ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 19.06.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На деветнадесети юни                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2538 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Арк трейдинг” ЕООД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника- директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас се явява юрисконсулт М., с приложено по делото пълномощно

Явява се вещото лице З.А..

 

Юрисконсулт М.- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от ответника с приложени към нея писмени доказателства, подробно описани в приложение 1 на л.65 от делото.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от жалбоподателя, с която е заявено становище по съществото на спора.

 

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

З.Ч.А., 73 г., българка, български гражданин, неосъждана, без особени отношения със страните. Предупредена за отговорността по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице А.: Поддържам представеното писмено заключение.

 

Юрисконсулт М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице А. възнаграждение в размер на 300 лева, съобразно представената справка-декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Юрисконсулт М.- Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт М.: Моля да потвърдите акта, тъй като считам, че нашата страна доказа наличието на предпоставките обуславящи дължимостта на публичното общинско вземане относно ТБО. Моля за възнаграждение за юрисконсулт.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: