ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 20.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесети май                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2534 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „К.Д. – 45”, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Митница Бургас, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Постъпила е молба от юрисконсулт Ташкова, в която се посочва на коя дата е било връчено наказателното постановление и какъв е бил резултатът от обжалването му пред Районен съд Средец.

Съдът след извършена служебна справка в деловодната система на Административен съд Бургас установи, че по подадена жалба против решение на Районен съд Средец № 30/16.03.2015 г. по дело № 269/2014 г. по опис на същия съд на 19.05.2015 г. е било постановено решение № 890 по КНАХД № 777/2015 г. по опис на Административен съд Бургас, с което решение е бил оставен в сила оспореният първоинстанционен акт. С последния е било потвърдено наказателно постановление № 340/04.12.2014 година на заместник-началника на Митница Бургас. Съдът е изискал заверен препис от това решение, което следва да приеме като доказателство по делото, като последният акт удостоверява, че наказателно постановление № 340 е влязло в законна сила на 19.05.2015 година.

Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заверен препис от решение № 890/19.05.2015 г. по КНАХД 777/2015 г. по опис на Административен съд Бургас.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: