ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести септември          две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2537 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:42 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ “Строй-Билдинг Инженеринг“ ООД, редовно призован, се представлява от адвокат Р., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

В залата се явяват вещите лица Р.Д.Д. и С.Ж.И..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по изготвената съдебно-техническа експертиза от вещото лице С.И., като заключението е депозирано на 18.09.2017 г. – т.е., в законоустановения по чл. 199 от ГПК срок.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило и заключението по извършената допълнителна съдебно-счетоводна експертиза на вещото лице Р.Д., като заключението е депозирано на 18.09.2017 г. – т.е., в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

 

АДВ. Р.: Да се пристъпи към разпит на вещите лица.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се пристъпи към разпит на вещите лица.

 

          Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-счетоводна експертиза, а именно Р.Д.Д. (със снета по делото самоличност).

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

          АДВ. Р.: От заключението Ви разбирам, че сте осъществили контакт с доставчика „Строй Комерс 25“ ЕООД.

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, свързах се по телефона с К.В.– счетоводител.

АДВ. Р.: Нямам въпроси. Намирам заключението за достатъчно изчерпателно. Да се приеме заключението.

         

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 5 от допълнителното заключение, вещото лице е записало: „Всички резултати от сделките и събитията по издадените фактури са отразени в счетоводството на дружеството………..“ Как е достигнало вещото лице до този извод?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: До този извод достигнах на база предоставения ми хронологичен регистър със счетоводни записвания на стопанските операции за периода месец октомври 2015 г. Там е видно начислението на прихода, начислено е ДДС за внасяне върху продажбите и отразеното вземане от клиенти.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 5 в последния абзац, вещото лице е приело, че в сумата 1 550 000 лв. са включени вземанията по описаните фактури. Защо е приело това и въз основа на какви доказателства?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От „Строй Комерс 25“ ЕООД представиха оборотна ведомост, от която са видни началните салда, оборотите и крайните салда по счетоводните сметки. В тази оборотна ведомост и аналитична справка за вземане от клиенти, съществува вземане в размер на 42 432,00 лв. от „Строй-билдинг инженеринг“ ООД. На база тази оборотна ведомост са изготвени отчетите на дружеството към края на 2015 г. и от това изхождам, че перото „вземане от клиенти“ включва сумата, вземана от „Строй-билдинг инженеринг“ ООД.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 7, в последния абзац, на втори ред, вещото лице е записало „……….приложени към становището писмени доказателства“. Какво има предвид вещото лице?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Становището е на настоящата експертиза, тъй като документите по които работих, не бяха представени по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Нямам възражение по приемане на експертизата.

 

Съдът, с оглед изчерпване на въпросите към вещото лице и становището изразено от страните за приемане на заключението

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице Р.Д.Д., на която ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 550.00 лв., 450.00 лв. от които платими от внесения предварителен депозит.(изд. Р.К.О. – 450.00 лв. на 26.09.2017 г.)

          УКАЗВА на жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, да внесе по сметка на Административен съд - Бургас сумата от 100.00 лв., представляваща доплащане по приетата съдебно-счетоводна експертиза.

При неизпълнение на указанията в посочения срок, в полза на вещото лице да се издаде изпълнителен лист.

 

          Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице С.И., на когото снема самоличност както следва:

          С.Ж.И. – ** г., българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.   

          Вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

          ВЪПРОС НА АДВ. Р.: Доколкото разбирам от заключението, Вие сте посетили трите обекта – трите площадки на място. Дàли сте сравнителен анализ по КСС и по актовете, които са съставени. Да разбирам ли, че реално количествата, които са по Вашите замервания и документите представени по делото, съвпадат – т.е., осъществените СМР-та са реално изпълнени?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, няма разминаване между СМР по актовете обр. 19 и действително реализираните на място. Няма разлика за количествата по Акт обр. 19 и КСС.

          ВЪПРОС НА АДВ. Р.: Вие сте видели и протоколи за скрити работи - Акт обр. 12?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, видял съм и такива актове, които съм описал в заключението си. Подписани са от проектант-възложител и изпълнител така, както трябва да бъде.

          АДВ. Р.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 3 във втората таблица – т. 4.1.3 относно втория обект – „Спортна площадка кв. „К.“, гр. С.“, в колона Акт обр. 19, вещото лице е посочило дата 09.10.2015 г. Техническа грешка ли е това или това е датата?

           ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тези актове са приложени по делото и аз съм посочил датите, посочени в тях. Не мога да кажа дали е грешка или не. Описал съм датата, която съм констатирал.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Относно обект № 3, в колона „Договор“, вещото лице е посочило дата 10.08.2015 г., а в горната таблица, където „Строй-билдинг инженеринг“ ООД е получил възлагането, е записана дата 01.10.2015 г. За техническа грешка ли се касае или действително това са вписаните дати?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Придържал съм се към съдържанието, което съм разглеждал и съм вписал такива, каквито са налични.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 5 в извода, в последното изречение, където вещото лице е записало: „В процеса на превъзлагане, цената на СМР за обекта е 57 344.00 лв., изграден от „Ню строй къмпани“ ЕООД гр. София и „Строй Комерс 25“ ЕООД.“ На каква база данни вещото лице е приело, че именно тези две фирми са извършили СМР на въпросните обекти?

           ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изводът съм формирал на база актуваните количества в Акт обр. 19.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да разбирам ли, че не сте преглеждали инструктажни книги, документи за строителен надзор и други?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, такива документи не съм разглеждал. Не съм имал и такава задача.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 9 от заключението, където в средата е подчертаният текст, е записано: „Приемането на СМР-та е с протоколи Акт обр. 19, които се покриват изцяло с КСС по възлагане.“ Имате предвид КСС между общината и „Брико 80“ ООД – гл. изпълнител или КСС между „Брико 80“ ООД и подизпълнителите?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Имал съм предвид изпълнението между общината и „Брико 80“ ООД. Точно в този абзац това съм имал предвид.

          ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси. Нямам възражение да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът, с оглед изчерпване на въпросите към вещото лице и предвид становището на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА заключението на вещото лице С.И., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500.00 лв., 450.00 лв. от които платими от внесения депозит.(изд. Р.К.О. – 450 лв. на 26.09.2017 г.)

          ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, да внесе по сметка на Административен съд - Бургас сумата от 50 лв., представляваща доплащане по приетата съдебно-техническа експертиза.

          При неизпълнение на указанията в посочения срок, в полза на вещото лице следва да се издаде изпълнителен лист.

 

          АДВ. Р.: Уважаеми г-н председател, водим в днешно съдебно заседание един свидетел, който беше допуснат и който ще установява обстоятелствата кой реално е изпълнявал процесните СМР-та на трите площадки на обектите. Това е било лице, което реално е било и на трите обекта. Служител е на „Строй-билдинг инженеринг“ ООД.

 

          В залата беше въведен свидетеля, на когото снема самоличност както следва:

          С.А.Ж. – ** години, българин, български гражданин, неосъждан,  без дела и родство със страните, свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

          Обещава да говори истината.

          СВИДЕТЕЛЯТ Ж. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Р.: Работил съм в „Строй-билдинг инженеринг“ ООД от месец септември-октомври 2015 г. за около 2-3 месеца. Бях на длъжност „заварчик“.

          Имаше за изграждане три спортни площадки. Едната площадка беше в с. Г., другата в гр. С., кв. „Д.“, а третата е в кв. „К.“, гр. С. – І-во основно училище.

          Нашата фирма беше възложила на други две фирми. Едната е „Строй Комерс 25“ ООД, а другата е „Ню строй къмпани“ ЕООД.

          Преди още да се започнат тези площадки, аз отидох с по един представител на „Ню строй къмпани“ ЕООД и „Строй Комерс 25“ ООД. Виждал съм ги един път. На „Строй Комерс 25“ ООД беше Димитър, а на „Ню строй къмпани“ ЕООД - Велислав. Предварително отидохме, за да се запознаем с площадките и те да преценят дали могат да се справят със задачата. Затова огледахме и трите площадки. Този оглед беше много преди да започна работа. По време на работата, работници на посочените две фирми също работеха на площадките. Те копаеха, боядисваха, слагаха арматура, копаеха с багер.

          На трите площадки имаше техника – един багер, два камиона, като единия беше „Мерцедес“, а другия мисля, че беше „МАН“. Аз лично отговарях за площадките. Бях представител на „Строй-билдинг инженеринг“ ООД на приятелски начала, защото се познавам с А.Г.– собственичката на „Строй-билдинг инженеринг“ ООД.

          Приемането не си спомням как се осъществяваше. Знам, че А.Г.когато бяхме заедно се ядосваше, защото договорите са ги правили счетоводната къща и бяха объркани - коя площадка на коя фирма. Това беше объркано.

          АДВ. Р.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Бихте ли обяснили за какво Ви наеха за периода от 3 месеца, който посочихте?

          ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Формално се водех по договор заварчик, но на практика отговарях за площадките. Наглеждах дали всичко се извършва по КСС и дали извършването на СМР отговаря на възложеното.

          Като заварчик и когато всички работи, които не са ми харесвали, аз ги отстранявах. Работих и на трите обекта. Отстранявал съм грешките на тези две фирми. На въпросните обекти работеха мисля 3-4 служители, които осъществяваха дейност на една от площадките. На всяка една от площадките работеха трима-четирима човека от въпросните фирми.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Помните ли имената на някои от работниците?

          ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Не, само на едно момче от нашата фирма помня името, което беше арматурист и се казваше Калин Тодоров.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да разбирам ли, че никой служител от въпросните фирми не помните?

          ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Аз нямам вземане-даване с работниците на другите фирми. Те си имат конкретна задача.

          ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

          Съдът, с оглед изчерпване на въпросите към свидетеля, освободи същия.

 

          АДВ. Р.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

          ЮРИСКОНСУЛТ М.: С оглед електронното подписване на РА, РД и даденото ЗВР, представям на съда записани на електронен носител въпросните документи, с оглед евентуалната им проверка. Също така, представям и писмо от „БОРИКА“ АД, с изх. № 785/05.09.2017 г., в което са посочени всички служители на ТД на НАП - Бургас, които са имали и имат в момента предоставени от „БОРИКА“ АД квалифицирани електронни подписи, включително и указания към това писмо. Също така, представям и разпечатки на хартиен носител на електронни подписи на служителите на ТД на НАП – Бургас, които са издали ЗВР, РА, РД към съответния период, както и представям за сведение разпечатки от информационната система на ТД на НАП на лицата Л.Е.Е.и К.И.З., за които вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза е посочило, че са работили в граждански правоотношения с фирма „Строй Комерс 25“ ООД. Същите лица са били на трудов договор в съвсем различни дружества, което е видно в посочените справки.

          АДВ. Р.: Тези две лица са посочени в РА, РД и в решението. В случай, че процесуалният представител на ТД на НАП желае да се приемат, ще искам срок да се запозная с тези справки и да се издирят лицата Л.Е.Е.и К.И.З.. Тези справки в настоящия казус няма как да послужат като доказателства по делото. Ще моля да не ги приемате.

          Не възразявам по приемането на доказателствата, касаещи квалифицирания електронен подпис на лицата, изготвили ЗВР, РД И РА.

 

          Съдът, с оглед становището на страните и като взе предвид представените в днешно съдебно заседание писмени документи

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените от юрисконсулт М. писмени документи, удостоверяващи наличието на квалифициран електронен подпис на служителите от ТД на НАП като писмени доказателства по делото.

          По отношение на представените справки намира, че същите нямат характер на годни писмени доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

          НЕ ПРИЕМА същите и ги ВРЪЩА на юрисконсулт М..

 

          По изложените съображения и поради липсата на допълнителни доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.        

ДАВА думата по същество:

          АДВ. Р.: Моля да уважите жалбата и да ми дадете срок за представяне на писмени бележки.

Моля да ни присъдите сторените по делото съдебно-деловодни разноски в случай на уважаване на жалбата ни.

          ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаеми г-н съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Съображенията си ще изложим в писмени бележки, които ще представим в указан срок от Вас срок.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 2055 лв.

          Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

          ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на страните, в 10-дневен срок считано от днес, да изготвят и представят писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: