ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 03.04.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На трети април                                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2538 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Арк трейдинг” ЕООД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника- директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас се явява юрисконсулт М., с приложено по делото пълномощно

 

Юрисконсулт М. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Арк трейдинг” ЕООД против Решение № 70-00-7128/1/21.11.2017г., с което е потвърден АУЗД № АУ 002647/09.06.2014г. издаден от директора на дирекция „МПДТР” на Община Бургас.

Постъпила е преписката по издаването на административния акт.

По делото е постъпила писмена молба от жалбоподателя, с която е направено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза.

 

Юрисконсулт М.- Оспорвам жалбата. По повод на направените от ответната страна доказателствени искания се противопоставям да бъдат допуснати. В случай, че бъде допусната експертизата, моля да бъде поставен допълнителен въпрос към вещото лице, а именно: част ли е имота от населеното място с.Рудник по смисъла на разпоредбите от Закона за административно-териториално устройство на РБ, като искането обосновавам с това, че това е действащия закон, по времето на приемането на ЗМДТ и извън всяка житейска и правна логиката е да се търси дефиниция на населено място в един закон какъвто е ЗУТ, приет години след като вече е приет ЗМДТ. Нашата страна не вярва, че законодателя е бил толкова предвидлив. В първоначалната жалба до административния орган няма дори едно изречение, нито една дума, която да се противопоставя на извършването на услугата, за което считам, че не е допустимо в последващото съдебно производство да се оспорва представянето на услугата. Искам да допълня административната преписка с доказателства, които не представихме с преписката, защото бяха в архива и трябваше време да бъдат взети от там, това е декларацията, както и заповедите на кмета за определяне на районите, в които ще се извършва организирано сметопочистване на територията на общината. Моля да приемете тези доказателства.

 

СЪДЪТ намира приложените по делото и днес представените от процесуалния представител на ответника писмени доказателства за допустими и относими към предмета на спора, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Направеното доказателствено искане от жалбоподателя съдът намира за основателно, доколкото соченото доказателство се отнася до обстоятелства, подлежащи на установяване в производството. Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата писмени доказателства по опис, представените с административната преписка писмени доказателства, описани в придружително писмо изх.№ 70-00-7128/3/17.12.2014г., както и днес представените от пълномощника на ответната страна писмени доказателства- заверен препис от декларация по чл. 14 от ЗМДТ вх.№2090/26.02.2013г., заверен препис от заповед № 2894/30.10.2012г. на кмета на община Бургас, заверен препис от заповед № 2616/28.10.2011г. и заверен препис от заповед № 1015/28.10.2012г.

ДОПУСКА извършва на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените от страните задачи - от жалбоподателя в писмена молба с вх.№30168/01.04.2015г. и от ответната страна в днешното съдебно заседание.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице З.А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 300 лева, от които 250 лева платими от жалбоподателя и 50 лева- от ответника, в 7-дневен срок, който за жалбоподателя тече от датата на съобщението, а за ответника от днес.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.06.2015г. от 11.10 ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице, след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: