Р Е Ш Е Н И Е

 

№1932                                   31.10.2018г.                   гр. Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                                       IІІ състав

На десети октомври                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

            Председател: Чавдар Димитров

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

като разгледа докладваното от Чавдар Димитров

административно дело № 2533 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК във връзка с чл. 76, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Образувано е по жалба на МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, кв. Меден Рудник, представлявано от управителя д-р С.А.против Заповед за налагане на санкции № РД-25-1171/08.08.2018год. на Директора на РЗОК Бургас, с която на дружеството жалбоподател на основание чл.74, ал.5 ЗЗО и чл.408, ал.1 от НРД за медицинските дейности за 2018г.  е наложена санкция „финансова неустойка“ в размер на 200,00 лева. Заявено е, че оспорената заповед е незаконосъобразна, издадена при съществени нарушения на административно производствените правила, и в противоречие с материалния закон, поради неправилно установяване на фактите и обстоятелствата по делото и неправилното им подвеждане под диспозицията на релевантната правна норма.

В съдебно заседание, жалбоподателят, чрез процесуалния си представител – адв. М., поддържа жалбата по заявените в нея твърдения и претендира присъждане на направените по делото разноски.

Ответната страна – Директора на РЗОК гр. Бургас, не изпраща процесуален представител. Депозира писмено становище по съществото на спора.

След като прецени твърденията на страните, събрания по делото доказателствен материал и съобрази закона, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена чрез административния орган в преклузивния 14-дневен срок по чл. 149, ал. 1 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията по чл. 150, ал. 1 от АПК за форма и съдържание, поради което сe явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата се явява неоснователна по следните съображения:

На 11.05.2017 год. в гр. Бургас, между НЗОК, представлявана от Директора на РЗОК Бургас, като възложител и „Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) –„Бургасмед“ ЕООД, представлявана от д-р М. Динкова, като изпълнител е сключен Договор № 021372/11.05.2017 год. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки (л.24-49).

Със Заповед № РД-25-1897/06.12.2018 год., (л.10) на основание чл. 20, ал. 1, т. 2 и чл. 72, ал.2 и 3 от ЗЗО, Директора на РЗОК Бургас е разпоредил извършване на тематична проверка на „УМБАЛ – Бургасмед“ ЕООД, със срок на проверката до 22.12.2017 год., вид и обхват на проверката – тематична, със следните задачи:

1.                                Контрол по изпълнение общите изисквания на НРД за медицинските дейности  за м. ноември 2017г. от приложение №1 и Приложение №2 от Правила и условия за реда за прилагане на чл.4, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за Бюджета на НЗОК за 2017г.

2.                                Контрол по дублирани хоспитализации на ЗОЛ по една и съща КП в рамкте на 30 дни по справка на РЗОК – Бургас.

 

Във връзка с така постановената заповед, на 07 и 08.03.2017 год. определените финансови инспектори са извършили указаната тематична проверка, като резултатите от същата са обективирани в Констативен протокол № 1726/09.12.2017 год. (по чл. 74, ал. 3 от ЗЗО). Видно от цитирания констативен протокол, при извършения финансов контрол на документацията на пациентите по време на хоспитализация е констатирано следното:

1.      По Клинична пътека (КП) №17 „Инвазивна Дигностика на сърдечносъдови заболявания“ е констатирано, че при лечение на на ЗОЛ Стоян Стоянов същият е бил хоспитализиран двукратно в рамките на 30 дни както следва:

- От 01 до 03.11.2017г. в УМБАЛ Бургас АД с ИЗ №26055 с окончателна диагноза Тромбозис АФС Синистра.

- От 06 до 09.11.2017г. в МБАЛ Бургасмед ЕООД с ИЗ №18009 с окончателна диагноза ИБС САП – II CSS Двуклонова Коронарна Болест, Състояние след миокарден инфаркт разрешен с PCI имpлантация на стент в RCA, състояние след PCCна OMI.

2.      По Клинична пътека (КП) №1 „Стационарни грижи при бременност с повишен риск“ е констатирано, че при лечение на ЗОЛ Светлана Стоянова същата е била хоспитализиран двукратно в рамките на 30 дни както следва:

- От 21 до 24.10.2017г. в УМБАЛ Бургас АД с ИЗ №25116 с окончателна диагноза Заплашващ аборт.

- От 03 до 06.11.2017г. в МБАЛ Бургасмед ЕООД с ИЗ №17922 с окончателна диагноза Лъжливо раждане преди навършени 37 гестационни седмици.

Констатирано е нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ при хоспитализация с ИЗ 17922 в МБАЛ Бургасмед ЕООД – не е бил изпълнен в пълен обем универсалният пакет прилагащ се за всички диагнози съгласмно т.II.2  диагностично лечебен алгоритъм на КП - №1на пациентката не е била снета подробна анамнеза. В ИЗ не са отразени предходните бременности на пациента, завършили с 1 спонтанен аборт и 1аборт по желание. Не била отразена и предходната хоспитализация в УМБАЛ Бургас АД. При подробноснета анамнеза според би било ясно, че пациентът е лекуван в рамките на предходните 30 дни.

3.      По Клинична пътека (КП) №29 „Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична венилация“ е констатирано, че при лечението на ЗОЛ Ангел Джебаров същият е бил хоспитализиран двукратно в рамките на 30 дни както следва:

-        От 16 до 19.10.2017г.  в УМБАЛ Дева Мария  ЕООД с ИЗ № 9442 с окончателна диагноза Хронична обострена сърдечна недостатъчност III ФК по NYHA , Кардиомиопатия.

4.      По Клинична пътека (КП) №72 „Ендоскопско и медикаментозно лечение и остро кървене от гастроинтестиналния тракт“ е констатирано, че при лечение на на ЗОЛ Г. Кючуков същият е бил хоспитализиран двукратно в рамките на 30 дни както следва:

- От 31 до 20.11.2017г. В МБАЛ Бургасмед ЕООД с ИЗ №18272 с окончателна диагноза Остър хеморагичен гастрит, Хематемеза.

- От 20-28.11.2017г. в УМБАЛ Бургас АД с ИЗ №27758 с окончателна диагноза Улкус Вентрикули, Мелена.

Във връзка с така установеното, проверяващите финансови инспектори са приели, че описаните констатации в точка 2 съставляват нарушения по договора и ЗЗО и по-конкретно като нарушен е бил посочен чл. 55, ал. 2, т.2, т. 3 от ЗЗО и чл.280 и чл.288, т.6б от НРД за 2017г.

Предвид така формирания извод, проверяващите са вписали в констативния протокол препоръки за подобряване дейността на ИМП, а именно да се спазват изискванията на ЗЗО и НРД.

С констатациите, обективирани в протокола е бил запознат упълномощен представляващ „УМБАЛ – Бургасмед“ ЕООД, д-р Х. Добрев, видно от Заповед №248/28.11.2017г. на Управителя на лечебното заведение Д-р З. Пепелов.

В същият изрично е упомената възможността да бъде представено писмено становище по наравените с протокола констатации в 7-дневен срок от връчването му, като жалбоподателят не се възползвал от тази процесуална възможност.

Във връзка с така установената липса на възражения и на основание чл. 74, ал. 5 от ЗЗО, Директора на РЗОК Бургас е постановил Заповед за налагане на санкции № РД-25-1171/08.08.2017 год. В мотивите на заповедта са приети констатациите, обективирани в т.т. от 2.1 до 2.4 от Протокол № 1726/09.12.2017 год., като е прието наличието на нарушение на чл.55, ал.2, т.2 и т.3 от ЗЗО и чл.280 и чл.288, т.6б от НРД за медицинските дейности за 2017г.

Недоволен от така постановения административен акт, представляващият „УМБАЛ – Бургасмед“ ЕООД е оспорил Заповед за налагане на санкции № РД-25-1171/ 08.08.2018 год., по което оспорване е образувано и настоящото производство. В сезиращата съда жалба е заявено, че оспорената заповед е незаконосъобразна, като в подкрепа на това твърдение са развити подробни доводи, за неправилно приложение на санкционната норма на чл.403, ал.3 НРД за МД за 2017г., тъй като според жалбоподателя същата е бланкетна и препраша към друга обща по съдържание разпоредба – на чл.55, ал.2, т.2 ЗЗО , която наред с това не била посочена като правно основание за издаване на спорната заповед. Счита се, че е следвало да бъде посочено кое точно изискване на КП №1 не е било спазено.

На следващо място се изразява становище, че сама по себе си повторната хоспитализация на ЗЗО не представлява нарушение на НРД и ЗЗО.

Оспорено е твърдението за неправилно снета анамнеза от пациента при хоспитализацията, като се излагат аргументи в тази насока.

При служебно извършената проверка за законосъобразност на оспорвания административен акт, настоящият съдебен състав констатира, че същият е произнесен от компетентен орган, в законоустановената форма, и при спазване на процесуалните норми и материалния закон при неговото постановяване. Този извод се налага по следните съображения:

В съответствие с разпоредбата на чл.9, ал.1 АПК, когато административният орган действа при условията на обвързана компетентност, съдът проверява само законосъобразността на издадения административен акт. Съдът не констатира при издаването на атакуваната заповед да са нарушени законовите разпоредби, уреждащи налагането на процесната санкция.

Оспорената заповед е издадена на основание чл. 74, ал.5 ЗЗО.

Не се спори между страните, че към момента на проверката  приложение намира разпоредбата на чл. 72, ал.2и 3 от ЗЗО, според които “Контролът по изпълнение на договорите с НЗОК за оказване на медицинска и/или дентална помощ се осъществява чрез проверки, извършени от длъжностни лица – служители на НЗОК, определени със заповед на управителя на НЗОК или от оправомощено от него длъжностно лице, и от длъжностни лица от РЗОК – контрольори. Управителят на НЗОК или оправомощено от него длъжностно лице може със заповед да разпореди извършване на проверка от контрольори от РЗОК с участието на служители на НЗОК.“

Служителите на НЗОК по ал. 2 могат да извършват проверки на територията на цялата страна по заповед на управителя на НЗОК или на оправомощено от него длъжностно лице. Служителите на РЗОК – контрольори, могат да извършват проверки на територията на съответната РЗОК по заповед на нейния директор или на оправомощено от него длъжностно лице, както и проверки на територията на съответната РЗОК или на територията на друга РЗОК по заповед на управителя на НЗОК или на оправомощено от него длъжностно лице. За издаване на заповедта на управителя на НЗОК за извършване на проверка на територията на друга РЗОК контрольорите се определят по предложение на директора на РЗОК, на която са служители.“

От своя страна чл. 55, ал.2 от ЗЗО определя съдържанието на НРД, като част от него са и условията и редът за контрол по изпълнението на индивидуалните договори (чл. 55, ал.2, т.6а от ЗЗО), т.е. в правомощията на Надзорния съвет на НЗОК е да определи със свое решение изискванията за осъществяване на контрол.

Съгл. чл.72, ал.10 от ЗЗО условията и редът за осъществяване на контрола по ал.2, ал.3, ал.4, ал.5, ал.6, ал.7, ал.8 и ал.9 се определят с Инструкция, издадена от управителя на НЗОК. В изпълнение на цитираната разпоредба управителят на НЗОК е издал Инструкция №РД-16-31/23.06.2016 г. за условията и реда за осъществяване на контрол по чл.72, ал.2-8 вкл. от ЗЗО, която е публикувана на официалния сайт на НЗОК (http://www.nhif.bg/web/guest/1052/) и е изцяло в синхрон с разпоредбите на чл.75, ал.1 и сл. ЗЗО.  Предвид това, правилно в хода на проверката длъжностните лица са съставили протокол, връчили са копие от него на проверяваното дружество и са му предоставили 7-дневен срок за отговор.

Самият оспорен адм. акт е издаден от административен орган с териториална компетентност. В текста на чл. 72, ал. 2 от ЗЗО е указано, че контролът по изпълнение на договорите с НЗОК за оказване на медицинска и/или дентална помощ се осъществява чрез проверки, извършени от длъжностни лица – служители на НЗОК, определени със заповед на управителя на НЗОК или от оправомощено от него длъжностно лице, и от длъжностни лица от РЗОК – контрольори. В настоящия случай, между жалбоподателя „МБАЛ – Бургасмед“ ЕООД и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е сключен Договор № 021372/11.05.2017год. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки и допълнително споразумение към него. Безспорно, проверката е извършена от компетентни по смисъла на чл. 72, ал. 2 от ЗЗО длъжностни лица от РЗОК Бургас – контрольори.

След анализ на събраните в хода на настоящото производство писмени доказателства, съда намира заявените в жалбата възражения и подкрепящите ги твърдения за неоснователни по следните съображения:

В нормата на чл. 74, ал. 5 от ЗЗО е указано, че в случаите, когато лицето не оспори констатациите на съответното длъжностно лице по чл. 72, ал. 2 или изразеното от него становище не съдържа възражения по направените от длъжностното лице по чл.74, ал. 3 констатации, управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК издава заповед, с която налага санкция.

В настоящия случай, от събраните по делото доказателства, безспорно се установява, че дружеството жалбоподател не е представило становище пред органа, респ не е възразило против направените от длъжностните лица констатации. Липсата на възражение в този случай законодателят е предпочел да цени като съгласие с направените констатации от страна на нарушителя. Именно поради това, в коментираната хипотеза разглеждането на спора от надлежно структурирана арбитражна комисия не е предвидено като елемент от такаразвилото се производство и констатациите се считат за верни, като не подлежат на последваща преценка по същество нито от Директора на РЗОК, нито от съдебния състав, разглеждащ жалбата. Този извод следва при системното тълкуване на разпоредбата на чл.74, ал.5 ЗЗО, сравнението й с чл.75 и чл.76 от ЗЗО и мястото им в нормативния акт.

Сравнителният анализ навежда настоящия съдебен състав на извода, че разпоредбите са с императивен характер и целят бързо уреждане на процедурата, в хипотезата, когато липсват възражения относно фактите и правната им квалификация, извършена от страна на проверяващите.

За разлика от хипотезата на чл.75, ал.1 ЗЗО, според която, в случаите, когато лицето оспори констатациите на съответното длъжностно лице по чл. 72, ал. 2, директорът на РЗОК в 7-дневен срок от получаване на писменото становище по чл. 74, ал. 4 е длъжен да изпрати спора за решаване от арбитражна комисия, тук подобни процесуални задължения липсват. Т.е. става ясно, че при условията на чл.74, ал.5 ЗЗО Директорът е задължен, а не просто упълномощен да санкционира нарушителя на база неоспорените правни и фактически констатации, т.е. той действа при условията на обвързана компетентност.

Предвид горното, постановяването на заповед за налагане на санкции след надлежноустановена липса на възражение против констатираните факти и обстоятелства отразени в протокол № 1726/09.12.2017г., от страна на носителя на правото на оказване на болнична помощ по клинични пътеки, е правилно и законосъобразно от процесуална гледна точка.

От материалноправна гледна точка наложената санкция е именно за нарушенията, констатирани в цитирания по-горе протокол и неоспорени от нарушителя, като те съответстват напълно на описанията и правните квалификации от протокола.

Що се отнася до вида и размера на наложените санкции, жалбоподателят не оспорва същите, а и те са на предвидения в закона минимум, което не изисква особеното мотивиране на размера им, доколкото състоянието на жалбоподателя при условията на обвързана компетентност на органа не може да бъде подобрено повече от това той да получи минималния размер на предвиденото наказание.

Относно диспозицията на санкционираните с настояшата заповед нарушения по т. 1 от Заповедта, съдът намира, че същата съответства изцяло на фактите, изложени в неоспорения от жалбоподателя протокол и правилно е била квалифицирана като нарушение на разпоредбата на чл. 55, ал. 2, т.2, т. 3 от ЗЗО и чл.280, чл.288, т.6б от НРД за 2017г. Съгласно последната норма „Клиничните пътеки се състоят от следните основни компоненти, които са задължителни за изпълнение от лечебните заведения;“ - „индикации за хоспитализация, диагностично-лечебен алгоритъм, поставяне на окончателна диагноза и критерии за дехоспитализация, включващи:“ – „диагностично-лечебен алгоритъм: диагностично-лечебният алгоритъм е съобразен с утвърдените медицински стандарти или консенсусни протоколи и е задължителен за изпълнение, както и фармако-терапевтичните ръководства (съгласно чл. 259, ал. 1, т.4 ЗЛПХМ), за тези които са приети;“. От възприетите от здравните контрольори, а в последствие и от Адм. орган и неоспорени от жалбоподателя обстоятелства - заключения, предложения, се описва именно такова поведение.

Постановените санкции са определени правилно и законосъобразно, на минимума, без дори да са налични доказателства за смекчаващи отговорността обстоятелства, които да обосновават определянето на размер на санкцията под средния.

По изложените съображения, съдът намира оспорената заповед за постановена при спазване на процесуалните правила и материалния закон, поради което, жалбата се явява неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена

 

Мотивиран от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд Бургас, трети състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, кв. Меден Рудник, представлявано от управителя д-р С.А.против Заповед за налагане на санкции № РД-25-1171/08.08.2018год. на Директора на РЗОК Бургас, с която на дружеството жалбоподател на основание чл.74, ал.5 ЗЗО и чл.408, ал.1 от НРД за медицинските дейности за 2018г.  е наложена санкция „финансова неустойка“ в размер на 200,00 лева.

 

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. 

 

 

                                                                                СЪДИЯ: