ПРОТОКОЛ

 

Година 2017,05.04.                                                                     град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На пети април                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2539 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.П.П. се явява лично и с адвокати М. и О..

За ответника- директор на главна дирекция „Гранична полиция“ се явява юрисконсулт И..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адвокат М.: Няма да сочим доказателства.

Юрисконсулт И.: Във връзка с определение на съда от предходното съдебно заседание, представям специфична длъжностна характеристика, ведно с формуляр за длъжностна характеристика и протокол за запознаване на служителя с длъжностната характеристика. Няма да соча други доказателства.

Адвокат М.: Да се приемат представените доказателства, като считаме, че те потвърждават тезата ни, че жалбоподателят е нямал материално-отчетнически задължения, включително и достъп до материали.

 

СЪДЪТ намира днес представените от ответната страна писмени доказателства за относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. С оглед липсата на доказателствени искания от страните, следва да се приключи събирането на доказателствата. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА специфична длъжностна характеристика, ведно с формуляр за длъжностна характеристика и протокол за запознаване на служителя с длъжностна характеристика.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат О.: Моля да отмените оспорения административен акт, като поддържаме доводите за неговата незаконосъобразност, изложени в жалбата. Тези доводи се подкрепят и от събраните по делото доказателства. Смятаме, че допълнително може да се отбележи само това, че в сведенията, които са събрани в хода на дисциплинарното производство се съдържат редица противоречия, които не са обсъдени от наказващия орган, поради което и фактическата обстановка не е била изяснена, съответно не е било доказано вмененото на уволнения служител деяние, съставляващо и нарушение на служебната дисциплина. Тъй като дисциплинарнонаказващият орган е бил длъжен да проведе пълно доказване на това нарушение и не го е направил, смятаме, че заповедта е незаконосъобразна. Във връзка със представените днес доказателства, становище ще изложа в писмен вид, като моля да ми предоставите срок за това.

Адвокат М.: Молим за отмяна на оспорения акт по изложените от колегата доводи. Моля за присъждане на разноски при отмяна на оспорения акт, като считаме, че не се проведе доказване за основания за уволнение на служителя.

Юрисконсулт И.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Моля да ми предоставите възможност за писмени бележки, като искам да маркирам, че служителят участва в зареждането на кораба с горива и смазочни материали, като отговаря за съхранението и опазването им. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение, като представям списък на разноските, както и да определите срок за писмени бележки.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направените искания определи на страните 14-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: