ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 15.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На петнадесети февруари                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2539 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.П.П. се явява лично и с адвокат О., преупълномощена от адвокат М..

За ответника- директор на главна дирекция „Гранична полиция“ се явява юрисконсулт К.И., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Г.П.П. против заповед № УРИ 3282з-3237/17.11.2016г. на директора на главна дирекция „Гранична полиция“, с която е наложено на жалбоподателя дисциплинарно наказание „уволнение“ и е прекратено служебното правоотношение.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да установят фактите, на които основават своите искания или възражения. В тежест на ответната страна е  докаже обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат О.: Поддържам жалбата и с оглед на изложените в тази жалба твърдения, моля да задължите административният орган да представи като доказателства по делото длъжностната характеристика на уволнения служител, тъй като поддържаме обстоятелството посочено в жалбата, че същия няма достъп до материални ценности, в частност до горива, независимо дали се намира в резервоарите на корабите или в складовете. Такова обстоятелство се твърди в документ на л.59 от делото - протокол разпит като свидетел в предварителното производство, проведено от следовател при следствена служба Варна, а именно разпита на Р.Х., където се твърди, че жалбоподателят по всяко време има достъп до всеки от корабите на гранична полиция. На този етап нямам други доказателствени искания.

Юрисконсулт И.: Оспорваме жалбата като неоснователна и недоказана. Считаме, че е налице и е доказано извършеното деяние. Жалбата е неоснователна, тъй като изложеното в нея е защитна теза, във връзка с изложеното, че неизвестно лице е имал достъп до автомобила. Такива обстоятелства не се установиха в дисциплинарното производство, както и се установи, че достъп до автомобила е имал само жалбоподателя. Моля да приемете административната преписка. Не възразяваме на искането на процесуалния представител на жалбоподателя. Нямаме доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е направеното от пълномощника на жалбоподателя доказателствено искане, с оглед наведените от страната твърдения. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, на осн.чл. 190 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК да представи в срок до следващото съдебно заседание длъжностна характеристика за длъжността „Полицай (моторист) гранични полицейски кораби Варна“ от база Гранични полицейски кораби Созопол към Регионална дирекция „Гранична полиция“ Бургас.

УКАЗВА на ответника последиците от неизпълнение, предвидени в нормата на чл.161 от ГПК.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.04.2017г. от 10.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: