ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 16.10.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  шестнадесети октомври                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2536 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „ДНИНДЖЪРС“ЕООД, представлявано от управителя Ц.Н., редовно и своевременно призован, не се явява и не се  представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ при ТД на НАП БУРГАС, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Съдът докладва, че по делото с входящ № 10857/16.10.2017 година  е постъпила молба от жалбоподателя „Джинджърс“ ЕООД, чрез управителя Ц.Н., с която  заявява, че при липса на процесуални пречки не възразява да бъде даден ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

 

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от „ДЖИНДЖЪРС“ ЕООД, ЕИК 103146449, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.“***“, № ***, представлявано от управителя Ц.Г.Н.против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-328-026869/28.08.2017г., издадена от П.Г.Ж.- *** на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП - Бургас, с която на основание чл.186, ал.1, т.1, б. „а“ от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – магазин за продажба на сувенири, напитки и пакетирани храни, находящ се в гр.Бургас, летищен комплекс, автопътнически терминал 2, стопанисван от „ДЖИНДЖЪРС“ ЕООД, ЕИК 103146449 и забрана на достъпа до него за срок от 14 /четиринадесет/ дни.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

                Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

С горецитираната молба жалбоподателят „Джинджърс“ ЕООД, чрез управителя Ц.Н. изразява становище по същество, като моли за уважаване на жалбата и отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът  е изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 14:08 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: