ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 28.02.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми февруари                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2537 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Строй-Билдинг Инженеринг“ ООД, редовно призован, се представлява от адв. Р., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на Дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Ж., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Строй-Билдинг Инженеринг“ ООД против Ревизионен акт № Р-02000216000897-091-001/19.09.2016 г., издаден от началник сектор „Ревизии“ и гл. инспектор по приходите от ТД на НАП – Бургас, потвърден с Решение № 298/20.12.2016 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при ЦУ на НАП.

 

адв. Р.: Поддържам изцяло така подадената жалба. По отношение на доказателствените ми искания ще моля да бъдат допуснати съдебно-икономическа експертиза и съдебно-техническа експертиза, вещите лица по които да дадат отговори на въпроси, формулирани  в нарочни писмени молби, като моля да ми бъде дадена възможност след пълното ми запознаване с преписката да добавя и нови такива. Също така ще моля да бъдат допуснати до разпит свидетели, като в нарочна молба ще посоча имeнaта им и конкретните обстоятелства, за които ще искам допускане на гласни доказателства, като основно това ще бъдат работници, изпълнявали смр от името на доставчиците към жалбоподателя на трите обекта, за които се касае в настоящето производство и в ревизионния акт. Моля да ми бъде дадена възможност да формулирам по-подробно в нарочна писмена молба доказателствените ми искания относно обстоятелствата по какъв начин са осъществявани взаимодействията между лицата, представляващи дружествата в периода на извършване на СМР на обектите на ревизираното лице. На този етап нямам други доказателствени искания.

 

юк. Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете приложените към административната преписка документи като доказателства.

По отношение искането за назначаване на две експертизи с нарочни писмени молби моля да ми бъде дадена възможност да се запозная с въпросите и в указан от Вас срок да изразя становище както по това доказателственo искане, така и по отношение искането за допускане на гласни доказателства. Моля да ми бъде представен препис от адв. Р., за да преценя какво ще иска да доказва с тях и съответно аз да мога да изразя становище. Към настоящия момент нямам други доказателствени искания.

 

Съдът с оглед становищата на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

Предоставя възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да конкретизира въпросите, на които желае да бъде отговорено по поисканите съдебно-счетоводна експертиза и съдебно-техническа експертиза. В случай, че към депозираните в днешно съдебно заседание молби бъдат поставени допълнителни въпроси, същите следва да бъдат представени в писмен вид в указания от съда 7-дневен срок с екземпляр за ответната страна.

Предоставя възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да депозира нарочна писмена молба, в която да посочи лицата, които желае да бъдат разпитани в качеството на свидетели, както и фактите и обстоятелствата, които цели да бъдат установени с показанията на тези свидетели. Молбата следва да бъде представена и в екземпляр за ответната страна.

В случай, че такива допълнителни молби бъдат депозирани в указания 7-дневен срок, считано от днес, съдът предоставя 3-дневен срок след изтичане на 7-дневния срок, в който срок ответникът ще има възможност да изрази становище по допустимостта, респективно относимостта на поставените въпроси към предмета на спора.

Предвид горното и по повод депозираните и в днешно съдебно заседание молби за допускане на експертизи съдът ще се произнесе по допустимостта им, респективно по определяне на предварителните депозити и вещи лица след представяне на окончателен вариант на въпросите, на които се иска да бъде отговорено.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.04.2017 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: