ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 20.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети юни                                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2537 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13:46 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Строй-Билдинг Инженеринг“ ООД, редовно призован, се представлява от адв. Р., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на Дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. М., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице Р.Д.Д..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано на 12.06.2017 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 6181/16.06.2017 г. от инж. С.И. - вещо лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, в която с оглед обема на възложената задача и възникнали служебни ангажименти не е бил във възможност да изготви в срок експертизата, поради което е формулирал искане за предоставяне на допълнителна възможност.

 

адв. Р.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Юк. М.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 

Р.Д.Д. - ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. Р.: Единственото, по което разговарях с вещото лице  след изготвяне на експертизата беше въпроса по какъв начин вещото лице се е опитало да се свърже, да осъществи контакт със „Строй Комерс 25” ЕООД - едно от дружествата, което трябваше да бъде анализирано в експертизата, но не е било намерено. Моля вещото лице да обясни.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз изпратих писмо с обратна разписка до дружеството „Строй Комерс 25” ЕООД на адрес, който видях в Търговския регистър. На 03.06.2017 г. ми се върна писмото и пишеше, че адресът на дружеството е преместен. Помолих в счетоводството на дружеството-жалбоподател да ми помогнат с адреса, те ми обещаха, но явно бяха доста ангажирани и не успяха.

 

Адв. Р.: В тази връзка представям молба, в която е записан името на счетоводителя на „Строй Комерс 25” ЕООД, имейл и телефон за връзка, за да може да се осъществи контакт и да се допълни експертизата. Към настоящия момент нямам други въпроси по изготвената експертиза.

 

юк. М.: На страница № 5 от експертизата относно счетоводните регистри на „Ню Строй къмпани” ЕООД, които вещото лице е получило по имейла си, кое лице ги е изготвило и в какво качество?

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На „Ню Строй къмпани” ЕООД изпратих писмо с обратна разписка. Изпратих им и имейл.Обaди ми се по телефона една г-жа, представи се като счетоводител на дружеството. Не й запомних името. Записах й телефона, ако имам въпроси да я потърся. Не й запомних името, имам й телефона само.

 

Юк. М.: Тези документи дали са подписани от някого или счетоводно разчетени?

 

Вещото лице: Не, в отговор на вашите задачи в прикачения файл бяха приложени следните документи: дневниците, хронологична справка, банкови извлечения, фактури, разчетно-платежни ведомости и други.

 

Юк. М.: Включително и трудовите договори, посочени на страница № 7 в експертизата ли?

 

Вещото лице: Да, и те са там.

 

Юк. М.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

Адв. Р.: Моля да се даде възможност на вещото лице да осъществи контакт със счетоводителя на „Строй Комерс 25” ЕООД, за да се допълни заключението.

 

Съдът с оглед становището на страните и по заключението

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

не приема заключението на вещото лице.

предоставя възможност на същото след осъществяване на контакт с представител на „Строй Комерс 25” ЕООД да отговори на формулираните в първоначалното искане за експертиза въпроси.

 

Адв. Р.: По отношение искането на вещото лице И. не възразявам.

 

Юк. М.: Да се даде допълнителна възможност на вещото лице И. да изготви заключението си по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

 

Съдът с оглед така изразеното от страните становище

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

предоставя възможност на вещото лице И. да изготви и представи заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

          не приключва събирането на доказателства.

 

отлага делото и насрочва съдебно заседание за 26.09.2017 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: