ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 06.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На шести април                                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2533 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.Я.Г., редовно уведомен, явява се лично.

         Явява се адв.М.Д.В. от Бургаска адвокатска колегия, посочена от последната като служебен защитник на ищеца Д.Г..

 

С оглед на това и на основание чл.26, ал.1 от Закона за правната помощ съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА адв.М.Д.В. от Бургаска адвокатска колегия за процесуален представител на ищеца Д.Я.Г. по административно дело №  2533/2014г. по описа на Административен съд-гр.Бургас до окончателното приключването на делото на всички инстанции.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН) към Министерство на правосъдието - София, редовно уведомен, не изпраща представител.

        

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Червеняков.

 

Явяват се СВИДЕТЕЛИТЕ Д.Е.Д. и Д.М.В., редовно уведомени.

        

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото писмено становище от юрисконсулт Ч. -  пълномощник на ответната страна, видно от което уведомява съда, че е в невъзможност да се яви в днешно съдебно заседание, но не възразява да се даде ход на делото в негово отсъствие. Взел е становище и по предявената искова молба, която оспорва като неоснователна, като в тази връзка поддържа и депозирания писмен отговор. В случай, че се даде ход на делото, претендира да му се заплатят разноските по делото.

 

Адв.В.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.В.: Изцяло поддържам исковата молба. С оглед изложените в нея факти и обстоятелства и приложените към нея доказателства, тъй като доверителят ми няма необходимите правни знания, което е свързано с желанието му да му бъде назначен служебен адвокат и на основание чл. 214, ал.1 от ГПК бих искала да направя уточнение на исковата молба. То се изразя в това, съдът да признае ответната страна ГДИН на посоченото правно основание за виновна за влошаване на здравословното състояние на доверителя ми в периода 24.03.2009г. – 21.01.2014г. и от 11.04.2014г. до настоящия момент, при доказан рецидив на туберкулозно състояние на 09.04.2009г. след заболяване от туберкулоза по време на престоя си в затвора в гр.Бургас още през 2006г., като с това влошено здравословно състояние той е претърпял неимуществени вреди изразяващи се във физически и психически страдания и дискомфорт в резултат на него, както и засягането на неговото човешко достойнство в следствие унизителното нечовешко отношение към него, лишавайки го от нормалните естествени човешки права. Като в резултат на това, съдът да осъди ответника да заплати на ищеца от момента на влошаване на здравословното му състояние 09.04.2009г., когато е регистриран рецидивът на заболяването, ведно със законната лихва върху главницата до окончателното изплащане на сумата от 20 хиляди лева.

         Поддържам искането за разпит на свидетели, които водим в днешно съдебно заседание. 

 

         ПРОКУРОРЪТ: Считам жалбата процесуално допустима. По същество и основателността ще взема отношение по-късно.

         Не възразявам направените уточнения от процесуалния представител да бъдат допуснати.

 

        

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с исковата молба писмени доказателства, както и тези, допълнително изпратени от ответната страна.

 

ДОПУСКА до разпит водените днес свидетели, чиято самоличност снема, както следва:

Д.М.В. – 53г., български гражданин, семеен, осъждан, без родство с ищеца по делото;

Д.Е.Д. – 24г., български гражданин, семеен, осъждан, без родство с ищеца по делото.

Свидетелите предупреди за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обещават да говорят истината.

Съдът ОТВЕЖДА от съдебната зала свидетелят Д..

 

Разпит на свидетеля В.:

Адв.В.: Били ли сте в една килия с лишения от свобода Д.Я.Г. и в коя килия?

Свидетелят В.: Да. Бяхме в килия 205.

Адв.В.: Има ли достатъчно осветеност в килията, проветрява ли се?

Свидетелят В.: Условията са крайно лоши. Килията е голяма около 27-28кв.м. В момента също сме заедно и сме общо 24 човека в килия.

Адв.В.: Килията има ли прозорци?

Свидетелят В.: Килията е с три прозореца, които са с размери около 80кв.см. и се намират на два метра от пода. Трите прозореца са на едно ниво и с еднакви размери. Като се има предвид затворническото оборудване вътре, се получава свободно пространство около 1кв.м. на човек. В килията има шкафче, легло и маса, всеки няма маса, но в момента в килията има 4 маси, 11 шкафа и 24 легла, от които  голяма част са на три етажа, има и на два етажа.

Адв.В.: Осветено ли е добре?

Свидетелят В. Не.

Адв.В.: Отварят ли се прозорците, как става проветряването?

Свидетелят В.: Прозорците не се затварят, за да може да се проветрява.

Адв.В.: Какви хигиенни, стерилни и дезинфекциращи препарати се използват?

 Свидетелят В.: Използваме препарати, каквито има на лавката – прах за пране, сапун, каквито има във всеки магазин. В затвора дават по един сапун от около 150г на месец на човек. Перилен препарат не се дава.

Адв.В.: Има ли дезинфекционни препарати?

Свидетелят В.: Има дезинфекционни препарати. Аз работя в кухненското помещение, раздавам храната и ни се дават такива да почистваме там, където се храним. Препаратите са от рода на „Медикс” за забърсване на масите, където се храним и раздаваме храната. Не са достатъчно.

Адв.В.: Дезинфекцира ли се въобще спалното помещение, как става почистването на спалното помещение, където сте настанени?

Свидетелят В.: Затворът не осигурява препарати за дезинфекция на килиите. Осигурява само по един сапун на човек за един месец. Това е всичко, което осигурява затворническата администрация.

Адв.В.: Има ли топла вода редовно и колко пъти може да използвате банята?

Свидетелят В.: Банята се ползва по график два пъти седмично - във вторник и в четвъртък от 12.30-13.00 часа до около 16.30-17.00 часа и през това време трябва да се изкъпем 131 човека лишени от свобода на два душа. Банята е по-малко от 4кв.м., като има мивка с три чешми, където някои си перат дрехите през това време.

Адв.В.: Пуши ли се в килията?

Свидетелят В.: Да.

 

СЪДЪТ към свидетеля В.: Ищецът Д.Г. пуши ли?

Свидетелят В.: Не.

Адв.В.: Кога медицински специалист посещава да провери хигиената на какво ниво е?

Свидетелят В.: Никога.

Адв.В.: Да смятаме ли, че не се отразява в книга някакво посещение на медицински специалист и какви са му предписанията?

Свидетелят В.: Дайте ми възможност да отговоря, защото съм запознат с изискванията. Няма такава книга. Ако има, не сме я виждали. А би трябвало поне веднъж да се направи пълна дезинфекция на всички помещения – коридори, спални помещения. Трябва да се извършва обстойно дезинфекциране под надзора на медицинско лице от персонала на затворническата болница.

Адв.В.: Прави ли се основно почистване на помещенията по принцип?

Свидетелят В.: Основно почистване си извършваме ние сами всекидневно.

Адв.В.: А дезинфекция?

Свидетелят В.: Дезинфекция въобще не се прави.

Адв.В.: Нали дават препарати?

Свидетелят В.: Не ги дават за спалните помещения, само за кухнята.

Адв.В.: Против насекоми и гризачи пръскано ли е?

Свидетелят В.: Един – два пъти годишно се извършва такова пръскане против насекоми. И това е само през лятото, когато са най-активни паразитите. Постоянно се движат хлебарки. Има мишки и дървеници.

Адв.В.: Виждали ли сте някъде окачен график за посещение на медицинско лице  по хигиената?

Свидетелят В.: Не, няма такъв график.

Адв.В.: Има ли кой да изпълнява функциите на хигиенист?

Свидетелят В.: Думата „хигиенист” фигурира в затвора, като има две лица от всяка група, които са хигиенисти и почистват общия коридор, тоалетните и столовата. Това са хора, с които работим заедно, носят храната.

Адв.В.: Как се определя кои са дежурните по хигиена?

Свидетелят В.: В самите помещения, всяка килия си има за съответния ден съответен дежурен и правим  график помежду си.

Адв.В.: Кой осъществява надзор за тяхната дейност, има ли човек от управата?

Свидетелят В.: Ние си надзираваме. От управата на затвора е ръководителя на групата, който е инспектор „Социални дейности” и всяка група си има.

Адв.В.: Има ли го в писмен вид това?

Свидетелят В.: Това е човекът, който движи всичко в групата. Той е цивилен, минава и проверява. Всяка килия има отговорник, който избираме ние.

Адв.В.: Този инспектор дава ли някакви указания?

Свидетелят В.: Да.

Адв.В.: В писмен вид ли са тези указания?

Свидетелят В.: Не.

Адв.В.: Задавам тези въпроси във връзка с контрола, доколкото е възможно да се извършва контрол, след като няма препарати.

 

СЪДЪТ към свидетеля В.: Освен за организираното седмично посещение на баня, как стои въпросът с ползването на тоалетна?

Свидетелят В.: Тоалетната се ползва от сутринта, след като мине проверката, след 6 часа, до вечерта, докато ни приберат. През деня достъпът е свободен и неограничен.

В около 19.30 часа килиите се заключват и лишените от свобода нямат право да ги напуснат до сутринта до 6.15 часа. През това време се ползват две пластмасови кофи за тоалетната, които са вътре в килията.

 

СЪДЪТ към свидетеля В.: Дори да извикате надзирател, няма ли да Ви бъде отворено?

Свидетелят В.: По тази причина не се отваря вратата. Отваря се само, ако някой получи криза и му стане лошо.

Адв.В.: Осигурява ли се диетична храна, ако някой има нужда?

Свидетелят В.: Да. Раздава се диетична храна, но това се определя от медицинския сектор за хора, които имат някакво заболяване и се описва в списък. Повечето хора, които са болни от диабет получават една диетична храна на ден и на обяд една добавка.

Адв.В.: А за болните от туберкулоза осигурява ли се диетична храна?

Свидетелят В.: За тях се осигурява такава храна само по предписание на лекаря. Ако лекарят прецени, че трябва да получи такава храна, вписват го в списъка, дават нареждане на кухнята и то се изпълнява. Има ли зададено нареждане, то се изпълнява.

Адв.В.: Оплаква ли се ищецът Д.Г. от здравословни проблеми?

Свидетелят В.: Да,     ние се познаваме от много време.

Адв.В.: В какво се изразяват тези оплаквания?

Свидетелят В.: В недохранване, отслабване, вие му се свят, има проблеми с дробовете. Той е непушач, а е в килия, където се пуши.

Адв.В.: Безсъние, нервност, агресия, затвореност, има ли такива признаци?

Свидетелят В.: Има и това се поражда от пренаселеността. Така смятам аз.

Адв.В.: Имало ли е случай, когато при изпитан физически дискомфорт и болки да му е отказван медицински преглед?

Свидетелят В.: Отказване на медицински преглед е, когато не те пуснат да отидеш до медицинския център.

 

СЪДЪТ към свидетеля В.: Как е организирано медицинското обслужване в затвора?

Свидетелят В.: Има някакъв списък, в който трябва да се запишем. Да Ви кажа, че ние сме 100 години напред и се разболяваме само по график. В понеделник и в четвъртък идват общите лекари, медицински сестри, фелдшери. Доколкото знам има и Джи-Пи, който идва два пъти седмично, не съм сигурен, за по 1-2 часа, определя кой е за външен преглед и му написва талон да бъде изведен.

 

СЪДЪТ към свидетеля В.: Дали е имало случай, в който ищецът да е имал нужда от медицинска помощ, а такава да не му е била осигурена?

Свидетелят В.: Споделял е с мен, казвам му отиди, помоли им се. Доскоро имаше проблем с една белодробна снимка. След като човек е боледувал от туберкулоза, снимката трябва да се види от специалист. Той отиде на рентген, направиха му снимка, но общият специалист го препраща към белодробен специалист и той трябва да погледне снимката и даде становище, а те не го изведоха да се представи снимката, за да се разчете от специалист. Ние сме заинтересовани от резултата, защото туберкулозата знаете каква болест е.

Адв.В.: Като е изпадал в тежки състояния, оказана ли му е медицинска помощ веднага или е минавало време?

Свидетелят В.: Оказвана му е помощ, но не незабавно.

Адв.В.: Кога за последно сте подлагани на профилактичен преглед?

Свидетелят В.: Никога. Всяка година идва подвижна лаборатория, която ни прави по една снимка за белодробни заболявания. Всяка година правят това, тази година още не е, но вероятно предстои.

Адв.В.: Нямам повече въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ: В кой период сте били заедно с ищеца в една килия?

Свидетелят В.: В момента сме заедно в една килия. От 3-4 месеца сме в една килия. Преди това сме били в един коридор, в един затвор.

ПРОКУРОРЪТ: Освен тези, сега последни три-четири месеца, когато сте заедно, преди това в едно общо помещение били ли сте заедно?

Свидетелят В.: През 2010г. също имаше период, когато бяхме заедно в една килия в затвора, но не мога да кажа точно колко време.

 ПРОКУРОРЪТ: Нямам други въпроси.

 

 

Разпит на свидетеля Д.:

 

Адв В.: Били ли сте в една килия с ищеца?

Свидетелят Д.: В една килия не сме били, но на един етаж сме били.

Адв.В.: Какви дезинфектанти се използват в затвора?

Свидетелят Д.: Каквито ние си осигурим. Който има възможност, ги купува. Единственото, което се осигурява от затвора е по един тоалетен сапун на човек на месец. Момчетата, които имат възможност да си купуват сапуни, използват тези, които  раздават за дезинфекция, като ги стържат във водата. Специални препарати не се закупуват за дезинфекция.

Адв.В.: Прави ли се пръскане против насекоми и гризачи и на колко време?

Свидетелят Д.: Горе-долу веднъж годишно се прави такова пръскане, но е неефективно. В затвора продължава да си има същото количество както хлебарки, така и мишки напоследък се навъдиха в затвора. Единствено спрямо дървениците проблемът е намалял.

Адв.В.: Кога медицинско лице е посетило да провери какво е хигиенното ниво?

Свидетелят Д.: От три години и осем месеца съм в затвора и не съм видял такъв специалист да минава.

Адв.В.: Осигурява ли се диетична храна за лишените от свобода, които имат нужда от подобно хранене.

Свидетелят Д.: Виждал съм лишени от свобода да получават такава диетична храна, но съм чувал, че много трудно можеш да я получиш. Трябвало да се направят изследвания. Не може да се дава за всеки един, трябвало проблемът да е много сериозен.

Адв.В.: Ищецът оплаквал ли се е за някои здравословни проблеми?

Свидетелят Д.: Споделял ми е, че при предишната присъда е изкарал туберкулоза и се налагало да се хоспитализира в болницата в гр.Ловеч и сега с тази присъда пак се оплакал, че зимата е имал настинка, не са го приемали долу в медицинския център. Виждал съм да ходи да си търси лекарства от други лишени от свобода, защото не е успял да си вземе лекарства от медицинския център долу.

 Адв.В.: Чувал ли си го да кашля, да има проблем с дишането?

Свидетелят ДИМИРОВ: Не съм обърнал внимание.

Адв.В.: Да се е оплаквал от безсъние, нервност, агресивно поведение?

Свидетелят Д.: Оплаква се, че не се чувства добре в спалното помещение и е изразил желание да се премести в друго спално помещение с по-малко на брой лишени от свобода, но не е бил преместен. Лично аз съм ходил при инспектора „Социални дейности” с молба да бъде преместен в нашето помещение, но той каза, че там където е в момента, си е добре и няма да се премести. Той си знаел защо.

Адв.В.: Имало ли е случай да му е отказан медицински преглед?

Свидетелят Д.: Спрямо него най-вероятно не му е било отказвано, но е имало случай, когато той не може да слезе долу (медицинския център), защото има записан час по график, ако си изтърве графика или не е записан, не може да слезе на преглед. Това не се случва всеки път, когато лишените от свобода са записани по график за преглед, но няма възможност всички лишени от свобода да минат преглед. Друг е проблемът, че по график можем да слизаме само до медицинските фелдшери, докато лекарят идва два пъти седмично за по един час.

Адв.В.: Изпадал ли е в спешно състояние? Оказана ли му е незабавна медицинска помощ?

Свидетелят Д.: По принцип не съм го виждал да изпада в това състояние. Помня, че когато обяви гладна стачка, една седмица никой не се сети да провери дали има проблем за това, че не яде и не консумира вода. Бяха го оставили като експеримент до кога ще издържи.

Адв.В.: Правят ли се редовно профилактични прегледи?

Свидетелят Д.: Откакто съм в затвора, два пъти се е правил флуорографски преглед. Лабораторни изследвания не са правени. Минават периодично кампании за ХИВ – СПИН, които са ограничен брой прегледи и тогава инспекторът „Социални дейности” подбира кои лишени от свобода да се явят на тези прегледи.

Адв.В.: Откога сте в затвора?

Свидетелят Д.: От три години и осем месеца.

 

СЪДЪТ към свидетеля Д.: Имате ли някакви впечатления за килията, в която ищецът е в момента?

Свидетелят Д.: В момента не. Бяхме преместени на друг етаж и част от лишените от свобода, сред които е Д., бяха преместени в други групи.

Адв.В.: Нямам повече въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

 

Адв.В.: Моля да бъдат изискани като писмени доказателства по делото дневникът – книгата, в която са отразени предписанията на здравния инспектор съгласно чл.150 от ЗИНЗС, дневникът, в който са отразени профилактичните медицински прегледи и предписаните медикаменти. Имам предвид медицинската книга, която се води в медицинския център. Би трябвало да има такава книга.  Моля да се изиска извлечение от тази книга конкретно за моя доверител, кога и какви медикаменти са му предписани и във връзка с изпадането му в спешно състояние.

Правя искане да бъде представено медицинското досие на Д.Г., защото приложените по делото експертизи със становище на ТЕЛК са само отделни документи и не представляват медицинско досие според указанията на Министерството на правосъдието с писмо от 28.05.2012г. Това, което би трябвало да бъде медицинска документация, която се отнася за него е медицинското досие.

Моля съдът да допусне да бъде изготвена съдебно-медицинска експертиза, включваща рентгенова снимка на белите дробове и пълно изследване на функциите и състоянието на белите дробове и общо здравословно състояние с показатели. Експертизата да се изпълни от лекар специалист по белодробни заболявания и да се установи настъпили ли са увреждания на здравето, какви са те и в каква степен към настоящия момент.

Искането за тази съдебно-медицинска експертиза е обосновано от факта, че приложеният екземпляр от резултат от рентгеново изследване находящ се на лист 52 от делото от 08.05.2014г. е много неясен и нечетлив, а единствената справка за медицински преглед от 26.06.2014г. находяща се на лист 53 от делото, изготвена от медицински фелдшер Т. е безкрайно лаконична. Не е приложена самата рентгенова снимка. Също така е минала почти година от този преглед и смятам, че са необходими актуални данни за здравословното състояние, които да докажат неговите твърдения.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че в обобщен порядък е необходимо за изясняване на спора, затворническата администрация да представи справка как се осигурява медицинското обслужване на лишените от свобода, както и хигиената в затвора и в частност как е осигурено медицинското обслужване на ищеца за периода, за който той претендира вреди. С оглед изявената претенция, считам, че е релевантно да се изиска справка от затворническата болница в гр.Ловеч за какъв период е бил на лечение там, с каква диагноза и как е протекло лечението,  респ. дали е налице отказ от страна на ищеца да се възползва от предоставеното му такова. Считам, че е релевантно да се изиска справка от Бургаска окръжна прокуратура дали ищецът е депозирал молби за прекъсване изтърпяването на наказание с оглед здравословните му проблеми.

Досежно искането за назначаване на съдебно-медицинска експертиза, считам, че важен въпрос е (ако бъде допусната такава) да се изясни генезиса на заболяването, за което се твърди, че е налично спрямо ищеца, причината за възникването и развитието в условията на затвора така, както е написано в медицинската документация.

 

 

 

 

 

По отношение направените в днешно съдебно заседание от пълномощника на ищеца доказателствено искане свързано с представяне на писмени доказателства по делото, касаещи медицинското досие на ищеца; книга-дневник, в която са отразени предписанията на здравен инспектор съгласно чл.150 от ЗИНЗС; дневник, в който са отразени профилактичните медицински прегледи и предписаните медикаменти, съдът намира за основателно, доколкото посредством подобни доказателства биха се установили правнозначими за решаването на делото факти, поради което това искане следва да бъде уважено, с оглед на което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в 7-дневен срок считано от уведомяването да представи по делото заверено копие на медицинското досие на ищеца, както и копие от дневник-книгата, в която са отразени предписанията на здравен инспектор съгласно чл.150 от ЗИНЗС, както и дневникът, в който са отразени профилактичните медицински прегледи и предписаните медикаменти на лишения от свобода Д. Я. Г..

 

Искането за назначаване на съдебно-медицинска експертиза съдът намира също за основателно, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-медицинска експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото доказателства, в т.ч. и след представяне на медицинското досие на ищеца, вкл. извършване на съответния преглед, да отговори на поставените от неговия пълномощник въпроси, същите подробно записани по-горе в протокола, като в тази връзка съобрази също така и уточненията за тази експертиза направени от прокурора, представляващ Бургаска окръжна прокуратура.

За изготвянето на експертизата да се внесе депозит в размер на 300 лева, вносим от ищеца в 7-дневен срок считано от днес, като по отношение назначаването на вещо лице съдът ще вземе становище в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ след внасяне на депозита.

 

 

Доказателственото искане на представителя на Окръжна прокуратура-гр.Бургас, свързано с представяне на справка от затворническата администрация, посредством която да се установи начинът по който е организирано медицинското обслужване в затвора, съдът намира за неоснователно, като в тази връзка съобрази представено по делото писмо с рег.№ 317/14 от 19.01.2015г., находящо се на лист 17 от делото, видно от което началникът на затвора в гр.Бургас е направил изложение за начина, по който е организирано медицинското обслужване в това място за лишаване от свобода.

 

Доказателственото искане свързано с това да се събират доказателства, касаещи дали са налице данни относно направени постъпки от страна на ищеца за прекъсване на изтърпяване на наказанието му, поради влошено здравословно състояние, съдът намира за необходимо да изясни това обстоятелство посредством справка, която да се издаде от затворническата администрация въз основа на затворническото досие на ищеца, където, ако е налично подобно искане, би следвало същото да бъде отразено, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в 7-дневен срок считано от уведомяването да представи по делото справка, от която да е видно дали ищецът е депозирал молба чрез Окръжна прокуратура-гр.Бургас за прекъсване на изтърпяване наказанието „лишаване от свобода”, поради влошено здравословно състояние.

 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 14.09.2015г. от 14.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: