ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 10.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На десети октомври                                        две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2533 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:55 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ МБАЛ „БУРГАСМЕД“ЕООД, редовно и своевременно призован, се представлява от процесуален представител адв.М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание. 

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС, редовно и своевременно призован, не изпраща процесуален представител.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

СЪДЪТ докладва, че по делото е постъпила молба вх.№ 11140/09.10.2018 година от С.К.- *** на РЗОК-Бургас, с която заявява, че не може да присъства в насроченото съдебно заседание. Не възразява да бъде даден ход на делото. Приложено е пълномощно за процесуално представителство.

АДВ.М.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба от „Многопрофилна болница за активно лечение-Бургасмед“ (съкр.МБАЛ- Бургасмед)ЕООД, ЕИК 201889501, с адрес на лечебното заведение град Бургас, ж.к.Меден рудник, зона А, чрез *** С.А.против Заповед за налагане на санкции№РД -25-1171/18.08.2018 година на Директора на РЗОК-Бургас.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административния орган е да установи  фактическите основания за постановяване на спорния административен акт, както и провеждане на административното производство в съотвествие със  съдопроизводствените правила, без допускане на процесуално нарушение до степен ненарушаващо  правото на защита на жалбоподателя.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

Съдът докладва, че с горецитираната молба са приложени справки за дублирани хоспитализации по една и съща КП в рамките на 30 дни, за периода 01.10.2017г.- 30.11.2017г. и копие на КП №1 Стационарни грижи при бремeнност с повишен риск.

АДВ.М.: Поддържаме жалбата като твърдим, че липсва твърдяното нарушение и съобразно практиката на съдилищата необосновано  и автоматично се приема от административния орган, че втора хоспитализация в рамките на един месец представлява нарушение въпреки, че е спазена КП. Анамнезата е била непълна, защото ако сме питали по-добре, щяло при приема да ни бъде заявено, че е била приета и в друго лечебно заведение.   В тази връзка ние считаме, че анамнезата е подробна и детайлана, коета се вижда в ИЗ-то. Представям извлечение от КП в т.ІІ.2. Аз съм се подготвил и за експертиза, но предоставям на съда да реши дали това е правен въпрос. Болниците не могат да контролират, ако пациента е лежал в друга болница. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка и представените от двете страни писмени доказателства.

 

Съдът счете, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

АДВ.М.: Моля да отмените оспорената заповед на директора на РЗОКи наложената с нея финансова неустойка изцяло. Представам писмено становище.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15:10 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: