е в чий недвижим имот са намира обекта. Ето защо не мога да разбера мотива, защо е небхомиимо второ вещо лице, което да отговаря на въпроса. Във връзка, с това което каза вещото лице К. заявявам категорично, че никога не сме отказвали  осигуряване на  оглед на място, а  може и вещото лице геодезист да потвърди.

ВЕЩО ЛИЦЕ М.: Първаначално ми беше възпретяпстват достъпа, но след това успях да направя оглед на място. Аз отидох и огледах, минах през съседния имот.

АДВ.П.: Вещото лице К. ми се обади и поиска транспорт до обекта. Аз казах, че ще направя всичко възможно да осигуря транспорт  и ми беше поставен срок до 12.12. Единствената възможност беше аз лично да я заведа,  но аз не успях чисто физичски.

Ю.К.Н.: Не мога да разбера какво е наложило повторен отговор на въпраса, по който вещото лице по първоначалната експертиза е дало заключение. По отношение на геодезическата част от експертизата е допусната, предоставям на преценката на съда.

АДВ.П.: Вещото лице К. не е конструктор, а  А., която вече е отговорила. Дали се засяга  морския плаж като такъв.

ВЕЩО ЛИЦЕ М.: Аз подадох молбата, защото са посочени два въпроса и понеже втория не е от моята компетентност  подадох молбата. Не съм разбрал, че става въпрос за едната част от въпроса. Аз съм готов да дам отговор само на  въпроса в част геодезия.

АДВ.П.: Става въпрос само за втората част на втория въпрос.

ВЕЩО ЛИЦЕ М.: Във връзка с молбата ми погрешно съм разбрал, че е необходим специалист конструктор и погрешно съм разбрал, че е необходим отговор на целия въпрос №2, а не само в част геодезия. Аз съм готов да направя експертизата  в част геодезия на поставения въпрос.

Съдът след като  изслуша  страновищата на страните и вещото лице по делото М.М. намира, че не е небходимо да бъде назначено второ вещо лице, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение № 2510/9.112017 година  за назначаване  на второто вещо лице Б.К.К..

СТРАНИТЕ: Да бъде дадена възможност на вещото лице М.М.  да изготви заключението.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна предвид небходимостта назначеното вещо лице да отговори на поставения въпрос, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото  и го НАСРОЧВА за 29.01.2018 година от 13:30 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Съдът указва на вещото лице М., че следва да представи заключението си не по-късно от 7 дни  от датата на  насроченото съдебно  заседание.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: