ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 13.06.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тринадесети юни                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2535 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  - „Унихорн“ ЕООД, редовно уведомен, не се  явява представляващия. За него се явява адвокат Т., с представено пълномощно по делото. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Д.Д., редовно уведомен,  не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат А., с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице М.М..

 

По хода на делото:

АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:       

Производството е образувано по жалба на „Унихорн“ ЕООД срещу Заповед № РД-16-1148/28.11.2016г. на кмета на Община Поморие за премахване на неподходяща по местоположение и разположение врата. Към настоящото дело е присъединено за общо разглеждане административно дело № 2536/2016 г. по описа на Административен съд - Бургас, образувано по жалба на К.Д. срещу процесната заповед.

В открито съдебно заседание на 18.04.2017 г. съдът допусна извършването на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, която е изготвена от вещото лице М. и представена по делото в срок.

 

            СТРАНИТЕ: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

          Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице М. (със снета по делото самоличност).

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представил съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

          ВЪПРОС НА АДВ. Т.: В тази скица, която сте представили за имотите, за които спорим, където е хотел „Марина холидей клуб“, същите  ги няма?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, няма ги. Разработката за ПУП е за кв. 222, а тези имоти се намират в друг квартал.

          АДВ. Т.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

          АДВ. А.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

          Съдът ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице М., като му определя възнаграждение в размер на 200 лв., платими в рамките на внесения депозит. (изд. Р.К.О. – 200 лв. на 13.06.2017 г.)

 

          АДВ. Т.: Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

          АДВ. А.: Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

Представям списък с разноските и доказателства за извършването им.

 

          С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ДАВА думата по същество:

          АДВ. Т.: Уважаеми г-н Съдия, моля да уважите жалбата на основанията подробно изложени в нея. Считам, че от съдебно-техническата експертиза се установи, че този път, за който се претендира, че се затваря с оградата и вратата, не съществува на място, не е изграден, и същия не се използва, а всички транспортни средства и транспортните връзки с останалите имоти се осъществява през друг асфалтов път, част от който минава през собствения на „Унихорн“ ЕООД имот. С оглед на това, тази метална врата по никакъв начин не възпрепятства преминаването, тъй като има изграден хубав асфалтиран път, а тази пътека, за която се претендира, никога не е била изграждана.

Моля да ни се присъдят направените съдебно-деловодни разноски по делото.

          АДВ. А.: Моля да оставите без уважение жалбата на жалбоподателя и оставите в сила процесната заповед, която е законосъобразна, и за която подробно сме изразили устно и писмено становище за нейната законосъобразност.

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото съдебно-деловодни разноски.

          Искам да посоча постановени решения по идентични казуси - Решение № 10798/20.07.2011 г. на ВАС по административно дело № 11708/2010 г. и Решение № 13210/17.10.2011 г. на ВАС по административно дело № 7722/2011 г.

          Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.36 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: