ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 21.02.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи февруари               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2535 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Унихорн“ ЕООД, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Д.Д., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат А., с представено пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявлението на процесуалния представител на ответника и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:       

Производството е образувано по жалба на „Унихорн“ ЕООД срещу заповед № РД-16-1148/28.11.2016г. на кмета на Община Поморие за премахване на неподходяща по местоположение и разположение врата.

Към настоящото производство е присъединено за общо разглеждане административно дело № 2536/2016г. по описа на Административен съд - Бургас, образувано по жалба на К.Д. срещу процесната заповед. С определение № 20/06.01.2017г. съдът остави без уважение искане на „Унихорн“ ЕООД за спиране предварителното изпълнение на заповедта. Срещу това определение постъпи частна жалба, която беше изпратена за разглеждане на ВАС на 13.02.2017г.

Органът е представил административната преписка, по която е издадена оспорената заповед.

 

АДВ. А.: От името на Община Поморие заявявам, че не са основателни посочените в жалбите твърдения и постановената заповед е законосъобразна.

По отношение на липсата на адресат, от преписките се установи, че е извършено изследване и замерване, от които се установява, че тази метална врата, която е част от оградата, е изградена върху полски път, който е общинска собственост и не е установен субекта на това административно нарушение. Заинтересованите лица са уведомени и аз считам, че от самата заповед се установява и в нея са посочени фактически и правни основания. В случая посоченото, че липсва адресат, не прави процесната заповед незаконосъобразна, тъй като от нея се установява, че е визиран обекта, на който е извършено административното нарушение и след като не е установен субекта на административното нарушение и това, че същото е изградено върху полски път не е необходимо да се посочва субект на административното нарушение. В този смисъл е и решение № 10798/20.07.2011 г. на ВАС, постановено по административно дело № 11708/2010 г.  И на второ място, искам да посоча, че не е налице нарушение, за да се изясни фактическата страна на това нарушение. Има достатъчно доказателства в тази насока за липсата на адресат и това, че липсва изследване. Уведомяването на заинтересованата страна не касае допуснато такова нарушение от административния орган в случая общината, който в конкретния случай може да повлияе, нито би могло да повлияе на съдържанието на постановения административен акт. Същият е законосъобразен.

 

В залата влиза адвокат Т. - процесуален представител на жалбоподателя „Унихорн“ ЕООД.

 

АДВ. Т.: Поддържаме жалбата. Моля да се приемат представените с нея писмени доказателства.

Искаме доказателствено искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза с въпроси какво е техническото състояние на този път и има ли изграден такъв път. Ще представя писмена молба с уточнение на задачите.

АДВ. А.: Моля, жалбоподателят да изрази становище твърди ли, че е процесната врата е изградена върху полски път и ако е изградена върху полски път все още по негово твърдение, след като не е влязъл в сила ПУП, то чия собственост е?

АДВ. Т.: Това ще бъде предмет на експертизата, която да установи това. Не знам дали тази ограда и врата се намират върху полски път. Това ще установи експертизата. Виждам от геодезическото заснемане на общината, че тази ограда минава върху полски път, но такъв няма. Дали тази ограда се намира върху този полски път? Този терен не влиза в нашия имот.

 

С оглед направените доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с двете жалби писмени доказателства, както и тези по приложената административна преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-геодезическа експертиза, която да отговори на въпросите на адвокат Т., които да бъдат поставени с нарочна молба, в тридневен срок от днес.

Съдът ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 400 лв., платим от жалбоподателя „Унихорн“ ЕООД, в 3-дневен срок от днес.

Вещото лице ще бъде посочено допълнително.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.04.2017 г. от 9.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: