ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 18.04.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети април                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2535 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Унихорн“ ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адвокат Т., с представено пълномощно. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Д.Д., редовно уведомен,  не се явява и не  изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат А., с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице М.М..

 

По хода на делото:

АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:       

Производството е образувано по жалба на „Унихорн“ ЕООД срещу Заповед № РД-16-1148/28.11.2016г. на кмета на Община Поморие за премахване на неподходяща по местоположение и разположение врата.

 Към настоящото дело е присъединено за общо разглеждане административно дело № 2536/2016 г. по описа на Административен съд -Бургас, образувано по жалба на К.Д. срещу процесната заповед. С определение № 20/06.01.2017г. съдът остави без уважение искане на „Унихорн“ ЕООД за спиране предварителното изпълнение на заповедта, което след обжалване е потвърдено от Върховен административен съд с определение № 4356/06.04.2017 г. по административно дело № 2109/2017 г., Второ отделение.

В открито съдебно заседание на 21.02.2017 г. съдът допусна извършването на съдебно-техническа експертиза, която е изготвена от вещото лице М. и представена по делото в срок.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

          М.П.М. – ** г., български гражданин, женен, неосъждан, без дела и родство със страните.

          Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

          ВЪПРОС НА АДВ. Т.: Може ли да посочите и очертаете на представената от Вас комбинирана скица откъде има достъп от бившето военно подразделение до главен път Бургас - Варна.

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От изток на имоти с идентификатор *******, ******* и ******* се намира улица, която свързва процесния път с една асфалтова отсечка с имот ********, която е дадена на скицата с жълт щрих. Това всъщност е връзката с военното поделение, което граничи с имоти *** и ***.

          ВЪПРОС НА АДВ. Т.: Този път, който Вие описахте, същото ли действие има както предвиденото?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, той изпълнява функцията на връзка с тези имоти, които граничат с процесния имот.

          ВЪПРОС НА АДВ. Т.: Изградената улица, която Вие сте посочили, която е оцветена в червено, от общината ли е изградена и има ли извършени мероприятия от общината?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това, което аз знам е, че единственото мероприятие, което е извършено от общината, е да осигури две ивици от двете страни на този път с широчина от по 3 метра, които са предвиждани за всеки ПУП. Те са отразени в зелен щрих на  комбинираната скица.

          ВЪПРОС НА АДВ. Т.: Тази улица не е изградена от общината?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не знам. Не съм изследвал в това отношение от кого е изградена улицата още повече, че тя е изградена на парче.  Има стар асфалт, нов асфалт, на места с поставени бордюри и без бордюри.

          ВЪПРОС НА АДВ. Т.: Вие не сте видял в общината документи за строеж на този път?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Такива не са ми били предоставени.

          ВЪПРОС НА АДВ. Т.: По т. 5 съм Ви задал въпрос дали продължава да съществува полски път по невлезлия в сила план за регулация и с какво е заменен.

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Този план за регулация не ми беше предоставен, защото не е процедиран.

          АДВ. Т.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

          АДВ. А.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

          Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице М., като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лв., платими в рамките на внесения депозит.(изд. Р.К.О. 400 лв. на 18.04.2017 г.)

 

          АДВ. Т.: По т. 5 съм поискал вещото лице да направи проверка с плана. Продължавам да искам вещото лице да отговори на този въпрос, като мотивът за това мое искане е въпреки, че планът не е влязъл в сила, то всичките имоти наоколо са съобразени с този план. Доверителите ми са предоставили част от своя имот *** и са го асфалтирали с предвижданията на този план, който е предвиждал, че връзката между поделението и пътя Бургас - Варна ще се осъществи по указания от вещото лице начин, а пътя, който е преминавал през Хотелски комплекс „М.“, е щял да бъде заличен, т.е. всички действия на доверителите ми са съобразени с тогавашните предвиждания на този план.

          АДВ. А.: Този план не е влязъл в сила. Моля да оставите без уважение искането на жалбоподателя, тъй като отговорът на този въпрос е свързан както е формулиран въпроса на невлезлия в сила план за регулация в местността „К.“, като се цитира „Държавен вестник“ от 2009 г. и дори да има някакви процедури за изготвяне на нов план, то липсва каквато и да е сочена от жалбоподателя процедура за влизане в сила на плана за регулация, но и дори да съществува такава процедура, то тя не би променила фактическото и правно положение към настоящия момент с оглед посочените основания в жалбата. Дори и да има такава процедура, то тя не би променила положението. Що се касае какво е отстъпил жалбоподателят и какво е обещала община Поморие, това са устни уговорки.

          АДВ. Т.: Адвокат А. е права, че няма правно значение, но не е права, че няма фактическо значение, тъй като всички връзки в тази местност са прокарани и съобразени с предвижданията на този план такива, каквито са били към този момент и тъй като ние твърдим, че с изграждането на този обходен път, предназначението на полския път е загубил своето значение и същия никога не е бил изграждан и трасиран по какъвто и да е друг начин отбелязан на място, не е бил предвиден и за изграждане, той е загубил своето значение и поставената врата по никакъв начин не е неподходяща по местоположение. В тази връзка искаме да се допусне тази експертиза.

          АДВ. А.: Фактическото положение не прави в сила този план за регулация. Този полски път е реален и има своя идентификатор.

 

          Съдът счете, че следва да уважи направеното искане от адв. Т. за извършване на допълнителна съдебно техническа-експертиза от вещото лице М., предвид което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроса, поставен от адвокат Т. в днешно съдебно заседание, като изрично посочи какви са предвижданията на невлезлия в сила план за регулация за м. „К.“, обявен в ДВ бр. 33 от 2009 г., касаещи процесните около имота улици.

          Експертизата да се извърши от вещото лице М. след внасяне на депозит в размер на 200 лв., платими от жалбоподателя, в 3-дневен срок от днес.

          ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.06.2017 г. от 9:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

          Да се уведоми вещото лице.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.52 часа.

 

 

    СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: